“พิพัฒน์” รมว.แรงงาน เดินหน้าสร้างความปลอดภัยในการทำงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน ภายใต้งาน “สัมมนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา”


3 ก.ค. 2567

วันที่ (3 กรกฎาคม 2567) ที่โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา ประจำปี 2567 เน้นพัฒนาบุคลากรในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริการและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์พิจารณากิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2567 (Zero Accident Campaign 2024) ภาคใต้ จำนวน 34 รางวัล โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายบัญชา ศรีธนาอุทัยกร รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ผู้บริหารสถานประกอบกิจการเข้าร่วม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “งานสัมมนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา” ในวันนี้ว่า งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ" ที่จัดโดย สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ สสปท. โดยมี เป้าหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริม ความรู้ต่าง ๆ ให้กับคนทำงนทุกระดับ โดยในพื้นที่ภาคใต้ได้เน้นให้ไปยังกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการต่าง ๆ เพื่อสอดรับกับแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาคการท่องเที่ยวของรัฐบาล การพัฒนาบุคลากรในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพการบริการและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว แต่ยังเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บของแรงงานในอุตสาหกรรมนี้ นโยบายการเพิ่มความปลอดภัยในธุรกิจท่องเที่ยวและการให้บริการของกระทรวงแรงงาน จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นอีกให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและจะส่งผลถึงการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศด้วย"

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาวิชาการ และการแสดงนิทรรศการ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษาในพื้นที่กว่า 21 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ บริษัท กลัฟเท็กข์ จำกัด โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในสถานที่ทำงาน ดูแลตนเองครอบครัวและสังคมให้มีความมั่นคงปลอดภัย

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา