ประชาสัมพันธ์

เชฟรอน จับมือพันธมิตรจัดค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล เรียนรู้คู่ปฏิบัติ บ่มเพาะอนาคตนักวิทยาศาสตร์

เมื่อ: 22:08 น. 14 ส.ค. 61   399 ครั้ง

เชฟรอนจับมือพันธมิตรจัดค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน เรียนรู้คู่ปฏิบัติ บ่มเพาะอนาคตนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล

44.jpg
​ก้าวสู่ปีที่ 26 แล้ว สำหรับโครงการ “ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ด้วยการสนับสนุนของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ที่ได้เพาะเมล็ดพันธุ์สร้างนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลรุ่นเยาว์ของประเทศไปแล้วกว่า 750 คน

โดยในปีนี้ มีนักศึกษาจากทั่วประเทศจำนวน 30 คน เข้าร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทั้งในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึงกลไกและกระบวนการสำคัญที่เกิดขึ้นในทะเล ผ่านการทดลองและฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต เป็นเวลา 1 เดือน การจัดค่ายนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพในด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศมากขึ้นทุกปี อีกทั้งยังเป็นการปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของเราให้แก่คนรุ่นใหม่ต่อไป
42.jpg
นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดเผยว่า "การจัดค่าย 26 ครั้งอย่างต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลของประเทศไทยทั้งในเชิงคุณภาพและประมาณ ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของเชฟรอนในการส่งเสริมการศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป้าหมายของโครงการ ‘Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมของบริษัทฯ ที่มุ่งยกระดับการเรียนการสอนด้านสะเต็ม หรือ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการเรียนการสอนแบบสืบเสาะด้วยการตั้งคำถามและลงมือปฏิบัติเพื่อหาคำตอบ เพื่อสร้างความสนใจและแรงบันดาลใจให้เยาวชนเลือกเรียนตลอดจนประกอบอาชีพในสาขาสะเต็ม ซึ่งเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งค่ายนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจในด้านสะเต็ม ได้เป็นอย่างดี”

นางหทัยรัตน์ กล่าวต่อไปว่า “เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้ง 30 คน ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ สัมผัสประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียนและลงมือปฏิบัติจริง ดิฉันเชื่อมั่นว่านอกจากมิตรภาพที่งอกงามจากการเรียนรู้ร่วมกันแล้วนั้น นิสิตนักศึกษาจะนำวิชาความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนตลอดระยะเวลา 1 เดือน ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการออกภาคสนามไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สถาบันการศึกษา และประเทศชาติต่อไป”
38.jpg
ดร.อุกฤต สตภูมิมินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน เล่าว่า “ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนจะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์มากขึ้นในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยค่ายนี้จะเป็นตัวกระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักศึกษาให้ผลักดันตัวเองมาอยู่ในสายวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นความคาดหวังเล็กๆ ของสถาบัน ว่าคนที่ผ่านค่ายนี้มาจะได้รับทราบสิ่งที่ถูกต้อง ได้รับทราบแง่มุมในการอนุรักษ์ การคุ้มครองสัตว์ทะเล และแผนการจัดการต่างๆ ในฐานะที่มีส่วนร่วมมาตั้งแต่แรก ผมชื่นชมพันธมิตรอย่างเชฟรอนที่สนับสนุนค่ายมายาวนาน โดยทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเอง พร้อมที่จะร่วมผลักดันหลักสูตรนี้ต่อไปให้มีต่อไปอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลของประเทศ ที่จะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเลของประเทศ”
37.jpg
“น้องนนท์” นายสิทธินนท์ เสนาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ค่ายนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้มากกว่าที่คิดไว้ 1 เดือนดูเป็นระยะเวลาที่นานมาก แต่เมื่อได้เข้ามาร่วมแล้ว กลับกลายเป็นว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก สิ่งที่ได้ไปคือความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย ถือเป็นการเปิดโอกาสที่ได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญจริงๆ เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่อื่น ผมชอบการได้ออกไปปฏิบัติในพื้นที่จริงในทะเล มันเป็นครั้งแรกที่เห็นและได้ทดลองใช้เครื่องมือจริง”
36.jpg
ส่วน “น้องแอ๊ป” นางสาวโรจนพรรณ เทพอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวถึงสิ่งที่ตนเองได้รับว่า “ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นพื้นที่ติดป่าชายเลน ส่วนที่ศึกษาจะเน้นไปป่าชายเลน แต่มาค่ายนี้ทำให้เราได้สัมผัสหาดทราย หาดหิน ถือเป็นการเปิดความรู้ใหม่เพราะมีความต่างกับสิ่งที่เรียนมา มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเพื่อนต่างคณะ ต่างมหาวิทยาลัย สามารถนำเอาไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องทำโปรเจคที่มหาวิทยาลัยตอน ปี 3 อยากกลับไปบอกรุ่นน้องหรือใครที่สนใจในด้านทะเล ว่าถ้ามีโอกาส ให้มาค่ายนี้ เพราะหลักสูตรค่ายนี้มีเนื้อหาและการจัดกิจกรรมเหมาะสม เป็นประโยชน์มากๆ”
43.jpg
1 เดือนของค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนกับเชฟรอน ที่จัดต่อเนื่องมายาวนานถึงปีที่ 26 ได้บ่มเพาะนักวิทย์แห่งท้องทะเลไทยแล้วกว่า 750 คน ซึ่งต่างเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการดูแลปกป้องและอนุรักษ์ท้องทะเลไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

 
เมื่อ: 22:08 น. 14 ส.ค. 61   399 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

เชฟรอนหนุน แพธทูเฮลท์ รวมพล 8 อปท.ในสงขลา ขับเคลื่อน ท้องถิ่นเพื่อน้อง ดูแลสุขภาวะเยาวชนใต้
บิ๊กบอสเชฟรอน นำชมศูนย์เศรษฐพัฒน์ กับภารกิจพัฒนาพลังคนเพื่อร่วมสร้างพลังงาน
สงขลาผนึกภาคเอกชน เดินหน้าโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน
เชฟรอนฯ สนับสนุนเงินบริจาคกว่า 2 แสนบาท ให้สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
ข่าวล่าสุด
พุทธศาสนิกชนร่วมทอดกฐินวัดป่าแสงธรรม บ้านพรุ สืบทอดประเพณีทางพุทธแบบเรียบง่าย
เมื่อ: 15:41ประชาสัมพันธ์
น้ำรอระบายที่หน้าโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย หาดใหญ่-สงขลาสายเก่า
เมื่อ: 15:29Gimyong Style
สงขลา เปิดลงทะเบียนปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" วันแรกบรรยากาศคึกคัก ปชช.ร่วมจำนวนมาก
เมื่อ: 14:05ข่าวสารบ้านเรา
บรรยากาศประทับใจ ทหารใหม่พบญาติครั้งแรกหลังฝึกหนัก ก้มกราบ-สวมกอดกันด้วยความคิดถึง
เมื่อ: 13:53ข่าวสารบ้านเรา

 1. สูญเสียครั้งใหญ่ สิ้นพระเทพญาณโมลี หรืออาจารย์ผัน วัดทรายขาว ผู้ผลักดันสร้างพุทธมณฑลสงขลา
  6899 ครั้ง
 2. รื้อแล้ว ร้านอาหารวังแร่รีสอร์ทที่รัตภูมิ ก่อสร้างรุกล้ำคลองและไม่มีการขออนุญาตที่ถูกต้อง
  6715 ครั้ง
 3. นักดื่มสะอึก บุกค้นบ้านหรูแหล่งผลิตเหล้าปลอมยี่ห้อดังส่งขายทั้งหาดใหญ่และกรุงเทพ
  6119 ครั้ง
 4. ตุ๊กตุ๊กหาดใหญ่ นัดรวมพลประท้วงแกร็บ 20 พ.ย.ที่ตลาดน้ำคลองแห
  5213 ครั้ง
 5. อ.ประเสริฐ ชิตพงศ์ อดีตอธิการม.อ.ปูชนียบุคคลสำคัญของสงขลา เสียชีวิตแล้ว
  3759 ครั้ง
 6. เช็คแรงกระเพื่อมปชป.สงขลา หลังชัยชนะของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
  2389 ครั้ง
 7. เปิดรายชื่อปลัดจังหวัด นอภ.หาดใหญ่ เมือง และการโยกย้ายอีกหลายตำแหน่ง
  2212 ครั้ง
 8. เปิดใจผู้บริหาร VHM ก้าวยิ่งใหญ่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา อาณาจักรในเครือMBI ด่านนอก
  2145 ครั้ง
 9. เก๋งหรูชนจยย.พ่วงข้างพังยับเสียชีวิตคาที่1 เจ็บ1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ คลองแห
  1911 ครั้ง
 10. กำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และพิธีการสำคัญ พระเทพญาณโมลี วัดทรายขาว
  1725 ครั้ง
 1. พุทธศาสนิกชนร่วมทอดกฐินวัดป่าแสงธรรม บ้านพรุ สืบทอดประเพณีทางพุทธแบบเรียบง่าย
  0 ครั้ง
 2. น้ำรอระบายที่หน้าโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย หาดใหญ่-สงขลาสายเก่า
  0 ครั้ง
 3. สงขลา เปิดลงทะเบียนปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" วันแรกบรรยากาศคึกคัก ปชช.ร่วมจำนวนมาก
  0 ครั้ง
 4. บรรยากาศประทับใจ ทหารใหม่พบญาติครั้งแรกหลังฝึกหนัก ก้มกราบ-สวมกอดกันด้วยความคิดถึง
  0 ครั้ง
 5. ครบ 5 ปี เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ มอบรอยยิ้ม สร้างแลนด์มาร์กแห่งความสุขและเทศกาลของขวัญส่งท้ายปี
  0 ครั้ง
 6. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เตือนภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนัก 20-21 พ.ย.นี้
  0 ครั้ง
 7. ส่องขุมกำลัง 4ดีลเลอร์มิตซูบิชิสงขลา แบรนด์ที่มีตัวแทนจำหน่ายมากที่สุด
  0 ครั้ง
 8. มรภ.สงขลา ผุดแนวคิดห้องสมุดสีเขียวดึงเด็กรุ่นใหม่เรียนรู้วิถีเกษตรตามแนวพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 9. อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมฯ
  0 ครั้ง
 10. สงขลาเปิดเสวนาเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง Show & Share Forum เน้นสร้างงาน ศิลปกรรมชุมชน
  0 ครั้ง