ข่าวสารบ้านเรา

เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ส่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมจาก5 จชต.เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

เมื่อ: 13:26 น. 16 ก.ค. 61   3555 ครั้ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมอำนวยพร และส่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2561 ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เที่ยวปฐมฤกษ์

PNEWS18071610510900403.jpeg

วันนี้ (16 ก.ค. 61) เวลา 10.00 น. ที่ อาคารอเนกประสงค์ ภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีอำนวยพร และส่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2561 ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน 56 นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมากในเทศกาลฮัจญ์ทุกปี ซึ่งจะมีพี่น้องมุสลิมจากทั่วโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครมักกะฮ์ประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวนประมาณเกือบ 3 ล้านคน “ฮัจญ์” จึงเป็นแหล่งรวมประชาคมโลกมุสลิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติที่ทุกคนพร้อมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในภารกิจที่ศาสนาอิสลามกำหนด ซึ่งรัฐบาลไทยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ตลอดมา เพื่อให้พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และได้ประกอบศาสนกิจอันสำคัญยิ่งอย่างสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม การประกอบพิธีฮัจญ์ นอกจากจะเป็นการประกอบศาสนกิจที่ถูกกำหนดไว้ในศาสนาอิสลามแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เราได้รู้จัก และศึกษาเรียนรู้จากผู้คนจำนวนมาก ดังนั้น พี่น้องมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ต้องพยายามแสดงเอกลักษณ์ความเป็นมุสลิมไทยที่ดีงามอย่างโดดเด่นให้กับพี่น้องมุสลิมประเทศอื่น ๆ ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ นั่นคือการรักษาศักดิ์ศรีของมุสลิมไทยที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรักความสันติ พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ถือได้ว่าเป็นผู้แทนประเทศไทยที่เป็นทูตสันติภาพในการสร้างสันถวไมตรีกับประชาคมโลก เพราะฉะนั้นพี่น้องทุกคนจงภูมิใจ เช่นเดียวกับคนไทยทั่วประเทศที่ภาคภูมิใจกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้ด้วย

ด้าน นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในนามศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ กล่าวว่า การประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามข้อที่ 5 ที่กำหนดแก่มุสลิมที่มีความสามารถในชั่วชีวิตนี้ควรจะได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ดังนั้นมุสลิมทั่วโลกรวมทั้งมุสลิมชาวไทยจึงต้องพยายามหาโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจอันสำคัญนี้ให้สมบูรณ์ให้ได้ ในเทศกาลฮัจญ์ปีนี้ทางการซาอุดิอาระเบียได้จัดสรรจำนวนผู้เดินทางให้กับประเทศไทยเพื่อให้พี่น้องมุสลิมชาวไทยได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 7,851 คน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบให้ประกาศจำนวนผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2561 จำนวน 3,515 คน โดยได้กำหนดเที่ยวบินขาไป จำนวน 12 เที่ยวบิน ๆ ละ 295 คน โดยเที่ยวบินแรกกำหนดเดินทางในวันนี้ (16 กรกฎาคม 2561) และเที่ยวบินสุดท้ายกำหนดในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 สำหรับการเดินทางในเที่ยวบินนี้ เป็นการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในเที่ยวบินแรกของประเทศไทย กำหนดเดินทางออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ด้วยสายการบินซาอุดิอาระเบียนแอร์ไลน์เที่ยวบิน 5151 เวลา 12.55 น. ถึงท่าอากาศยานมาดีนะห์ในเวลา 18.25 น. เที่ยวบินขากลับ จำนวน 12 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 20 กันยายน 2561

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ กองบิน 56 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลาให้การสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ และญาติที่มาส่งเป็นจำนวนมากในแต่ละวันให้เดินทางด้วยความเรียบร้อย มีความสุขสะดวกสบายในการเดินทาง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วโลกได้ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมว่าประเทศไทยให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการนับถือศาสนาและมีการส่งเสริมทุกศาสนาอย่างแท้จริงด้วย

ทั้งนี้ บริเวณโดยรอบอาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีบรรดาญาติของผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มาร่วมส่งกันเป็นจำนวนมากนับพันคน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

PNEWS18071610510900407.jpegPNEWS18071610510900401.jpegPNEWS18071610510900411.jpeg

ข่าวโดย ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

 
เมื่อ: 13:26 น. 16 ก.ค. 61   3555 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

สงขลา จัดพิธีอำนวยอวยพรส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สงขลา เตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
ข่าวล่าสุด
จบการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 36 ภาคใต้ ซิงกอร่าเกมส์ ปิดท่ามกลางฝน สุดประทับใจ
เมื่อ: 11:39เศรษฐกิจบ้านเรา
พาชมนิสสัน เทอร์ร่า ยนตรกรรมแห่งเทคโนโลยีคันใหม่ล่าสุด
เมื่อ: 16:51เศรษฐกิจบ้านเรา
ทน.หาดใหญ่ ขอเชิญร่วมประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และหนูน้อยนครหาดใหญ่
เมื่อ: 15:42ประชาสัมพันธ์
ยังคงประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ส่วนสงขลามีฝนฟ้าคะนอง 60%
เมื่อ: 14:54ข่าวสารบ้านเรา

 1. พระบารมีปกเกล้า คลองภูมินาถดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานชื่อคลอง ร.1
  25104 ครั้ง
 2. เพจกงสุลไทย แจ้งมาเลเซียไม่อนุญาตให้ใช้ใบขับขี่ไทยในการขับรถในมาเลเซีย
  23641 ครั้ง
 3. เวนคืนที่ดิน 26ตำบลแก้ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง น้ำเค็มรุกล้ำคาบสมุทรสทิงพระที่ระบบ
  18934 ครั้ง
 4. ร่วมส่งกำลังใจและให้การช่วยเหลือน้องธันวา ที่ประสบอุบัติเหตุโค้งระตะ สะเดา
  15197 ครั้ง
 5. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคนใหม่ เข้าสักการะสิ่งศักสิทธิ์คู่เมืองในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
  10733 ครั้ง
 6. จับอีกแล้วบุกจับ 3 ร้านดังในเมืองหาดใหญ่ ค้าบุหรี่และสุราหนีภาษี
  10682 ครั้ง
 7. ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน เมดอินไทยแลนด์ ถึงหาดใหญ่ ตระกูล SPORTSTER ผ่อนเริ่มต้น 9,000บาท
  6245 ครั้ง
 8. รีวิวมินิบัสหาดใหญ่-สนามบิน ความสะดวกสบายและทางเลือกใหม่ของการเดินทาง
  5960 ครั้ง
 9. สะพานใหม่แยกน้ำกระจาย โปรดลดความเร็วและเพิ่มความระวังเป็นพิเศษ
  4815 ครั้ง
 10. บุกจับน้ำมันเถื่อน ในคลองหอยโข่ง และหาดใหญ่ ควบผู้ต้องหา 2 ราย น้ำมันเถื่อน 810 ลิตร
  4432 ครั้ง
 1. พระบารมีปกเกล้า คลองภูมินาถดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานชื่อคลอง ร.1
  3139 ครั้ง
 2. พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
  3 ครั้ง
 3. จบการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 36 ภาคใต้ ซิงกอร่าเกมส์ ปิดท่ามกลางฝน สุดประทับใจ
  0 ครั้ง
 4. พาชมนิสสัน เทอร์ร่า ยนตรกรรมแห่งเทคโนโลยีคันใหม่ล่าสุด
  0 ครั้ง
 5. ทน.หาดใหญ่ ขอเชิญร่วมประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และหนูน้อยนครหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 6. ยังคงประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ส่วนสงขลามีฝนฟ้าคะนอง 60%
  0 ครั้ง
 7. กลุ่มปัตตานี2000 เปิดตัวนิสสัน เทอร์ร่า ยนตรกรรมแห่งเทคโนโลยีที่เหนือกว่าทุกมิติ
  0 ครั้ง
 8. นายก อบจ.สงขลา เปิดการแข่งขันฟุตบอล 6 คน My Hero Youth Cup ครั้งที่ 1
  0 ครั้ง
 9. พม.สงขลา ประชุมคณะบุคคลพิจารณาความสามารถของผู้ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ
  0 ครั้ง
 10. เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เอาใจวัยทีน จัดงาน TEEN FESTIVAL 2018 กินเที่ยวกัน
  0 ครั้ง