อบจ.สงขลา ร่วมสร้างสุขชุมชน มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยฯ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน


27 มิ.ย. 2567

วันนี้ (27 มิ.ย. 67) ณ บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 14 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (บ้านนางนาม แก้วทอง) นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 พร้อมด้วยนางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต 1 อำเภอนาทวี ผู้แทนเทศบาลตำบลนาทวี สมาชิก อสม. และคณะทำงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา เข้าร่วม

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ เพื่อสามารถดำรงชีวิตในที่อยู่อาศัยนั้นได้โดยสะดวกและเหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของผู้พิการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เห็นความสำคัญในการจัดบริการเพื่อลดข้อจำกัดในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้มีความเหมาะสมกับความพิการและข้อจำกัดทางสุขภาพให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะให้ดีขึ้น เป็นผลดีต่อการดูแลสุขภาพอนามัยทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว ภายใต้วิสัยทัศน์ "องค์กรนวัตกรรมระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง เพื่อประชาชนสุขภาพดี ระบบสุขภาพยั่งยืน"

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา