จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนพัฒนาเมืองตามแนวทางการเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO


27 พ.ค. 2567

วันนี้ (27 พ.ค. 67) เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ สาราบรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเปิดตัวโครงการศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ตามแนวทางการเป็นเมืองสร้างสรรค์ ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับไปสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านอาหาร “พหุวัฒนธรรม ในวิถีลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา” โดยมีนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจากต้นทุนของเมืองสงขลา ที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมือง สร้างคนทำงานสร้างสรรค์ จนทำให้เมืองกลายเป็นพื้นที่ของการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ จึงได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการโครงการศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองตามแนวทางการเป็นเมืองสร้างสรรค์ เพื่อทบทวนแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO) ด้านอาหาร “พหุวัฒนธรรม ในวิถีลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา”

นอกจากนี้ ได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การขับเคลื่อนเมืองสงขลา สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ ส่งเสริมแนวคิดและการขับเคลื่อนการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ตามแนวทางยูเนสโก พร้อมหารือสร้างการรับรู้ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และระดับนานาชาติ ในการร่วมกันผลักดันและจัดกิจกรรมอันส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสงขลาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

พร้อมจัดทำร่างใบสมัครการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก โดยมีขอบเขตในกระบวนการศึกษาเมืองสร้างสรรค์ครอบคลุมพื้นที่ 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อระบุศักยภาพและคุณค่าสำคัญในการเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก เนื่องจากจังหวัดสงขลาเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์มีสภาพแวดล้อมทางทะเลที่หลากหลายและยังมีชุมชนที่เข้มแข็งที่ดูแลทรัพยากรและวัตถุดิบทางธรรมชาติ

ด้าน นายอภิชาติ สาราบรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการรวมพลังของคนสงขลา ในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ตามแนวทางการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก กิจกรรมครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเห็นว่ากิจกรรมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการเตรียมพร้อมจังหวัดสงขลาสู่การสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกอย่างเป็นรูปธรรม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา