รอบรั้วการศึกษา

ม.หาดใหญ่ส่งเสริมงานวิจัย จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7

เมื่อ: 19:01 น. 23 มิ.ย. 59   2420 ครั้ง

ศูนย์ข่าวบ้านเรา.- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7

IMG_5247.JPG

วันนี้( 23 มิถุนายน 2559) ณ ห้องประชุม อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  มีการจัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 เพื่อสร้างองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการ เพื่อเป็นฐานความรู้แก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป และดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้างและขยายองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส  ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด

IMG_5217.JPG

ในงานก็มีการจัดการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ได้แก่  การบรรยายพิเศษเรื่อง “การศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา  และการบรรยายพิเศษเรื่อง “วิจัยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดย ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยมุ่งเป้า และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ผู้ประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการภายใต้ฝ่ายอุตสาหกรรม สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และในงานนี้ยังมีการมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติอีกด้วย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา กล่าวว่า การจัดงานที่ ม.หาดใหญ่ในครั้งนี้ นับเป็นมิติใหม่ของสถาบันอุมศึกษาที่ได้เชิญนักวิจัยจากที่ต่างๆได้เข้ามาร่วม จะเป็นการขับเคลื่อนกลไกงานวิจัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น  โดยภาพรวมนั้น เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในช่วงการปฎิรูปการศึกษา โดยมีการใช้การวิจัยเป็นฐาน นำการวิจัยเอาเป็นแนวคิด เป็นองค์ความรู้ในการจัดทำนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศในทุกๆระดับ เพราะฉะนั้นการวิจัยต่อไปจะต้องมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับบริบทของประเทศไทยและสอดคล้องกับสภาพการของศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องมีแนวโน้มของการวิจัยเป็นองค์รวม และเป็นผลจริง นำการวิจัยด้านการศึกษามาปฎิบัติได้ ในด้านการศึกษาผลผลิตของโครงการวิจัย ส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบ ยังไม่ค่อยมีงานวิจัยด้านการศึกษานอกระบบมากนัก เราจึงต้องให้ความสำคัญของการวิจัยในการศึกษานอกระบบให้มากยิ่งขึ้น เช่น ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

IMG_5254.JPG

ดร.กาญจนา เงารังสี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช -ผู้ประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ -ภายใต้ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยภาพรวมของ สกว.ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น ภาคใต้มีความเข้มแข็งมาก มีนักวิจัยที่ทำงานตอบโจทย์ได้ดี ทาง สกว.จึงเข้ามาดูแลและพัฒนางานให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภาคใต้

IMG_5256.JPG

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช

ทิศทางการพัฒนาในปัจจุบันนั้นจะต้องเป็นการขับเคลื่อนงานวิจัยให้สอดคล้องกับบริบทของนักท่องเที่ยว มีการสนับสนุนงานวิจัยภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัดแต่ยังขาดพื้นที่สงขลาที่จะเชื่อมโยงไปยัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งลุ่มน้ำทะเลสาบ  ทาง สกว.จึงได้มีการเชิญชวนนักวิจัย และภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมกันพัฒนางานวิจัย เพื่อให้เป็น RoadMap  ที่จะพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ต่อไป

“เราจะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยว พักที่สงขลานานขึ้น” นี่เป็นจุดที่นักวิจัยจะต้องสร้างจุดดึงดูด เพื่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ บนฐานอัตลักษณ์ บนวิถีชีวิต รวมถึงอาจจะมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ต้องเพิ่มมากขึ้น

ที่สำคัญของการให้โจทย์งานวิจัย จะต้องทำให้ งานวิจัยเกิดการใช้ได้จริง ขายได้ในเชิงกิจกรรม ในพื้นที่ภาคใต้ จะต้องเป็นการสร้างแบรนด์ของพื้นที่ เน้นเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือให้ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการบริการการท่องเที่ยวด้วยตัวของเขาเอง บนฐานอัตลักษณ์ บนวิถีถิ่น ที่มีอยู่คิดว่าน่าจะเป็นเทรนด์สำคัญ และอีกอย่างที่สำคัญ สงขลาอาจจะต้องมีการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ หรือว่ากิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักนานขึ้น นี่จะเป็นประเด็นวิจัยที่ทาง สกว.ให้การสนับสนุน ค้นหาจุดขาย หาจุดเด่นๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคใต้ต่อไปในอนาคต

IMG_5219.JPGIMG_5220.JPGIMG_5221.JPGIMG_5182.JPGIMG_5230.JPGIMG_5234.JPGIMG_5235.JPGIMG_5237.JPGIMG_5240.JPGIMG_5225.JPG

 
เมื่อ: 19:01 น. 23 มิ.ย. 59   2420 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.หาดใหญ่จัดกิจกรรมทอล์คโชว์ เก่งอังกฤษพิชิตฝัน โดย ครูลูกกอล์ฟ
ม.หาดใหญ่ชวนชมทอล์คโชว์สอนภาษาอังกฤษ โดยครูพี่ลูกกอล์ฟ
นศ.คณะบริหาร ม.หาดใหญ่ ปั้นแบรนด์ลิปออแกนิค แรงบันดาลใจมาจากการชอบแต่งหน้า
ม.หาดใหญ่ รับรางวัล สหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวล่าสุด
ญาติออกตามหาคนไทยโดนรถทัวร์ไล่ลงกลางทางที่มาเลเซีย
เมื่อ: 21:08Gimyong Style
ยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ ในหลวงร.10 รับพี่เด็กชายวัย12 ที่ป่วยเป็นมะเร็งเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อ: 18:37รายงานพิเศษ
จับกุุมผัวเมียคายาไอซ์ที่แฟลตแเคหะคลองแห ฝ่ายชายไหวตัวทันกระโดดหนีทิ้งเมียรับเคราะหฺ์คนเดียว
เมื่อ: 17:47ข่าวสารบ้านเรา
สสว.เตรียมจัดเทศกาลของดีภาคใต้ครั้งที่ 2 รวมพลสินค้าจาก Start Up ภาคใต้
เมื่อ: 16:16เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. จังหวัดสงขลา เมื่อครั้งแรกเริ่มมีกี่อำเภอ อำเภออะไรบ้าง?
  15300 ครั้ง
 2. จนท.จู่โจมตลาดสันติสุข จับ 5ร้านค้าลักลอบจำหน่ายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า
  4203 ครั้ง
 3. จัดหางานสงขลาออกตรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หากเจอนายจ้างอาจโดนทั้งจำทั้งปรับ
  3165 ครั้ง
 4. แม่ค้าหาดใหญ่เปิดร้านให้กินฟรีขนมและไอศกรีม ร่วมฉลองข่าวดีทีมหมู่ป่ากลับบ้านปลอดภัย
  2786 ครั้ง
 5. ผัวหึงโหด เมียแอบไปหากิ๊กหนุ่มพ่อหม้ายถึงบ้าน สะกดรอยตามไปเจอจ่อยิงดับทั้งคู่
  2200 ครั้ง
 6. อบจ.สงขลานำทีมทำดีด้วยหัวใจ ขุดลอกผักตบชวาเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
  2094 ครั้ง
 7. 14 ก.ค.เชิญร่วมเวที รถมินิบัสเส้นหาดใหญ่-สงขลาจะร่วมพัฒนาอย่างไร
  1908 ครั้ง
 8. มรภ.สงขลา จับมือนักวิจัยฝรั่งเศส แลกเปลี่ยนการเรียนการสอนเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  1386 ครั้ง
 9. พบทารกเพศชายถูกทิ้งให้มดกัดใต้ต้นมะม่วงข้างสภ.หาดใหญ่ โชคดีมีคนเห็นและช่วยได้ทัน
  1311 ครั้ง
 10. กองปราบปราม ร่วมทำคดีสืบสวนสาเหตุการยิงอุกอาจสั่งตาย ผอ.กองช่างเมืองสิงหนคร
  1115 ครั้ง
 1. ญาติออกตามหาคนไทยโดนรถทัวร์ไล่ลงกลางทางที่มาเลเซีย
  0 ครั้ง
 2. ยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ ในหลวงร.10 รับพี่เด็กชายวัย12 ที่ป่วยเป็นมะเร็งเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์
  0 ครั้ง
 3. จับกุุมผัวเมียคายาไอซ์ที่แฟลตแเคหะคลองแห ฝ่ายชายไหวตัวทันกระโดดหนีทิ้งเมียรับเคราะหฺ์คนเดียว
  0 ครั้ง
 4. สสว.เตรียมจัดเทศกาลของดีภาคใต้ครั้งที่ 2 รวมพลสินค้าจาก Start Up ภาคใต้
  0 ครั้ง
 5. ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา รับสมัครด่วนนักศึกษาครูคืนถิ่น
  0 ครั้ง
 6. ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬานักเรียน "นครสงขลาเกมส์" ครั้งที่ 13
  0 ครั้ง
 7. กรมส่งเสริมการเกษตร ดูงาน ม.อ. พร้อมพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร
  0 ครั้ง
 8. อุบัติเหตุกระบะ-เก๋ง แยกไฟแดงโคกเมา เจ็บ2ราย
  0 ครั้ง
 9. เปิดงานของดีเมืองจะนะ จัดขบวนพาเหรดสร้างสีสัน พร้อมประผลผลิตทางการเกษตร
  0 ครั้ง
 10. เซ็นทาราหาดใหญ่ ต้อนรับ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  0 ครั้ง