ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลาจับมือธ.ออมสินภาค 18 ร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น


13 ม.ค. 2567

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา จับมือธนาคารออมสินภาค 18 ลงพื้นที่ อ.รัตภูมิ อ.สิงหนคร อ.กระแสสินธุ์ อ.สะบ้าย้อย อ.เมืองสงขลา คัดเลือก 5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567  


เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2567 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย นางสาวอมราวดี วงศ์เทพ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค 18 นำโดย นายธัชกวินท์ รัตตโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน หน่วยพัฒนาและสังคมและชุมชน ลงพื้นที่อำเภอรัตภูมิ อำเภอสิงหนคร อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อสำรวจและคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อม และมีศักยภาพที่ต้องการจะยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์/บริการให้ดีขึ้น สำหรับเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567 

ทั้งนี้ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนร้อยพันธุ์สุวรรณมณี ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองโอน ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 3. วิสาหกิจชุมชนทอผ้ากระแสสินธุ์ ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 4. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบาโหย ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และ 5. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโหนด ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา