ข่าวสารบ้านเรา

อบจ.เปิดรับฟังความเห็นชาวบ้าน โครงการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

เมื่อ: 09:44 น. 8 ก.พ. 61   260 ครั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน "การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ" เดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณูปโภค แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และถูกสุขอนามัย

PNEWS18020710010301003.JPG

วานนี้ (7 ก.พ. 61) ที่ห้องริมหาด 2 โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน "การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ" จังหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ , ผู้แทนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนองค์กรชุมชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อประชาชนเรื่องการบริการสาธารณะ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีบทบาทหน้าที่จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่น หรือประชาชนเป็นส่วนรวม

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตระหนักถึงความปลอดภัย และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอระโนด , อำเภอกระแสสินธุ์ , อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ประสบความเดือดร้อนในทุกๆ ปี จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้แลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง "การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ" เดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณูปโภค แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และถูกสุขอนามัยในรูปแบบระบบประปา

PNEWS18020710010301012.JPG

ดังนั้นการประชุมในวันนี้ (7 ก.พ. 61) ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการประสานความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

ด้านนางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภค บริโภค ของประชาชนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวน 39 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานในพื้นที่ โดยได้มีการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภค บริโภค สรุปภาพรวมเป็นรายอำเภอ ได้ดังนี้

1.อำเภอสิงหนคร มีความต้องการ ร้อยละ 75.95 เนื่องจากปริมาณน้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้ คุณภาพของน้ำมีสภาพไม่เหมาะสม สำหรับนำไปใช้อุปโภค บริโภค น้ำประปาไหลอ่อน

2.อำเภอสทิงพระ มีความต้องการ ร้อยละ 81.82 เนื่องจากน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค มีไม่เพียงพอ ในพื้นที่ตำบลกระดังงาไม่มีน้ำประปาใช้ น้ำในคลองอาทิตย์มีไม่เพียงต่อการทำไร่นาสวนผสมในช่วงฤดูแล้ง

3.อำเภอระโนด มีความต้องการ ร้อยละ 74.42 เนื่องจากปริมาณน้ำมีจำกัด ไม่เพียงพอ และน้ำมีตะกอนค่อนข้างมาก มีลักษณะสีแดงขุ่น มีกลิ่น

4.อำเภอกระแสสินธุ์ มีความต้องการ ร้อยละ 56.67 เนื่องจากปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน น้ำมีลักษณะสีแดงขุ่น มีกลิ่น และค่าน้ำประปาค่อนข้างสูง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม โดยมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การบริหารจัดการน้ำ" ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ประกอบกับความต้องการใช้น้ำมีปริมาณมากขึ้น เป็นผลมาจากการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

PNEWS18020710010301024.PNGPNEWS18020710010301023.JPGPNEWS18020710010301017.JPGPNEWS18020710010301004.JPG

ข่าวโดย ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม  สวท.สงขลา

 

 
เมื่อ: 09:44 น. 8 ก.พ. 61   260 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ปิดฉากสงขลาคัพ2018 หาดใหญ่คว้าแชมป์ อบจ.จัดเต็มบอลคู่พิเศษ ประชาธิปัตย์ พบ AllStar3
อบจ.สงขลา ส่งมอบรถพยาบาลรุ่นใหม่ให้ รพ.สงขลา พร้อมลงนามด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
อบจ.สงขลา เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านการบริหารจัดการน้ำ
อบจ.สงขลา ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ เหตุเกิดจากสารเคมีรั่วไหล ก่อนเทศกาลสงกรานต์จะมาถึง
ข่าวล่าสุด
จับบุหรี่เถื่อน 2,310 ซอง หลังเข้าตรวจค้นภายในร้านค้ากลางเมืองหาดใหญ่
เมื่อ: 10:27ข่าวสารบ้านเรา
มรภ.สงขลา ใช้แบบจำลองคณิตฯ วิเคราะห์การแพร่กระจายเอดส์-วัณโรค
เมื่อ: 15:48รอบรั้วการศึกษา
เปิดงาน นัดพบแรงงานสงขลา TSU Job Fair 2018 มีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครงานอย่างต่อเนื่อง
เมื่อ: 15:44เศรษฐกิจบ้านเรา
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา บรรยายพิเศษเรื่องการศึกษาให้เด็กและเยาวชน
เมื่อ: 15:18ข่าวสารบ้านเรา

 1. ตำรวจรู้ตัวมือปืนที่ก่อเหตุยิงหนุ่มวัย25 เสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมแล้ว พบเป็นเพื่อนรักที่มาผิดใจกันภายหลัง
  35235 ครั้ง
 2. สลด ครูสาวกับครอบครัวมาเที่ยวน้ำตกโตนงาช้าง แต่พลาดท่าจมน้ำเสียชีวิต
  11617 ครั้ง
 3. พระ-ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก นายทุนขุดสระปิดถนนทางเข้าที่พักสงฆ์-สวนยางที่ใช้มากว่า20ปี
  11528 ครั้ง
 4. ไฟไหม้หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศเสียหาย คาดไฟฟ้าลัดวงจรจากห้องควบคุมเสียง
  10758 ครั้ง
 5. คิดถึงกันไหม รถโพธิ์ทอง หาดใหญ่-สงขลา ที่สุดของความคลาสสิค
  10513 ครั้ง
 6. สาวสุดช้ำ สามีที่รักชิ่งหนีปล่อยให้รับผิดคดียาเสพติดคนเดียวบอกสั้นๆ ไม่อยากติดคุก
  6576 ครั้ง
 7. โมโนเรลหาดใหญ่ ทำได้หรือขายฝัน? เฟสแรกยังไม่เกิดเดินหน้าศึกษาเฟส2 ในรูปแบบรถไฟลอยฟ้า
  6500 ครั้ง
 8. คาดมือดีแอบเผา ไฟไหม้ยางรถยนต์นับร้อยเส้นพื้นที่ใกล้บ่อขยะควนลัง
  5890 ครั้ง
 9. คอเหล้าว่าไง จับหนุ่มมาเลเซียรอบสองเปิดบ้านผลิตเหล้าปลอมส่งขายในหาดใหญ่
  5544 ครั้ง
 10. นิสิต ม.ทักษิณ แชร์ประสบการณ์การทำงานในแดนมังกร
  5514 ครั้ง
 1. ตำรวจรู้ตัวมือปืนที่ก่อเหตุยิงหนุ่มวัย25 เสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมแล้ว พบเป็นเพื่อนรักที่มาผิดใจกันภายหลัง
  4666 ครั้ง
 2. คิดถึงกันไหม รถโพธิ์ทอง หาดใหญ่-สงขลา ที่สุดของความคลาสสิค
  2877 ครั้ง
 3. ไฟไหม้หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศเสียหาย คาดไฟฟ้าลัดวงจรจากห้องควบคุมเสียง
  2543 ครั้ง
 4. พระ-ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก นายทุนขุดสระปิดถนนทางเข้าที่พักสงฆ์-สวนยางที่ใช้มากว่า20ปี
  1472 ครั้ง
 5. สลด ครูสาวกับครอบครัวมาเที่ยวน้ำตกโตนงาช้าง แต่พลาดท่าจมน้ำเสียชีวิต
  1432 ครั้ง
 6. คนดีศรีรัตภูมิ ลุงเวียนเก็บกระเป๋าเงินส่งคืนเจ้าของ-บอกถ้าอยากช่วยลุงเก็บขวดพลาสติกไว้ให้ก็พอ
  952 ครั้ง
 7. คาดมือดีแอบเผา ไฟไหม้ยางรถยนต์นับร้อยเส้นพื้นที่ใกล้บ่อขยะควนลัง
  869 ครั้ง
 8. นิสิต ม.ทักษิณ แชร์ประสบการณ์การทำงานในแดนมังกร
  689 ครั้ง
 9. กลุ่มรถตุ๊กตุ๊ก เริ่มได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง-วอนรัฐหามาตรการช่วย
  566 ครั้ง
 10. อุบัติเหตุรถชนเก๋งกับจยย. ใกล้ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมฯ ถ.สายเอเซีย เสียชีวิต1ราย
  547 ครั้ง