รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา ยึดพระบรมราโชบาย ร.10 สร้างความแข็งแกร่งผลิตครู

เมื่อ: 09:21 น. 4 ธ.ค. 60   301 ครั้ง

อธิการ มรภ.สงขลา แจงผลดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นต่อ รมช.ศึกษาฯ น้อมนำพระบรมราโชบายในหลวง ร.10 เสริมสร้างความแข็งแกร่งผลิตครู  ตั้งเป้าสร้างโอกาสทางการศึกษาวิทยาเขตสตูล ปั้นเยาวชนเรียนรู้ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

01.JPG
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวถึงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามบทบาทสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต่อพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสประชุมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า มรภ.สงขลา ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มากำหนดเป็นแนวปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องการผลิตครูซึ่งคณะครุศาสตร์ดำเนินการผลิตและพัฒนาครูมาเกือบ 100 ปี เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบันได้น้อมนำพระบรมราโชบายมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเป็นแรงบันดาลใจ ดังเช่น โครงการศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้วยระบบโค้ชชิ่งแอนด์แมนเตอร์ริ่ง และ พีแอลซี เป็นต้น

ประชุมร่วมกับ รมช.ศึกษาฯ.JPG

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า การดำเนินงานของ มรภ.สงขลา ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนาครู มีเป้าหมายสำคัญ 3 ด้าน คือ 1. ผลิตครูระบบปิด/เปิด 2. การพัฒนาศักยภาพครู และ 3. การพัฒนานวัตกรรมการผลิต ซึ่งในการผลิตครูระบบปิด/เปิดนั้นคณะครุศาสตร์ผลิตครูตามสัดส่วนที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คือ ครูคืนถิ่นร้อยละ 25 ครูระบบปิดร้อยละ 40 และครูระบบเปิดร้อยละ 35 ส่วนครูในระบบเปิด มรภ.สงขลา ผลิตบัณฑิตครูสอบบรรจุได้เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ แต่ถ้านับเป็นสัดส่วนการผลิตคณะครุศาสตร์ควรมีสัดส่วนในลำดับต้นมากกว่านี้ ทั้งนี้ เนื่องจากทางคณะฯ ผลิตครูตามที่กำหนดไว้ในแผนที่เสนอต่อ สกอ. และคุรุสภา กล่าวคือ 8 สาขาวิชามีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ผลิตได้ห้องละ 30 คน ส่วนการพัฒนาศักยภาพครู มรภ.สงขลา พัฒนาครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องมาโดยตลอด                         

นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 2,117 คนโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่รับผิดชอบ จ.สงขลา พัทลุง และ สตูล ได้รับงบประมาณสนับสนุนเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท โครงการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย โครงการพัฒนาทักษะการคิดในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษในระดับปฐมวัย เป็นต้น
อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู มีโครงการวิจัยที่ทำร่วมกับคณะครุศาสตร์กลุ่มราชภัฏ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาทั้งการจัดการเรียนทั้งระบบ การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดังเช่น การจัดการเรียนการสอนทั้งระบบในโรงเรียนแบบพีแอลซี (Professional Learning Community) และการจัดการศึกษาแบบจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)  ดำเนินการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูซีโม (SEAMEO) กับประเทศกลุ่มอาเซียน พัฒนาโครงการตามพระราชดำริ ได้แก่ การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใน จ.สงขลา พัทลุง ตรัง และ สตูล จำนวน 14 โรงเรียน อย่างต่อเนื่องมามากกว่า 30 ปี การเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนในโครงการพัฒนากองทุนการศึกษาในพระอุปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในพื้นที่ จ.สงขลา 

 “มรภ.สงขลา ได้รับงบประมาณจาก สกอ. อย่างต่อเนื่องในการดูแลนักศึกษาที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษแห่งเดียวในภาคใต้ และได้ดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงแก่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน จ.สตูล เรามีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาเป็นวิทยาเขต เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับจังหวัดอื่นๆที่มีสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน จ.สตูล โดยให้ความสำคัญกับการเป็นเลิศทางด้านการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เน้นการสร้างเยาวชนให้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” อธิการบดีมรภ.สงขลา กล่าว

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม .JPG

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม

118989297420171201.jpg150707273620171201.jpg130495457120171201.jpg

ข่าวโดย/ ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

 

 
เมื่อ: 09:21 น. 4 ธ.ค. 60   301 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา ติวครู ตชด. ใช้เทคโนโลยีเสริมประสิทธิภาพการสอน
มรภ.สงขลา ศึกษาจิตรกรรมฝาผนังฯ การแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง คว้ารางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก
บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มรภ.สงขลา เร่งพัฒนาไอที เตรียมก้าวสู่ ‘E-University’ เต็มรูปแบบ
ข่าวล่าสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก จำนวนกว่า 455 อัตรา
เมื่อ: 13:18ประชาสัมพันธ์
กฟผ.ร่วมงานเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการเยาวชนคุณธรรม สัจจะ สันติสุข (ยุวพุทธบุตร)
เมื่อ: 12:51ประชาสัมพันธ์
ทหาร ลุยจับแหล่งค้าน้ำมันเถื่อนที่สะเดา จำนวน 5 ที่หมายได้ของกลางหลายร้อยลิตร
เมื่อ: 11:50Gimyong Style
ฝ่ายปกครองหาดใหญ่ จับรถหรู 2คันคนไปกระท่อมมาเต็มคันรวมน้ำหนักเกือบ 1ตัน
เมื่อ: 11:40Gimyong Style

 1. ตำรวจรู้ตัวมือปืนที่ก่อเหตุยิงหนุ่มวัย25 เสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมแล้ว พบเป็นเพื่อนรักที่มาผิดใจกันภายหลัง
  35140 ครั้ง
 2. สลด ครูสาวกับครอบครัวมาเที่ยวน้ำตกโตนงาช้าง แต่พลาดท่าจมน้ำเสียชีวิต
  11528 ครั้ง
 3. พระ-ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก นายทุนขุดสระปิดถนนทางเข้าที่พักสงฆ์-สวนยางที่ใช้มากว่า20ปี
  11431 ครั้ง
 4. ไฟไหม้หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศเสียหาย คาดไฟฟ้าลัดวงจรจากห้องควบคุมเสียง
  10679 ครั้ง
 5. คิดถึงกันไหม รถโพธิ์ทอง หาดใหญ่-สงขลา ที่สุดของความคลาสสิค
  8325 ครั้ง
 6. สาวสุดช้ำ สามีที่รักชิ่งหนีปล่อยให้รับผิดคดียาเสพติดคนเดียวบอกสั้นๆ ไม่อยากติดคุก
  6523 ครั้ง
 7. คาดมือดีแอบเผา ไฟไหม้ยางรถยนต์นับร้อยเส้นพื้นที่ใกล้บ่อขยะควนลัง
  5849 ครั้ง
 8. โมโนเรลหาดใหญ่ ทำได้หรือขายฝัน? เฟสแรกยังไม่เกิดเดินหน้าศึกษาเฟส2 ในรูปแบบรถไฟลอยฟ้า
  5769 ครั้ง
 9. คอเหล้าว่าไง จับหนุ่มมาเลเซียรอบสองเปิดบ้านผลิตเหล้าปลอมส่งขายในหาดใหญ่
  5474 ครั้ง
 10. นิสิต ม.ทักษิณ แชร์ประสบการณ์การทำงานในแดนมังกร
  5444 ครั้ง
 1. ตำรวจรู้ตัวมือปืนที่ก่อเหตุยิงหนุ่มวัย25 เสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมแล้ว พบเป็นเพื่อนรักที่มาผิดใจกันภายหลัง
  4666 ครั้ง
 2. ไฟไหม้หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศเสียหาย คาดไฟฟ้าลัดวงจรจากห้องควบคุมเสียง
  2540 ครั้ง
 3. คิดถึงกันไหม รถโพธิ์ทอง หาดใหญ่-สงขลา ที่สุดของความคลาสสิค
  2473 ครั้ง
 4. พระ-ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก นายทุนขุดสระปิดถนนทางเข้าที่พักสงฆ์-สวนยางที่ใช้มากว่า20ปี
  1471 ครั้ง
 5. สลด ครูสาวกับครอบครัวมาเที่ยวน้ำตกโตนงาช้าง แต่พลาดท่าจมน้ำเสียชีวิต
  1432 ครั้ง
 6. คนดีศรีรัตภูมิ ลุงเวียนเก็บกระเป๋าเงินส่งคืนเจ้าของ-บอกถ้าอยากช่วยลุงเก็บขวดพลาสติกไว้ให้ก็พอ
  933 ครั้ง
 7. คาดมือดีแอบเผา ไฟไหม้ยางรถยนต์นับร้อยเส้นพื้นที่ใกล้บ่อขยะควนลัง
  868 ครั้ง
 8. นิสิต ม.ทักษิณ แชร์ประสบการณ์การทำงานในแดนมังกร
  689 ครั้ง
 9. อุบัติเหตุรถชนเก๋งกับจยย. ใกล้ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมฯ ถ.สายเอเซีย เสียชีวิต1ราย
  547 ครั้ง
 10. ร่วมเชียร์หนุ่มหล่อจากหาดใหญ่ น้องสไปร์ท ในเวทีไมค์ทองคำเด็ก
  525 ครั้ง