รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก


25 ม.ค. 2567

บ่ายวันนี้ (25 ม.ค. 67) นายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน หมู่ที่ 3 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน กำลังพลจิตอาสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วม

นายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในปี 2567 จังหวัดสงขลา และอำเภอนาทวี ยังคงมีแนวโน้มพบผู้ป่วยจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ต้องช่วยกันป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ดังนั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในบริเวณบ้านและชุมชนของตนเองต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคม

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบ Gift Set ชุดควบคุมโรคโรคไข้เลือดออกให้แก่ตัวแทนประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 ชุด การแบ่งพื้นที่ทำกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปล่อยขบวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินการรณรงค์ Big Cleaning ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบริเวณโรงเรียน มัสยิด และชุมชนรอบมัสยิด ภายใต้หลักการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ เก็บบ้านให้สะอาด ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้มีความเป็นระเบียบ ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง เก็บขยะบริเวณรอบบ้านไม่ให้เป็นแหล่งวางไข่ยุงลาย และ เก็บน้ำ โดยปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำให้มิดชิด เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งขัดขอบภาชนะเพื่อกำจัดไข่ยุงลาย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา