โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมครบรอบ 8 ปี รัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้า


13 พ.ย. 2566

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมงานครบรอบ 8 ปี รัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าจะนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ในการเปิดโรงไฟฟ้าจะนะอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีกิจกรรมทางศาสนา พิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย พิธีทางศาสนาทั้งไทย - พุทธ และไทย - มุสลิม ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ โดยมีนายกฤชณัทท พลรัตน์ นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีทางศาสนา และนายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ กล่าวต้อนรับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานท้องที่ หน่วยงานเอกชนในพื้นที่ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และผู้ปฏบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้