ข่าวสารบ้านเรา

เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ส่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมจาก5 จชต.เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

เมื่อ: 13:26 น. 16 ก.ค. 61   3255 ครั้ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมอำนวยพร และส่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2561 ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เที่ยวปฐมฤกษ์

PNEWS18071610510900403.jpeg

วันนี้ (16 ก.ค. 61) เวลา 10.00 น. ที่ อาคารอเนกประสงค์ ภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีอำนวยพร และส่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2561 ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน 56 นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมากในเทศกาลฮัจญ์ทุกปี ซึ่งจะมีพี่น้องมุสลิมจากทั่วโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครมักกะฮ์ประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวนประมาณเกือบ 3 ล้านคน “ฮัจญ์” จึงเป็นแหล่งรวมประชาคมโลกมุสลิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติที่ทุกคนพร้อมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในภารกิจที่ศาสนาอิสลามกำหนด ซึ่งรัฐบาลไทยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ตลอดมา เพื่อให้พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และได้ประกอบศาสนกิจอันสำคัญยิ่งอย่างสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม การประกอบพิธีฮัจญ์ นอกจากจะเป็นการประกอบศาสนกิจที่ถูกกำหนดไว้ในศาสนาอิสลามแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เราได้รู้จัก และศึกษาเรียนรู้จากผู้คนจำนวนมาก ดังนั้น พี่น้องมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ต้องพยายามแสดงเอกลักษณ์ความเป็นมุสลิมไทยที่ดีงามอย่างโดดเด่นให้กับพี่น้องมุสลิมประเทศอื่น ๆ ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ นั่นคือการรักษาศักดิ์ศรีของมุสลิมไทยที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรักความสันติ พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ถือได้ว่าเป็นผู้แทนประเทศไทยที่เป็นทูตสันติภาพในการสร้างสันถวไมตรีกับประชาคมโลก เพราะฉะนั้นพี่น้องทุกคนจงภูมิใจ เช่นเดียวกับคนไทยทั่วประเทศที่ภาคภูมิใจกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้ด้วย

ด้าน นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในนามศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ กล่าวว่า การประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามข้อที่ 5 ที่กำหนดแก่มุสลิมที่มีความสามารถในชั่วชีวิตนี้ควรจะได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ดังนั้นมุสลิมทั่วโลกรวมทั้งมุสลิมชาวไทยจึงต้องพยายามหาโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจอันสำคัญนี้ให้สมบูรณ์ให้ได้ ในเทศกาลฮัจญ์ปีนี้ทางการซาอุดิอาระเบียได้จัดสรรจำนวนผู้เดินทางให้กับประเทศไทยเพื่อให้พี่น้องมุสลิมชาวไทยได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 7,851 คน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบให้ประกาศจำนวนผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2561 จำนวน 3,515 คน โดยได้กำหนดเที่ยวบินขาไป จำนวน 12 เที่ยวบิน ๆ ละ 295 คน โดยเที่ยวบินแรกกำหนดเดินทางในวันนี้ (16 กรกฎาคม 2561) และเที่ยวบินสุดท้ายกำหนดในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 สำหรับการเดินทางในเที่ยวบินนี้ เป็นการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในเที่ยวบินแรกของประเทศไทย กำหนดเดินทางออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ด้วยสายการบินซาอุดิอาระเบียนแอร์ไลน์เที่ยวบิน 5151 เวลา 12.55 น. ถึงท่าอากาศยานมาดีนะห์ในเวลา 18.25 น. เที่ยวบินขากลับ จำนวน 12 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 20 กันยายน 2561

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ กองบิน 56 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลาให้การสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ และญาติที่มาส่งเป็นจำนวนมากในแต่ละวันให้เดินทางด้วยความเรียบร้อย มีความสุขสะดวกสบายในการเดินทาง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วโลกได้ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมว่าประเทศไทยให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการนับถือศาสนาและมีการส่งเสริมทุกศาสนาอย่างแท้จริงด้วย

ทั้งนี้ บริเวณโดยรอบอาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีบรรดาญาติของผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มาร่วมส่งกันเป็นจำนวนมากนับพันคน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

PNEWS18071610510900407.jpegPNEWS18071610510900401.jpegPNEWS18071610510900411.jpeg

ข่าวโดย ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

 
เมื่อ: 13:26 น. 16 ก.ค. 61   3255 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

สงขลา จัดพิธีอำนวยอวยพรส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สงขลา เตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
ข่าวล่าสุด
บุกจับแหล่งค้ายาบ้าย่านเทศาพัฒนาหาดใหญ่ ได้ของกลาง 245เม็ด ผตห.1ราย
เมื่อ: 15:56Gimyong Style
ทหารบุกตรวจแหล่งปล่อยเงินกู้นอกระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตที่บางกล่ำ ได้ผู้ต้องหา 2ราย
เมื่อ: 15:54Gimyong Style
ควันอินโดเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนะปชช.ปฏิบัติตัวลดความเสี่ยงจากหมอกควัน
เมื่อ: 15:31ข่าวสารบ้านเรา
ต้นเลียบ 400 ปีจากที่ฝังรกหลวงปู่ทวดสู่ รุกข มรดกของแผ่นดินแห่งสทิงพระ
เมื่อ: 15:21เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. สั่งระงับการสร้างโรงไฟฟ้ากัลฟ์ จะนะ กรีนไว้ก่อน หลังชาวบ้านและนักเรียนกว่า 400คนยื่นหนังสือคัดค้าน
  8845 ครั้ง
 2. คณะแพทย์ ม.อ. ให้การช่วยเหลือทหารเรือชาวอังกฤษ หวังฟื้นตัวเพื่อกลับไปพบหน้าลูกหลาน
  8751 ครั้ง
 3. วีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผวจ.ปัตตานี นั่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคนใหม่ มีผล 1 ต.ค.นี้
  7818 ครั้ง
 4. พบผู้เสียชีวิตในบึงน้ำย่านป่ากันคลองแห พบเป็นคนเดียวกับที่ญาติออกตามหา
  7466 ครั้ง
 5. ย้อนดูจุดเริ่มต้นไฟรางคู่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ หลังข่าวดีมีโอกาสได้สร้างเร็วๆนี้
  6894 ครั้ง
 6. เปิดใหม่ KFC ในปั้มเอสโซ่คลองแหหาดใหญ่ ใกล้ๆ บิ๊กซีคลองแห มีน้ำรีฟิล ด้วย
  5436 ครั้ง
 7. เมื่อสงขลาย้ายไปอยู่กลุ่มภาคใต้อ่าวไทย และไม่ได้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มจังหวัด
  5432 ครั้ง
 8. คณะแพทย์ ม.อ. จัดประชุมวิชาการพร้อมมอบรางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2561
  5211 ครั้ง
 9. บุกจับนายกสิงหนคร ฐานจางวานฆ่าผอ.กองช่าง แต่คาดเจ้าตัวรู้ทันหลบหนีไปอย่างเฉียดฉิว
  4493 ครั้ง
 10. คอหมอนทองเตรียมตัวให้พร้อมส่วนทุเรียนฉลุง เปิดบุฟเฟ่ต์หัวละ 199 จองด่วนปลายส.ค.นี้
  4361 ครั้ง
 1. บุกจับแหล่งค้ายาบ้าย่านเทศาพัฒนาหาดใหญ่ ได้ของกลาง 245เม็ด ผตห.1ราย
  0 ครั้ง
 2. ทหารบุกตรวจแหล่งปล่อยเงินกู้นอกระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตที่บางกล่ำ ได้ผู้ต้องหา 2ราย
  0 ครั้ง
 3. ควันอินโดเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนะปชช.ปฏิบัติตัวลดความเสี่ยงจากหมอกควัน
  0 ครั้ง
 4. ต้นเลียบ 400 ปีจากที่ฝังรกหลวงปู่ทวดสู่ รุกข มรดกของแผ่นดินแห่งสทิงพระ
  0 ครั้ง
 5. แม่บ้านมหาดไทย จ.ตรัง มอบทุนการศึกษาประจำปีให้นักศึกษาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง
  0 ครั้ง
 6. ใกล้แล้ว HANSA JB WEDDING GOLDEN WEEK 3-9 กันยายน 2561
  0 ครั้ง
 7. ปภ.สงขลา ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ ถอดบทเรียน After Action Review : AAR
  0 ครั้ง
 8. หาดทิพย์เปิดศึกฟาดแข้ง ยุวชนหาดทิพย์คัพ ครั้งที่ 7 สร้างมิตรภาพ และความสุขเยาวชน 5 จชต.
  0 ครั้ง
 9. เทศกิจหาดใหญ่ ตรวจสอบการตั้งวางแผงกั้นพื้นที่จอดรถยนต์บนถนนเสน่หานุสรณ์
  0 ครั้ง
 10. มรภ.สงขลา ฉลอง 100 ปี จัดฟรีคอนเสิร์ตออร์เคสตราจากเกาหลีใต้
  0 ครั้ง