จังหวัดสงขลา ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย”


18 มี.ค. 2567

วันนี้ (18 มีนาคม 2567) ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณะหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567 พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยมี นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

.

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีใจความตอนหนึ่งว่า “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2448 ที่จะเปิดโอกาสแก่ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองของประเทศไทยตั้งแต่บัดนั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ได้ทรงวางรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นรูปแบบการปกครองตนเอง ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีความเจริญมั่นคง โดยมีระบบการบริหารจัดการมีการแก้ไขปัญหาและเป็นแกนหลักในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ปวงชนชาวไทยตราบจนถึงปัจจุบัน”

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว ประชา โชคผ่อง/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา