คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวสงขลา ร่วมโครงการ “เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” ครั้งที่ 3


29 พ.ค. 2567

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2567) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสมนึก พรหมเขียว มอบหมายให้ นายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานร่วมพิธี “เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” ครั้งที่ 3 (หนใต้) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพระเถรานุเถระ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ส่วนราชการ นักเรียน พุทธศาสนิกชนชาวสงขลา เข้าร่วมในพิธีฯ

.

เนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กำหนดจัดให้มีโครงการ “เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มีความมั่งคงเจริญสืบไปในจังหวัดสำคัญของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย

สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้น ด้วยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูง ซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเอง และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรม แล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทต่อไปได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน การบำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีการนี้ จะเป็นทางสำคัญที่จะช่วยจรรโลง และเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไป โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานรักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจนี้สืบต่อมา เพื่อพัฒนาความรู้ และคุณภาพพระสงฆ์ ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนและสังคมไทยสืบไป

โดยในภาคเช้า มีการแสดงพระธรรมเทศนา ประกอบด้วย การปาฐกถาธรรมพิเศษ โดยพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร การแสดงพระธรรมเทศนา และการแสดงพระธรรมเทศนา โดยนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับช่วงบ่าย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีฯ โดยมีการแสดงพระธรรมเทศนา “ปุจฉาวิสัชนา” (เทศน์ 2 ธรรมมาสน์) ซึ่งเป็นการเทศน์ปุจฉาวิสัชนา คือ พระรูปหนึ่งเป็นผู้ถาม พระรูปหนึ่งเป็นผู้ตอบโดยถามกันในเรื่องธรรมและเรื่องอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์นั้น ๆ เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาที่มีมาตั้งแต่อดีตกาล ให้พุทธศาสนิกชนได้รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติสืบไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา