ข่าวสารบ้านเรา

คณะทำงานติดตามประเมินผลจชต. ลงพื้นที่ 2 อำเภอ เพื่อรับฟังปัญหาความมั่นคง

เมื่อ: 15:13 น. 22 มี.ค. 61   714 ครั้ง

คณะทำงานติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ 2 อำเภอ เพื่อรับฟังปัญหาความมั่นคง และการพัฒนา และแก้ปัญหายาเสพติด

วันที่ 21 มี.ค. 61 คณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา คณะสงขลา 2 ได้ลงพื้นที่ ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา  ณ ชุดคุ้มครองตำบล ( ชคต.) สะกอม โดยมีปลัดอำเภอ ปลัดตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา  ให้การต้อนรับ และนำตรวจแถว เจ้าหน้าที่ชุดคั้มครองตำบล และร่วมประชุม เพื่อรับทราบความคืบหน้า และปัญหาอุปสรรค ของโครงการ ตำบลสันติธรรม โครงการพนม โครงการบัณฑิตอาสา และโครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

35.JPG

โดยผู้นำท้องที่ มีความเห็นว่า เงินงบประมาณของตำบลสันติธรรม ควรจัดสรรเพื่อใช้ซื้อกล้อง ซีซีทีวี เพราะกล้องซีซีทีวี เป็นประโยชน์ทั้งในการป้องกันการก่อเหตุ และหลังหารก่อเหตุสามารถจับคนร้ายได้ รวมทั้งในพื้นที่ ต.สะกอม เป็นพื้นที่ระบาดของยาเสพติด ประทุษร้ายต่อทรัพย์มีมาก หากมีกล้องซีซีที่วีเพียงพอกับพื้นที จะช่วยให้อาชญากรรมลดลง แต่การซื้อ ซีซีทีวี  สำนักสังคมจิต มีเงื่อนมากเกินไป จึงอยากให้มีการทบทวน ลดเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการซื้อ ซีซีทีวี ในส่วนงานด้านอื่นๆ ของโครงการตำบลสันติธรรม ตำบลสะกอม ได้ทำตามโครงการทุกอย่าง

สำหรับในโครงการพนม ผู้นำท้องที่ ทุกหมู่บ้าน ต่างมองว่า มีการกำหนดกรอบที่ยังไม่ตอบโจทย์ของการแก้ปัญหา ตามความต้องการของประชาชน เช่นงบประมาณที่มาก น้อย ไม่เท่ากันทุกหมู่บ้าน ก็เป็นปัญหา อุปสรรค รวมทั้ง วิธีคิดที่คิดมาจาก ส่วนบน โดยที่ ผู้นำท้องที่ ไม่ได้มีส่วนในการร่วมคิด ทำให้โครงการพนม เป็นโครงการที่ มีปัญหาค่อนข้างมาก โดยมีการเสนอแนะว่า ให้ สำนักสังคมจิต มีการประชุม สัมมนา ร่วมกับผู้นำท้องที่ และฝ่ายปกครองในแต่ละพื้นที่ เพื่อ ถอกบทเรียนที่ผ่านมา เพื่อที่จะให้โครงการพนม เป็นโครงการที่ให้ประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง

เช่นเดียวกับปัญหาเรื่องของ ยาเสพติด ซึ่ง ต.สะเดา เป็นตำบล ที่มีการระบาดของยาเสพติดค่อนข้างสูง จึงต้องการให้มีการตั้งศูนย์แก้ปัญหา บำบัดผู้ติดยา โดยมีหน่วยงาน ที่รับผิดชอบอย่างแท้จริง เพราะที่ผ่านมา การแก้ปัญหาการระบาด และการบำบัดผู้ติดยา ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

โดยนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ซึ่งเป็นคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผล ได้กล่าวกับที่ประชุมว่า จะนำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ นำเสนอต่อเลขาธิการ ศอ.บต. และ ผอ.สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยาให้ได้รับทราบ ซึ่งยอมรับความจริงว่า หลายโครงการ ที่คนกำหนดกรอบคิดเอง กำหนดรูปแบบเอง ส่วนคนที่ปฏิบัติ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ และรู้ปัญหาดี ไม่ได้ร่วมคิดตั้งแต่ต้น ดังนั้นอะไรที่เป็นปัญหา อุปสรรค ในการทำงานของต้องแก้ เพื่อให้ได้ประโยชน์กับประชาชน และเพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณ ที่เป็นเงินภาษาของประชาชนทุกคน หลังจากนั้นได้มีกาพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นของงานด้านความมั่นคง การป้องกันเหตุในพื้นที่ ซึ่งหัวหน้าชุด ชคต. กล่าวว่า กำลังยังไม่เพียงพอ เช่นเดียวกับงบประมาณที่ยังได้รับน้อยเกินไป ถ้าเป็นไปได้ ขอให้สนับสนุนให้มีงบประมาณ และกำลังที่เพียงพอ เพื่อการป้องกันเหตุร้ายจะได้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ทางคณะติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินผล สงขลา 2 สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังได้ลงพื้นที่ ต.ป่าบอน ต.นาประดู่ และ ต.มกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยม ชุดคุ้มครองตำบล ( ชคต ) และ ชรบ. และร่วมประชุม พบปะ พูดคุยกับ ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผรส. บัญฑิตอาสา ผู้นำชุมชน เพื่อรับทราบถึงบัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการ ตำบลสันติธรรม และโครงการพนม โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

สำหรับโครงการสันติธรรม ปรากฏว่า ผู้นำท้องที่ มีความประสงค์ที่จะใช้งบประมาณที่ได้รับ ตำบลละ 1 ล้านบาท บางส่วนใช้ซื้อกล้อง ซีซีทีวี มาติดตั้งในพื้นที่ เพราะเห็นว่า กล้องซีซีทีวี มีประโยชน์ในการป้องกันเหตุ เนื่องจาก พื้นที่ซึ่งมีแสงสว่าง และมีกล้องซีซีทีวี จะมีปัญหาอาชญากรรม และปัญหาความมั่นคงน้อยกว่าพื้นที่ซึ่งไม่มีกล้องซีซีทีวี  แต่ปัญหาและอุปสรรคคือ  หากนำงบประมาณมาซื้อกล้อง ท้องที่ต้องรับผิดชอบงบประมาณ ในการบำรุงรักษา ซึ่งจะเป็นภาระของ ท้องที่ จึงต้องการให้ ศอ.บต.แก้ปัญหาในจุดดังกล่าว

34.JPG

ในส่วนของปัญหายาเสพติด ผู้นำท้องที่ ได้นำเสนอให้ มีหน่วยงานทำหน้าที่ติดตาม ผู้ที่เข้ารับการบำบัดและกลับมาอยู่บ้าน เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหา และความต้องการของผู้ที่ผ่านการบำบัดแล้ว ซึ่งปัจจุบัน ไม่มีหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงรับผิดชอบ กลายเป็นภาระของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

หลังจากนั้น ได้มีการนำคณะผู้ติดตามประเมินผล ลงพื้นซึ่งมีการปลูกพืชต่างๆ เช่น กล้วยหอมทอง มะพร้าวน้ำหอม และ มะนาวแป้น ตามโครงการพนม ซึ่งได้ผลดี และสร้างความพึงพอใจให้กับคนในพื้นที่ เพราะเป็นการต่อยอดจากอาชีพเดิมของประชาชนที่มีอาชีพในการทำการเกษตรอยู่แล้ว

สำหรับปัญหาในเรื่องของความมั่นคง การจุดชุม ชรบ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ ทั้ง 3 ตำบล ไม่มีการก่อเหตุของ แนวร่วม เนื่องจาก การร่วมมือ ร่วมใจ ของ ผู้นำท้องที่ ชรบ. และ มีกำลังของ ทหาร ร่วมการตั้งจุดตรวจด้วย

หลังจากนั้น ได้มีการประชุมร่วมกันทุกฝ่าย เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก ผู้ทำท้องที่ บัญฑิตอาษา ผู้นำชุมชน และ ปลัดอำเภอ ปลัดผู้รับผิดชอบตำบลต่างๆ  โดยมีนายเศวตร เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ ร่วมประชุมด้วย

36.JPG

 
เมื่อ: 15:13 น. 22 มี.ค. 61   714 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

รวบ 2ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุระเบิดนางเงือกเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา และแกนนำป่วนชายแดนใต้อีกราย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ เร่งหาเบาะแสคนร้ายก่อเหตุฆ่าครูเกษียณชิงรถมาทำคาร์บอม
ผู้ว่าฯ นำพวงมาลาพระราชทาน วางหน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอเทพา
คนร้ายแหกด่านตรวจยิงอส.บาดเจ็บ 2นาย ขณะตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยเหตุยิง 3ศพ
ข่าวล่าสุด
เทศบาลเมืองคอหงส์จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เมื่อ: 16:35ประชาสัมพันธ์
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา รับมอบเงินสนับสนุน เพื่อสมทบทุนพัฒนากีฬาคนพิการจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 16:33ประชาสัมพันธ์
รองผู้ว่า ฯ สงขลา ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
เมื่อ: 16:30เศรษฐกิจบ้านเรา
ไม่คาดคิด เกิดระเบิดพร้อมกลุ่มควัน เมื่อใช้สารเคมีฆ่ามดและแมลงลงท่อในหมู่บ้าน
เมื่อ: 15:35ข่าวสารบ้านเรา

 1. จ่อยิงหม้ายสาวลูก 2 ข้างโรงเรียนดังสาหัส เหตุแค้นใจที่ถูกบอกเลิกหลังคบหากันมาเกือบ 4ปี
  41520 ครั้ง
 2. ชายคลั่งยา พยายามโดดตึก ตำรวจหาดใหญ่ช่วยไว้ทันด้วยไม้สามง่าม
  12924 ครั้ง
 3. สลดสองสาวขับจยย.ชนท้ายรถพ่วงที่จอดข้างทางเพราะขนส่งเรียกตรวจดับคาที่1 สาหัส1
  6964 ครั้ง
 4. รับปีใหม่ เตือนชาวใต้พร้อมรับมือพายุโซนร้อนปาบึก คาดทำฝนตกหนักช่วง 3-5 ม.ค.
  6366 ครั้ง
 5. รัตภูมิ จยย.ถูกชนพังยับดับสยอง 3ศพพ่อแม่ลูก ส่วนรถที่ชนหลบหนี
  6029 ครั้ง
 6. จะนะ อส.หึงโหดยิ่งหม้ายสาวดับคาบ้าน คาดเหตุแค้นที่ฝ่ายหญิงขอเลิกเพราะฝ่ายชายมีเมียอยู่แล้ว
  4600 ครั้ง
 7. น้องกีต้า เด็กหาดใหญ่ เก่งไกลไปสหรัฐอเมริกา มิติใหม่ ไอดอลเด็กใต้เก่งอังกฤษกล้าแสดงออก
  3577 ครั้ง
 8. ชาวสงขลาหลายพันคนร่วมทำบุญรับศักราชใหม่ ณ ศาลาไทยแหลมสมิหลา
  3187 ครั้ง
 9. เตือนต่อเนื่อง พายุโซนร้อนปลาบึกทำฝนตกหนักคลื่นลมแรงทั่วภาคใต้ 3-5 ม.ค.นี้
  3151 ครั้ง
 10. เตือนภัยฉบับ15 คาดพายุปาบึกเข้าฝั่งเย็นนี้ที่ปากพนัง แจ้งปชช.ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด
  2856 ครั้ง
 1. เทศบาลเมืองคอหงส์จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
  0 ครั้ง
 2. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา รับมอบเงินสนับสนุน เพื่อสมทบทุนพัฒนากีฬาคนพิการจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 3. รองผู้ว่า ฯ สงขลา ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
  0 ครั้ง
 4. ไม่คาดคิด เกิดระเบิดพร้อมกลุ่มควัน เมื่อใช้สารเคมีฆ่ามดและแมลงลงท่อในหมู่บ้าน
  0 ครั้ง
 5. หม้ายสาวลูก2 ที่ถูกแฟนหนุ่มยิงหน้าโรงเรียนขณะไปส่งลูกเสียชีวิตแล้ว
  0 ครั้ง
 6. หาดทิพย์ ทุ่ม 10.5 ล้านหนุนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ไปโอลิมปิก 2020
  0 ครั้ง
 7. พลังประชารัฐ เปิดตัว 50ผู้สมัครภาคใต้ ไม่โลภขอแบ่งเก้าอี้ 12ที่นั่ง
  0 ครั้ง
 8. วันราชประชาสมาสัย 2562 สคร.12 ชวนร่วมจิตอาสา เฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยผู้ป่วยใหม่ในชุมชน
  0 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา เจ้าภาพสัมมนาฟิสิกส์และวิทย์ ผนึกเครือข่าย 5 ราชภัฏภาคใต้แลกเปลี่ยนการเรียนการสอน
  0 ครั้ง
 10. แจ้งเตือนแรงงานไทยภาคก่อสร้าง ระวังถูกหลอกมาทำงานในประเทศมาเลเซีย
  0 ครั้ง