หาดทิพย์ มอบรถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้า 100% ให้แก่ ม.อ.หาดใหญ่ สนับสนุนในการขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


9 พ.ค. 2567


หาดทิพย์ มอบรถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้า 100% ให้แก่ ม.อ.หาดใหญ่ สนับสนุนในการขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


สงขลา, 7 พฤษภาคม 2567 - บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับลิขสิทธิ์การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครือโคคา-โคล่าในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดย พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มีนโยบายให้ความสำคัญในการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นมลภาวะทางอากาศจึงส่งมอบรถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้า รุ่นใหม่ หรือ EV (Electric Vehicle) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% มูลค่า 4,327,080.00 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดสิบบาทถ้วน) ให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการขนส่งและใช้ในกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัย ฯ เห็นสมควร โดยมีผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี รศ.ดร.วศิน

สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการพัฒนา เพื่อความยั่งยืน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบ ณ ลานพระบิดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


คุณสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า


“ความมุ่งมั่นของหาดทิพย์ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเติบโตของบริษัทนั้น เรามีการดำเนินการโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลายโครงการด้วยกัน เช่น

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทน(solar cell rooftops) การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานในกระบวนการผลิต รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าในการขนส่งอย่างโครงการนี้ เป็นต้น รถโดยสารไฟฟ้าในโครงการนี้ไม่เพียงแต่สนับสนุนความต้องการด้านการขนส่งของมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยคาดว่ารถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100%

จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดมลพิษทางเสียง และลดต้นทุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมได้เป็นอย่างมาก

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสามารถทำหน้าที่เป็นต้นแบบสำหรับชุมชนอื่นๆ ที่จะนำเอาแนวทางนี้ไปใช้ โดยหาดทิพย์เชื่อว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้

จะสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นแบบอย่างให้สังคมได้เห็นความสำคัญของพลังงานสะอาดและหันมาใช้พลังงา

นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพื่ออนาคต ที่ยั่งยืนต่อไปครับ”


ด้าน รศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า


“รถโดยสารไฟฟ้ามีมากกว่าผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยยกระดับชีวิตในมหาวิทยาลัยด้วยสภาพแวดล้อมที่สะอาดยิ่งขึ้นและส่งเสริมแนวทาง Sustainability Development ในหมู่นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ได้เล็งเห็นความคำคัญในเรื่องนี้ และได้ส่งเสริมด้วยการนำรถโดยสารไฟฟ้ามาใช้ มหาวิทยาลัยไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีอิทธิพลต่อชุมชนและเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับอนาคตในเทคโนโลยีที่ยั่งยืน โครงการริเริ่มนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางเชิงรุกในด้านการศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนและการมีส่วนร่วมในโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งเป็นแบบอย่างสำหรับแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ขอบคุณบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูงที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยครับ”