สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา จัดเวทีประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2567


20 มี.ค. 2567

วันนี้ (20 มีนาคม 2567) ที่ โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1-3 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติระบบงานประกันสังคม และเพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสำนักงานประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิอันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองหลักประกันแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะเป็นนายจ้าง หรือผู้แทนนายจ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน จากสถานประกอบการจำนวน 85 แห่ง โดยมี นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม

.โดยกำหนดให้มีการบรรยายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของนายจ้างตามกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทน โดยวิทยากรจากส่วนงานเงินสมทบและการตรวจสอบ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา, การขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน และการแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน โดยวิทยากรจากส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และความรู้ความเข้าใจ เรื่อง สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดย วิทยากรจากส่วนงานสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา