รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงละศีลอด รอมฎอน ฮ.ศ.1445


24 มี.ค. 2567

วานนี้ (23 มี.ค. 67) ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายมาหะมะพรีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมรอมฎอน เยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 งานเลี้ยงละศีลอด รอมฎอน ฮ.ศ.1445 โดยมีพลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ละศีลอด ฮ.ศ.1445 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ บนพื้นฐานความหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข ตลอดจนปฏิบัติตนต่อกันในเดือนรอมฎอนตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม


โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานเลี้ยงละศีลอดรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ ประจำปีฮ.ศ.1445 ในวันนี้ ซึ่งเป็นห้วงเวลาสำคัญทางศาสนาอิสลาม ที่พี่น้องชาวมุสลิมทั้ง จะได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจอันประเสริฐยิ่งอย่างสมบูรณ์ ตามหลักศาสนาที่ได้บัญญัติไว้ ด้วยการถือศีลอดด้วยจิตใจที่มั่นคง แน่วแน่ และอดทน อันเป็นการส่งพลังแห่งศรัทธาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า


พร้อมกล่าวขออวยพรให้พี่น้องชาวมุสลิม ได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ขอให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งมั่นไว้ และขออานุภาพแห่งองค์อัลลอฮ์ที่พี่น้องมุสลิมทุกคนนับถือ ได้โปรดประทานพรอันประเสริฐ ความสุขความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา