ข่าวสารบ้านเรา

เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ส่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมจาก5 จชต.เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

เมื่อ: 13:26 น. 16 ก.ค. 61   3806 ครั้ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมอำนวยพร และส่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2561 ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เที่ยวปฐมฤกษ์

PNEWS18071610510900403.jpeg

วันนี้ (16 ก.ค. 61) เวลา 10.00 น. ที่ อาคารอเนกประสงค์ ภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีอำนวยพร และส่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2561 ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน 56 นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมากในเทศกาลฮัจญ์ทุกปี ซึ่งจะมีพี่น้องมุสลิมจากทั่วโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครมักกะฮ์ประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวนประมาณเกือบ 3 ล้านคน “ฮัจญ์” จึงเป็นแหล่งรวมประชาคมโลกมุสลิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติที่ทุกคนพร้อมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในภารกิจที่ศาสนาอิสลามกำหนด ซึ่งรัฐบาลไทยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ตลอดมา เพื่อให้พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และได้ประกอบศาสนกิจอันสำคัญยิ่งอย่างสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม การประกอบพิธีฮัจญ์ นอกจากจะเป็นการประกอบศาสนกิจที่ถูกกำหนดไว้ในศาสนาอิสลามแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เราได้รู้จัก และศึกษาเรียนรู้จากผู้คนจำนวนมาก ดังนั้น พี่น้องมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ต้องพยายามแสดงเอกลักษณ์ความเป็นมุสลิมไทยที่ดีงามอย่างโดดเด่นให้กับพี่น้องมุสลิมประเทศอื่น ๆ ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ นั่นคือการรักษาศักดิ์ศรีของมุสลิมไทยที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรักความสันติ พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ถือได้ว่าเป็นผู้แทนประเทศไทยที่เป็นทูตสันติภาพในการสร้างสันถวไมตรีกับประชาคมโลก เพราะฉะนั้นพี่น้องทุกคนจงภูมิใจ เช่นเดียวกับคนไทยทั่วประเทศที่ภาคภูมิใจกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้ด้วย

ด้าน นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในนามศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ กล่าวว่า การประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามข้อที่ 5 ที่กำหนดแก่มุสลิมที่มีความสามารถในชั่วชีวิตนี้ควรจะได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ดังนั้นมุสลิมทั่วโลกรวมทั้งมุสลิมชาวไทยจึงต้องพยายามหาโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจอันสำคัญนี้ให้สมบูรณ์ให้ได้ ในเทศกาลฮัจญ์ปีนี้ทางการซาอุดิอาระเบียได้จัดสรรจำนวนผู้เดินทางให้กับประเทศไทยเพื่อให้พี่น้องมุสลิมชาวไทยได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 7,851 คน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบให้ประกาศจำนวนผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2561 จำนวน 3,515 คน โดยได้กำหนดเที่ยวบินขาไป จำนวน 12 เที่ยวบิน ๆ ละ 295 คน โดยเที่ยวบินแรกกำหนดเดินทางในวันนี้ (16 กรกฎาคม 2561) และเที่ยวบินสุดท้ายกำหนดในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 สำหรับการเดินทางในเที่ยวบินนี้ เป็นการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในเที่ยวบินแรกของประเทศไทย กำหนดเดินทางออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ด้วยสายการบินซาอุดิอาระเบียนแอร์ไลน์เที่ยวบิน 5151 เวลา 12.55 น. ถึงท่าอากาศยานมาดีนะห์ในเวลา 18.25 น. เที่ยวบินขากลับ จำนวน 12 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 20 กันยายน 2561

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ กองบิน 56 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลาให้การสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ และญาติที่มาส่งเป็นจำนวนมากในแต่ละวันให้เดินทางด้วยความเรียบร้อย มีความสุขสะดวกสบายในการเดินทาง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วโลกได้ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมว่าประเทศไทยให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการนับถือศาสนาและมีการส่งเสริมทุกศาสนาอย่างแท้จริงด้วย

ทั้งนี้ บริเวณโดยรอบอาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีบรรดาญาติของผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มาร่วมส่งกันเป็นจำนวนมากนับพันคน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

PNEWS18071610510900407.jpegPNEWS18071610510900401.jpegPNEWS18071610510900411.jpeg

ข่าวโดย ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

 
เมื่อ: 13:26 น. 16 ก.ค. 61   3806 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

สงขลา จัดพิธีอำนวยอวยพรส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สงขลา เตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
ข่าวล่าสุด
หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
เมื่อ: 10:33G-SPECIAL
นายกชาย-ณัฏฐ์ชนน พร้อมสร้างจุดเปลี่ยนนักการเมืองลูกสงขลา ต้องเดินหน้าร่วมพัฒนาบ้านเกิด
เมื่อ: 16:15รายงานพิเศษ
มรภ.สงขลา คัดตัวแทน นศ. แลกเปลี่ยนวิชาการ-วัฒนธรรม ประเทศไต้หวัน
เมื่อ: 14:31รอบรั้วการศึกษา
คณะสามเณร จากวัดโคกสมานคุณ ร่วมอมรม การจัดการความรู้ โดย คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย
เมื่อ: 14:25รอบรั้วการศึกษา

 1. คึกคัก!!! ชาวบ้านแห่จับกุ้ง-ปลาที่ลอยคอในอู่ตะเภา
  10738 ครั้ง
 2. จับได้แล้ว หญิงสาวที่อ้างรถน้ำมันหมดขอยืมรถชาวบ้านแล้วชิ่งหนี มาเปิดห้องโรงแรมนอนสบาย
  6459 ครั้ง
 3. เปลี่ยนนาร้างที่กระแสสินธุ์ เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสงขลา
  5080 ครั้ง
 4. รายละเอียดปิดการจราจร เพื่อจัดงานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ 62
  4616 ครั้ง
 5. ​ส่องสนามการเมืองคลองแห เปิดตัวลงสนามแล้วแล้วอย่างน้อย 4 ทีม
  3854 ครั้ง
 6. รื้อฟื้นงานแหลมคืนความสุขให้ชาวสงขลา เตรียมจัดงานฤดูร้อนและงานกาชาด 19-30 เม.ย.นี้
  2620 ครั้ง
 7. ประเพณีลากพระเดือน ๕ คนลากต้องใช้กำลังค่อนข้างเยอะ(ลากโดยไม่มีล้อ)​
  2511 ครั้ง
 8. ​โยธาฯ ยกเลิกโครงการพัฒนาพื้นที่กอบกาญจน์ ทน.หาดใหญ่ลุยสร้างด้วยวิธีอุทิศที่ดินแทน
  2507 ครั้ง
 9. ​ศิริโชค โสภา ประกาศทำทีมฟุตบอลนักรบเขาน้ำค้าง นาทวีซีตี้ พร้อมพาลุยลีกอาชีพ
  2294 ครั้ง
 10. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 14 เมษายน 2562
  1994 ครั้ง
 1. นายกชาย-ณัฏฐ์ชนน พร้อมสร้างจุดเปลี่ยนนักการเมืองลูกสงขลา ต้องเดินหน้าร่วมพัฒนาบ้านเกิด
  0 ครั้ง
 2. มรภ.สงขลา คัดตัวแทน นศ. แลกเปลี่ยนวิชาการ-วัฒนธรรม ประเทศไต้หวัน
  0 ครั้ง
 3. คณะสามเณร จากวัดโคกสมานคุณ ร่วมอมรม การจัดการความรู้ โดย คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย
  0 ครั้ง
 4. ทม.คอหงส์ จัดกิจกรรมวันเทศบาล มอบโล่รางวัลให้พนักงานดีเด่น
  0 ครั้ง
 5. ​หาดใหญ่ซีนีเพล็กซ์ คึกคัก คนหาดใหญ่แห่ชม Avengers: Endgame
  0 ครั้ง
 6. สธ.ย้ำประชาชน 4 อำเภอชายแดน และ อ.สะเดา,หาดใหญ่ ยังเสี่ยงต่อโรคมาลาเรีย
  0 ครั้ง
 7. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ที่สงขลา
  0 ครั้ง
 8. สงขลา มอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มุ่งสร้างการยอมรับ ช่วยเพิ่มรายได้
  0 ครั้ง
 9. สงขลาจัดโครงการสัมมนาหลักสูตร จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระปณิธานตามรอยพระยุคลบาท
  0 ครั้ง
 10. หน่วยงานการศึกษาร่วมลงนาม MOU การพัฒนาสานฝันการศึกษาจังหวัดภาคใต้และชายแดนใต้
  0 ครั้ง