รองผู้ว่าฯให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66


26 มี.ค. 2567

ช่วงเช้าวันนี้ (26 มีนาคม 2567) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66 นำโดยพลโทสมยศ ฉันทวรลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในโอกาสที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66 พร้อมด้วยคณาจาย์และเจ้าหน้าที่เดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 พร้อมบรรยายสรุป เรื่อง “สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชน มีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” มีรายละเอียดสรุปดังนี้

จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ที่เป็นศักยภาพทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน คุณภาพชีวิต เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญ อาทิ สถาปัตยกรรมย่านเมืองเก่าสงขลาที่ทรงคุณค่าและวัฒนธรรมด้านอาหารที่หลากหลาย เพื่อสงขลาสู่มรดกโลก, มีพื้นที่ด่านชายแดนทางบก (ด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์) ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า - ออก มากที่สุดของประเทศไทย, มีแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา, เป็นเมืองแห่งการศึกษา, จังหวัดสงขลาได้ประกาศเป็น Songkhla MICE City เป้าหมายปลายทางเมืองไมซ์ (MICE Destination) สำคัญของภาคใต้ และเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอาหาร Songkhla Gastronomy

.ด้วยศักยภาพดังกล่าว จังหวัดสงขลาจึงได้กำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาจังหวัดสงขลา “สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงอาเซียน พัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยในนามจังหวัดสงขลา ขอต้อนรับทุกท่านและหวังว่าการมาทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้จะสามารถทำให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการรับทราบข้อมูลแนวทางพัฒนาและภารกิจที่สำคัญ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและความมั่นคงของจังหวัดสงขลา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชาวสงขลาคงจะมีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านอีกในโอกาสต่อไป