จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย


27 ม.ค. 2567

วันนี้ (27 ม.ค. 67) ที่สนามโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอภิชาติ สาราบรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะรองนายกยุวกาชาดจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นางญาณิน สุริยะวงศ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้แทนส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา คณะครู และสมาชิกยุวกาชาดจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลากว่า 800 คน ร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567 ในวาระครบรอบ 102 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทยและส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดได้จัดกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

สำหรับวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ตรงกับวันที่ 27 มกราคมของทุกปี โดยการจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย และยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่พระองค์ทรงได้โปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ดำเนินการในด้านการพัฒนาเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เลื่อมใสศรัทธา ซึ่งเป็นหลักสำคัญของสภากาชาดไทยในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด

ซึ่งในปี พ.ศ. 2567 นี้ นับได้เป็นปีที่ 102 ของยุวกาชาดไทย โดยหลังเสร็จสิ้นพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เหล่ายุวกาชาดได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะ ณ บริเวณพื้นที่รอบโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และสะอาดตา

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา