ประชาสัมพันธ์

เชฟรอน จับมือพันธมิตรจัดค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล เรียนรู้คู่ปฏิบัติ บ่มเพาะอนาคตนักวิทยาศาสตร์

เมื่อ: 22:08 น. 14 ส.ค. 61   697 ครั้ง

เชฟรอนจับมือพันธมิตรจัดค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน เรียนรู้คู่ปฏิบัติ บ่มเพาะอนาคตนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล

44.jpg
​ก้าวสู่ปีที่ 26 แล้ว สำหรับโครงการ “ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ด้วยการสนับสนุนของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ที่ได้เพาะเมล็ดพันธุ์สร้างนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลรุ่นเยาว์ของประเทศไปแล้วกว่า 750 คน

โดยในปีนี้ มีนักศึกษาจากทั่วประเทศจำนวน 30 คน เข้าร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทั้งในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึงกลไกและกระบวนการสำคัญที่เกิดขึ้นในทะเล ผ่านการทดลองและฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต เป็นเวลา 1 เดือน การจัดค่ายนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพในด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศมากขึ้นทุกปี อีกทั้งยังเป็นการปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของเราให้แก่คนรุ่นใหม่ต่อไป
42.jpg
นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดเผยว่า "การจัดค่าย 26 ครั้งอย่างต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลของประเทศไทยทั้งในเชิงคุณภาพและประมาณ ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของเชฟรอนในการส่งเสริมการศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป้าหมายของโครงการ ‘Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมของบริษัทฯ ที่มุ่งยกระดับการเรียนการสอนด้านสะเต็ม หรือ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการเรียนการสอนแบบสืบเสาะด้วยการตั้งคำถามและลงมือปฏิบัติเพื่อหาคำตอบ เพื่อสร้างความสนใจและแรงบันดาลใจให้เยาวชนเลือกเรียนตลอดจนประกอบอาชีพในสาขาสะเต็ม ซึ่งเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งค่ายนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจในด้านสะเต็ม ได้เป็นอย่างดี”

นางหทัยรัตน์ กล่าวต่อไปว่า “เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้ง 30 คน ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ สัมผัสประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียนและลงมือปฏิบัติจริง ดิฉันเชื่อมั่นว่านอกจากมิตรภาพที่งอกงามจากการเรียนรู้ร่วมกันแล้วนั้น นิสิตนักศึกษาจะนำวิชาความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนตลอดระยะเวลา 1 เดือน ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการออกภาคสนามไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สถาบันการศึกษา และประเทศชาติต่อไป”
38.jpg
ดร.อุกฤต สตภูมิมินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน เล่าว่า “ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนจะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์มากขึ้นในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยค่ายนี้จะเป็นตัวกระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักศึกษาให้ผลักดันตัวเองมาอยู่ในสายวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นความคาดหวังเล็กๆ ของสถาบัน ว่าคนที่ผ่านค่ายนี้มาจะได้รับทราบสิ่งที่ถูกต้อง ได้รับทราบแง่มุมในการอนุรักษ์ การคุ้มครองสัตว์ทะเล และแผนการจัดการต่างๆ ในฐานะที่มีส่วนร่วมมาตั้งแต่แรก ผมชื่นชมพันธมิตรอย่างเชฟรอนที่สนับสนุนค่ายมายาวนาน โดยทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเอง พร้อมที่จะร่วมผลักดันหลักสูตรนี้ต่อไปให้มีต่อไปอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลของประเทศ ที่จะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเลของประเทศ”
37.jpg
“น้องนนท์” นายสิทธินนท์ เสนาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ค่ายนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้มากกว่าที่คิดไว้ 1 เดือนดูเป็นระยะเวลาที่นานมาก แต่เมื่อได้เข้ามาร่วมแล้ว กลับกลายเป็นว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก สิ่งที่ได้ไปคือความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย ถือเป็นการเปิดโอกาสที่ได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญจริงๆ เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่อื่น ผมชอบการได้ออกไปปฏิบัติในพื้นที่จริงในทะเล มันเป็นครั้งแรกที่เห็นและได้ทดลองใช้เครื่องมือจริง”
36.jpg
ส่วน “น้องแอ๊ป” นางสาวโรจนพรรณ เทพอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวถึงสิ่งที่ตนเองได้รับว่า “ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นพื้นที่ติดป่าชายเลน ส่วนที่ศึกษาจะเน้นไปป่าชายเลน แต่มาค่ายนี้ทำให้เราได้สัมผัสหาดทราย หาดหิน ถือเป็นการเปิดความรู้ใหม่เพราะมีความต่างกับสิ่งที่เรียนมา มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเพื่อนต่างคณะ ต่างมหาวิทยาลัย สามารถนำเอาไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องทำโปรเจคที่มหาวิทยาลัยตอน ปี 3 อยากกลับไปบอกรุ่นน้องหรือใครที่สนใจในด้านทะเล ว่าถ้ามีโอกาส ให้มาค่ายนี้ เพราะหลักสูตรค่ายนี้มีเนื้อหาและการจัดกิจกรรมเหมาะสม เป็นประโยชน์มากๆ”
43.jpg
1 เดือนของค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนกับเชฟรอน ที่จัดต่อเนื่องมายาวนานถึงปีที่ 26 ได้บ่มเพาะนักวิทย์แห่งท้องทะเลไทยแล้วกว่า 750 คน ซึ่งต่างเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการดูแลปกป้องและอนุรักษ์ท้องทะเลไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

 
เมื่อ: 22:08 น. 14 ส.ค. 61   697 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

เชฟรอน สัญจรชุมชน พบสื่อใต้ พาทัวร์ศูนย์ขนส่งทางอากาศและเยี่ยมชุมชนบ้านป่าไหม้
เชฟรอน ส่งมอบเรือจำนวน 3 ลำสนับสนุนการศึกษาแก่นศ.ช่างกลเรือ มทร.ศรีวิชัย
เชฟรอนหนุน แพธทูเฮลท์ รวมพล 8 อปท.ในสงขลา ขับเคลื่อน ท้องถิ่นเพื่อน้อง ดูแลสุขภาวะเยาวชนใต้
บิ๊กบอสเชฟรอน นำชมศูนย์เศรษฐพัฒน์ กับภารกิจพัฒนาพลังคนเพื่อร่วมสร้างพลังงาน
ข่าวล่าสุด
ค่ายก้าวใหม ่ใจสีชมพู " โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ
เมื่อ: 15:50รายงานพิเศษ
ยูโอบี ชวนศิลปินใต้ร่วมประกวดจิตรกรรม ชิงรางวัล 7.5แสนพร้อมต่อยอดสู่เวทีศิลปะนานาชาติ
เมื่อ: 14:07เศรษฐกิจบ้านเรา
สงขลา ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาการเกษตรของเกษตรและสหกรณ์ สู่วาระสงขลาเมืองแห่งความสุข
เมื่อ: 14:00ข่าวสารบ้านเรา
ม.อ. จับมือ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ร่วมผลิตหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร
เมื่อ: 13:07รอบรั้วการศึกษา

 1. ​โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมเกาะใหญ่-เขาชัยสน
  6568 ครั้ง
 2. ​โตโยต้าพิธานฯ จัดให้ เจนนี่ ลินลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ร่วมสร้างสีสันในงานวันพิเศษ
  4171 ครั้ง
 3. ​ชาวบ้านผวาแก๊งปาหินซัดรถเสียหายหลายคัน ช่วงหน้าวัดพังลา ถ.สายหาดใหญ่-สะเดา
  3981 ครั้ง
 4. ​รู้ยัง บอลโลกรอบคัดเลือก ไทย VS ยูเออี เตะที่สนามติณสูลานนท์ 15 ต.ค.62
  3263 ครั้ง
 5. ​อุบัติเหตุรถชนกระบะสองแถวกับรถเก๋ง ถ.เอเซีย43 พื้นที่นาหม่อม เจ็บ2 เสียชีวิต1
  3155 ครั้ง
 6. ​เดี๋ยวนี้ มา รพ.ม.อ. เค้าใช้แอป HOSQ กัน....คือดีงาม ได้ตรวจตอนไหน ใครก็รู้
  2006 ครั้ง
 7. ​1 ส.ค.นี้พร้อมเปิดบริการหอดูดาวภูมิภาคสงขลา ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์เต็มรูปแบบแห่งแรกของภาคใต้
  1949 ครั้ง
 8. ​สนามบ้านพรุ หมอวรวัฒน์ รวมทีมดันเสรีย์ นวลเพ็ง ลงชิงนายกในนามทีมสันติธรรมบ้านพรุ
  1911 ครั้ง
 9. ​จดหมายเปิดผนึกถึง 4 รมต.เลือดสงขลา (1) พัฒนาเส้นทางการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสะเดา​
  1826 ครั้ง
 10. สภ.คลองแงะ นำตัวผู้ต้องหาปาก้อนหินใส่รถชาวบ้านเสียหายกว่า 5 คันทำแผนก่อนส่งฟ้อง 3ข้อหาหนัก
  1643 ครั้ง
 1. ค่ายก้าวใหม ่ใจสีชมพู " โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ
  0 ครั้ง
 2. ยูโอบี ชวนศิลปินใต้ร่วมประกวดจิตรกรรม ชิงรางวัล 7.5แสนพร้อมต่อยอดสู่เวทีศิลปะนานาชาติ
  0 ครั้ง
 3. สงขลา ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาการเกษตรของเกษตรและสหกรณ์ สู่วาระสงขลาเมืองแห่งความสุข
  0 ครั้ง
 4. ม.อ. จับมือ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ร่วมผลิตหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร
  0 ครั้ง
 5. เซ็นทาราหาดใหญ่ร่วมกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ
  0 ครั้ง
 6. อสม.ชุมชนบ้านทุ่งโดน1 จัดทำโครงการเฝ้าระวังและป้องกันไข้เลือดออก
  0 ครั้ง
 7. ทม.คอหงส์จัดอบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุ
  0 ครั้ง
 8. มท.2 เยี่ยมและให้กำลังใจผู้พิการขาขาด ที่มารับบริการขาเทียมพระราชทานที่สงขลา
  0 ครั้ง
 9. ​นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ฝากข้อคิดสถาบันการศึกษา ต้องไม่ทิ้งชุมชน
  0 ครั้ง
 10. ​จุรินทร์ นำ 2 รมช.ประชุมร่วมภาคเอกชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
  0 ครั้ง