โรงไฟฟ้าจะนะต้อนรับคณะสมาคมแม่บ้านกองพลทหารราบที่ 5 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ


20 พ.ค. 2567

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 โรงไฟฟ้าจะนะ นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อํานวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 5 นำโดย คุณชฎาภรณ์ แจ่มแจ้ง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 5 พร้อมด้วยคณะหน่วยกำลังพลในพื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจสงขลา หน่วยเฉพาะกิจสงขลา 40 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ และโรงไฟฟ้าจะนะ

โดยมีนายยุทธพร ด้วงดี ช่างระดับ 7 แผนกบำรุงรักษาอาคารและบริเวณ เป็นวิทยากรบรรยายข้อมูลโรงไฟฟ้าจะนะ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่โรงไฟฟ้าจะนะดำเนินกิจกรรม และเจ้าหน้าที่นำชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ บรรยายข้อมูลของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาต่อยอดกิจกรรมในพื้นที่ต่อไป