สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2567


12 มิ.ย. 2567


วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน ASEAN Dengue Day หรือวันไข้เลือดออกอาเซียน ภายใต้ประเด็นรณรงค์ ในปี 2567 คือ Dengue Heroes Towards Zero Death “รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายให้เป็นศูนย์” พร้อมแนะยึดมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค


นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  กล่าวถึง สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2567 (ข้อมูลจากระบบ เฝ้าระวัง Digital 506 กรมควบคุมโรค) ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สะสมรวม 30,256 ราย เสียชีวิต 29 ราย สำหรับเขตสุขภาพที่ 12 พบผู้ป่วย 4,156 ราย เสียชีวิต 3 ราย (จังหวัดสงขลา 2 ราย และยะลา 1 ราย) จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ สงขลา 1,784 ราย รองลงมาคือ พัทลุง 604 ราย, ปัตตานี 597 ราย, ยะลา 434 ราย, นราธิวาส 407 ราย, ตรัง 235 ราย และสตูล 95 ราย 


สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2567 (ASEAN Dengue Day 2024) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันโรค และร่วมกันแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก แนวคิดว่า Dengue Heroes Towards Zero Death “รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายให้เป็นศูนย์”  


โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย ซึ่งชอบวางไข่ในภาชนะต่างๆ ที่มีน้ำขัง โดยเฉพาะภาชนะใส่น้ำใช้, ภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว, อ่างบัว, ยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งภาชนะเหล่านี้ จะมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในชุมชน หรือในบ้าน ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมกันตรวจภาชนะที่มีน้ำขัง และเก็บกวาดภาชนะ
นายแพทย์เฉลิมพล กล่าวเพิ่มเติม หากประชาชนมีอาการสงสัยป่วยไข้เลือดออก เช่น มีไข้สูงลอย ร่วมกับอาการปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา หน้าแดง กระหายน้ำ มีจุดเลือดที่ลำตัว ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง ควรหลีกเลี่ยงยาลดไข้ในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) เช่น ไอบูโพรเฟน ไดโคลฟีแนค แอสไพริน รวมถึงยาชุดซึ่งอาจมีผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น เลือดออกในทางเดินอาหารและยากต่อการรักษา ทั้งนี้ หากรับประทานยาลดไข้ (พาราเซตามอล) หรือเช็ดตัวแล้ว ไข้ไม่ลดภายใน 1-2 วัน ควรรีบไปพบแพทย์ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422