ข่าวสารบ้านเรา

เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ส่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมจาก5 จชต.เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

เมื่อ: 13:26 น. 16 ก.ค. 61   3712 ครั้ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมอำนวยพร และส่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2561 ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เที่ยวปฐมฤกษ์

PNEWS18071610510900403.jpeg

วันนี้ (16 ก.ค. 61) เวลา 10.00 น. ที่ อาคารอเนกประสงค์ ภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีอำนวยพร และส่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2561 ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน 56 นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมากในเทศกาลฮัจญ์ทุกปี ซึ่งจะมีพี่น้องมุสลิมจากทั่วโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครมักกะฮ์ประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวนประมาณเกือบ 3 ล้านคน “ฮัจญ์” จึงเป็นแหล่งรวมประชาคมโลกมุสลิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติที่ทุกคนพร้อมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในภารกิจที่ศาสนาอิสลามกำหนด ซึ่งรัฐบาลไทยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ตลอดมา เพื่อให้พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และได้ประกอบศาสนกิจอันสำคัญยิ่งอย่างสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม การประกอบพิธีฮัจญ์ นอกจากจะเป็นการประกอบศาสนกิจที่ถูกกำหนดไว้ในศาสนาอิสลามแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เราได้รู้จัก และศึกษาเรียนรู้จากผู้คนจำนวนมาก ดังนั้น พี่น้องมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ต้องพยายามแสดงเอกลักษณ์ความเป็นมุสลิมไทยที่ดีงามอย่างโดดเด่นให้กับพี่น้องมุสลิมประเทศอื่น ๆ ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ นั่นคือการรักษาศักดิ์ศรีของมุสลิมไทยที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรักความสันติ พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ถือได้ว่าเป็นผู้แทนประเทศไทยที่เป็นทูตสันติภาพในการสร้างสันถวไมตรีกับประชาคมโลก เพราะฉะนั้นพี่น้องทุกคนจงภูมิใจ เช่นเดียวกับคนไทยทั่วประเทศที่ภาคภูมิใจกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้ด้วย

ด้าน นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในนามศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ กล่าวว่า การประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามข้อที่ 5 ที่กำหนดแก่มุสลิมที่มีความสามารถในชั่วชีวิตนี้ควรจะได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ดังนั้นมุสลิมทั่วโลกรวมทั้งมุสลิมชาวไทยจึงต้องพยายามหาโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจอันสำคัญนี้ให้สมบูรณ์ให้ได้ ในเทศกาลฮัจญ์ปีนี้ทางการซาอุดิอาระเบียได้จัดสรรจำนวนผู้เดินทางให้กับประเทศไทยเพื่อให้พี่น้องมุสลิมชาวไทยได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 7,851 คน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบให้ประกาศจำนวนผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2561 จำนวน 3,515 คน โดยได้กำหนดเที่ยวบินขาไป จำนวน 12 เที่ยวบิน ๆ ละ 295 คน โดยเที่ยวบินแรกกำหนดเดินทางในวันนี้ (16 กรกฎาคม 2561) และเที่ยวบินสุดท้ายกำหนดในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 สำหรับการเดินทางในเที่ยวบินนี้ เป็นการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในเที่ยวบินแรกของประเทศไทย กำหนดเดินทางออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ด้วยสายการบินซาอุดิอาระเบียนแอร์ไลน์เที่ยวบิน 5151 เวลา 12.55 น. ถึงท่าอากาศยานมาดีนะห์ในเวลา 18.25 น. เที่ยวบินขากลับ จำนวน 12 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 20 กันยายน 2561

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ กองบิน 56 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลาให้การสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ และญาติที่มาส่งเป็นจำนวนมากในแต่ละวันให้เดินทางด้วยความเรียบร้อย มีความสุขสะดวกสบายในการเดินทาง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วโลกได้ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมว่าประเทศไทยให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการนับถือศาสนาและมีการส่งเสริมทุกศาสนาอย่างแท้จริงด้วย

ทั้งนี้ บริเวณโดยรอบอาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีบรรดาญาติของผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มาร่วมส่งกันเป็นจำนวนมากนับพันคน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

PNEWS18071610510900407.jpegPNEWS18071610510900401.jpegPNEWS18071610510900411.jpeg

ข่าวโดย ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

 
เมื่อ: 13:26 น. 16 ก.ค. 61   3712 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

สงขลา จัดพิธีอำนวยอวยพรส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สงขลา เตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
ข่าวล่าสุด
เทศบาลเมืองคอหงส์จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เมื่อ: 16:35ประชาสัมพันธ์
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา รับมอบเงินสนับสนุน เพื่อสมทบทุนพัฒนากีฬาคนพิการจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 16:33ประชาสัมพันธ์
รองผู้ว่า ฯ สงขลา ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
เมื่อ: 16:30เศรษฐกิจบ้านเรา
ไม่คาดคิด เกิดระเบิดพร้อมกลุ่มควัน เมื่อใช้สารเคมีฆ่ามดและแมลงลงท่อในหมู่บ้าน
เมื่อ: 15:35ข่าวสารบ้านเรา

 1. จ่อยิงหม้ายสาวลูก 2 ข้างโรงเรียนดังสาหัส เหตุแค้นใจที่ถูกบอกเลิกหลังคบหากันมาเกือบ 4ปี
  41736 ครั้ง
 2. ชายคลั่งยา พยายามโดดตึก ตำรวจหาดใหญ่ช่วยไว้ทันด้วยไม้สามง่าม
  12925 ครั้ง
 3. สลดสองสาวขับจยย.ชนท้ายรถพ่วงที่จอดข้างทางเพราะขนส่งเรียกตรวจดับคาที่1 สาหัส1
  6965 ครั้ง
 4. รับปีใหม่ เตือนชาวใต้พร้อมรับมือพายุโซนร้อนปาบึก คาดทำฝนตกหนักช่วง 3-5 ม.ค.
  6366 ครั้ง
 5. รัตภูมิ จยย.ถูกชนพังยับดับสยอง 3ศพพ่อแม่ลูก ส่วนรถที่ชนหลบหนี
  6029 ครั้ง
 6. จะนะ อส.หึงโหดยิ่งหม้ายสาวดับคาบ้าน คาดเหตุแค้นที่ฝ่ายหญิงขอเลิกเพราะฝ่ายชายมีเมียอยู่แล้ว
  4601 ครั้ง
 7. น้องกีต้า เด็กหาดใหญ่ เก่งไกลไปสหรัฐอเมริกา มิติใหม่ ไอดอลเด็กใต้เก่งอังกฤษกล้าแสดงออก
  3578 ครั้ง
 8. ชาวสงขลาหลายพันคนร่วมทำบุญรับศักราชใหม่ ณ ศาลาไทยแหลมสมิหลา
  3187 ครั้ง
 9. เตือนต่อเนื่อง พายุโซนร้อนปลาบึกทำฝนตกหนักคลื่นลมแรงทั่วภาคใต้ 3-5 ม.ค.นี้
  3151 ครั้ง
 10. เตือนภัยฉบับ15 คาดพายุปาบึกเข้าฝั่งเย็นนี้ที่ปากพนัง แจ้งปชช.ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด
  2856 ครั้ง
 1. เทศบาลเมืองคอหงส์จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
  0 ครั้ง
 2. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา รับมอบเงินสนับสนุน เพื่อสมทบทุนพัฒนากีฬาคนพิการจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 3. รองผู้ว่า ฯ สงขลา ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
  0 ครั้ง
 4. ไม่คาดคิด เกิดระเบิดพร้อมกลุ่มควัน เมื่อใช้สารเคมีฆ่ามดและแมลงลงท่อในหมู่บ้าน
  0 ครั้ง
 5. หม้ายสาวลูก2 ที่ถูกแฟนหนุ่มยิงหน้าโรงเรียนขณะไปส่งลูกเสียชีวิตแล้ว
  0 ครั้ง
 6. หาดทิพย์ ทุ่ม 10.5 ล้านหนุนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ไปโอลิมปิก 2020
  0 ครั้ง
 7. พลังประชารัฐ เปิดตัว 50ผู้สมัครภาคใต้ ไม่โลภขอแบ่งเก้าอี้ 12ที่นั่ง
  0 ครั้ง
 8. วันราชประชาสมาสัย 2562 สคร.12 ชวนร่วมจิตอาสา เฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยผู้ป่วยใหม่ในชุมชน
  0 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา เจ้าภาพสัมมนาฟิสิกส์และวิทย์ ผนึกเครือข่าย 5 ราชภัฏภาคใต้แลกเปลี่ยนการเรียนการสอน
  0 ครั้ง
 10. แจ้งเตือนแรงงานไทยภาคก่อสร้าง ระวังถูกหลอกมาทำงานในประเทศมาเลเซีย
  0 ครั้ง