รอบรั้วการศึกษา

ม.อ.เตรียมจัดงาน PACCON 2018 การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ

เมื่อ: 11:56 น. 17 ม.ค. 61   775 ครั้ง

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมจัดงาน ประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ  Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018)  เผยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ระดับนานาชาติ โดยถือเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 50  ปี ม.อ.

IMG_1454.JPG

วานนี้ ( 16 มกราคม 2561) ณ ห้องนิทรรศการ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการจัดงานแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ , รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ , รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา จันทร์พรหมมา หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เตรียมจัดงานประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018) ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายใต้แนวคิด “เคมีสู่อนาคตที่ยั่งยืน (Chemistry toward a Sustainable Future)”

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดเผยว่า ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติในปีนี้ตรงกับวาระครบ 50 ปี ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยจะเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ50 ปี มหาวิทยาลัยที่จะมีขึ้นตลอดปี 2561

IMG_1397.JPG

ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ในส่วนของความเป็นมาของการจัดงานประชุม PACCON สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดงานประชุมวิชาการ PACCON เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการได้เข้ามานำเสนอผลงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการระดับนานาชาติ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON ถือเป็นกิจกรรมที่สมาคมเคมีกำหนดให้จัดขึ้นปีละครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2002 โดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของไทยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย

IMG_1418.JPG

การจัดครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นับเป็นครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “Chemistry Toward a Sustainable Future” ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของสมาคมเคมีฯ ที่ว่า “นำความรู้เคมีพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาคมที่ดีขึ้น” เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของนักวิชาการ นักอุตสาหกรรม อาจารย์ นิสิต นักศึกษาด้านเคมีและผู้สนใจ เพื่อการพัฒนาในระดับประเทศและมีส่วนร่วมงานวิชาการในระดับนานาชาติ

รศ.ดร.วิไลวรรณโชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ปีนี้ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีจะเสด็จไปทรงเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และทรงบรรยายพิเศษ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ด้วย และงานประชุมครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมี ประจำปีค.ศ. 2016 Prof. Dr. Sir J. Fraser Stoddart และผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำระดับโลก Prof. Dr. David W. C. MacMillan และ Prof. Dr. Eric Bakker ให้ปาฐกถาพิเศษ และยังมีนักวิทยาศาสตร์เคมีแขนงต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศอีก 55 ท่าน ให้เกียรติมาเป็นร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญอีกด้วย

IMG_1435.JPG

รศ.ดร. สุชาดา จันทร์พรหมมารักษาการหัวหน้าภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าว รายงานความพร้อมและการดำเนินงานของภาควิชาเคมีที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านเคมีและวิทยาการที่เกี่ยวข้องให้แก่นักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจ

IMG_1438.JPG

ในการประชุม PACCON 2018นี้ คาดมีผู้ร่วมประชุมมากกว่า 1,000 คนซึ่งประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา จาก 24 ประเทศ เป็นผู้เข้าร่วมเสนอผลงาน มากกว่า 600 ผลงาน เป็นการเสนอผลงานแบบบรรยาย 118เรื่อง และผลงานแบบโปสเตอร์  562 เรื่องโดยแบ่งเป็น 9 สาขาที่ครอบคลุมศาสตร์ทางเคมีด้านต่าง ๆ ได้แก่ Analytical Chemistry; Environmental Chemistry and Renewable Energy; Food and Agricultural Chemistry; Inorganic Chemistry; Material Chemistry and Nanotechnology; Natural Products, Biological Chemistry and Chemical Biology; Organic and Medicinal Chemistry; Physical and Theoretical ChemistryและPolymer Chemistry โดยผลงานวิจัยที่มีการนำเสนอผลงานมากที่สุดในปีนี้ คือ สาขา Material Chemistry and Nanotechnology

งานประชุมนี้ยังมีสาขาพิเศษ (special sessions) เรื่อง Introduction to Metabolite Profiling and Metabolomics for Natural Product Research ดำเนินการโดยProf. Dr. Jean-Luc Wolfender; การจัดแสดงความก้าวหน้าในด้านนวัตกรรมและเคมีอุตสาหกรรมจากบริษัทเอกชนต่าง ๆและการบรรยายทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีของเครื่องมือทางเคมี NMR Software Workshop: CMC Structure Elucidation โดยบริษัท Bruker Biospin AG (Thailand)

IMG_1406.JPG

นอกจากนี้ยังมีโครงการห้องเรียนเคมีดาวได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้แก่คณาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา และการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน Spa and Cosmetics เป็นกิจกรรมพิเศษ (special events) ของงานนี้อีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.paccon2018.com หรือ facebook PACCON2018 หรือภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-8401-2

IMG_1457.JPGIMG_1408.JPGIMG_1463.JPGIMG_1464.JPG

 
เมื่อ: 11:56 น. 17 ม.ค. 61   775 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.อ. ชวนร่วมส่งผลงานออกแบบ Logo การประชุม PACCON 2018
Tags: PACCON 2018
ข่าวล่าสุด
อุตสาหกรรม 5 จชต.ร่วมมือเตรียมจัดงานเอกลักษณ์สิ่งทอไทย เชื่อมใจผลิตภัณฑ์ใต้
เมื่อ: 16:24เศรษฐกิจบ้านเรา
มาสด้าชูเกียรติยนต์หาดใหญ่ ทุ่มงบกว่า 30 ล้าน เปิดศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง ทันสมัยมาตรฐานสากล
เมื่อ: 12:11เศรษฐกิจบ้านเรา
ทำไมไม่ซื้อนำมันมาเลย์มาขายคนไทย ในเมื่อของเขาถูกกว่าเราตั้งหลายบาท
เมื่อ: 11:56Gimyong Style
จับบุหรี่เถื่อน 2,310 ซอง หลังเข้าตรวจค้นภายในร้านค้ากลางเมืองหาดใหญ่
เมื่อ: 10:27ข่าวสารบ้านเรา

 1. ตำรวจรู้ตัวมือปืนที่ก่อเหตุยิงหนุ่มวัย25 เสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมแล้ว พบเป็นเพื่อนรักที่มาผิดใจกันภายหลัง
  35243 ครั้ง
 2. สลด ครูสาวกับครอบครัวมาเที่ยวน้ำตกโตนงาช้าง แต่พลาดท่าจมน้ำเสียชีวิต
  11622 ครั้ง
 3. พระ-ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก นายทุนขุดสระปิดถนนทางเข้าที่พักสงฆ์-สวนยางที่ใช้มากว่า20ปี
  11535 ครั้ง
 4. ไฟไหม้หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศเสียหาย คาดไฟฟ้าลัดวงจรจากห้องควบคุมเสียง
  10766 ครั้ง
 5. คิดถึงกันไหม รถโพธิ์ทอง หาดใหญ่-สงขลา ที่สุดของความคลาสสิค
  10545 ครั้ง
 6. สาวสุดช้ำ สามีที่รักชิ่งหนีปล่อยให้รับผิดคดียาเสพติดคนเดียวบอกสั้นๆ ไม่อยากติดคุก
  6580 ครั้ง
 7. โมโนเรลหาดใหญ่ ทำได้หรือขายฝัน? เฟสแรกยังไม่เกิดเดินหน้าศึกษาเฟส2 ในรูปแบบรถไฟลอยฟ้า
  6567 ครั้ง
 8. คาดมือดีแอบเผา ไฟไหม้ยางรถยนต์นับร้อยเส้นพื้นที่ใกล้บ่อขยะควนลัง
  5892 ครั้ง
 9. คอเหล้าว่าไง จับหนุ่มมาเลเซียรอบสองเปิดบ้านผลิตเหล้าปลอมส่งขายในหาดใหญ่
  5548 ครั้ง
 10. นิสิต ม.ทักษิณ แชร์ประสบการณ์การทำงานในแดนมังกร
  5517 ครั้ง
 1. ตำรวจรู้ตัวมือปืนที่ก่อเหตุยิงหนุ่มวัย25 เสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมแล้ว พบเป็นเพื่อนรักที่มาผิดใจกันภายหลัง
  4666 ครั้ง
 2. คิดถึงกันไหม รถโพธิ์ทอง หาดใหญ่-สงขลา ที่สุดของความคลาสสิค
  2878 ครั้ง
 3. ไฟไหม้หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศเสียหาย คาดไฟฟ้าลัดวงจรจากห้องควบคุมเสียง
  2543 ครั้ง
 4. พระ-ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก นายทุนขุดสระปิดถนนทางเข้าที่พักสงฆ์-สวนยางที่ใช้มากว่า20ปี
  1472 ครั้ง
 5. สลด ครูสาวกับครอบครัวมาเที่ยวน้ำตกโตนงาช้าง แต่พลาดท่าจมน้ำเสียชีวิต
  1432 ครั้ง
 6. คนดีศรีรัตภูมิ ลุงเวียนเก็บกระเป๋าเงินส่งคืนเจ้าของ-บอกถ้าอยากช่วยลุงเก็บขวดพลาสติกไว้ให้ก็พอ
  952 ครั้ง
 7. คาดมือดีแอบเผา ไฟไหม้ยางรถยนต์นับร้อยเส้นพื้นที่ใกล้บ่อขยะควนลัง
  869 ครั้ง
 8. นิสิต ม.ทักษิณ แชร์ประสบการณ์การทำงานในแดนมังกร
  689 ครั้ง
 9. กลุ่มรถตุ๊กตุ๊ก เริ่มได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง-วอนรัฐหามาตรการช่วย
  568 ครั้ง
 10. บุกทลายแหล่งพักพิงแรงงานเถื่อนชาวเมียนมา 2 จุด พบถูกนำมาพักในบ้านแออัดรวม 66คน
  550 ครั้ง