ประชาสัมพันธ์

เชฟรอน จับมือพันธมิตรจัดค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล เรียนรู้คู่ปฏิบัติ บ่มเพาะอนาคตนักวิทยาศาสตร์

เมื่อ: 22:08 น. 14 ส.ค. 61   304 ครั้ง

เชฟรอนจับมือพันธมิตรจัดค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน เรียนรู้คู่ปฏิบัติ บ่มเพาะอนาคตนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล

44.jpg
​ก้าวสู่ปีที่ 26 แล้ว สำหรับโครงการ “ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ด้วยการสนับสนุนของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ที่ได้เพาะเมล็ดพันธุ์สร้างนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลรุ่นเยาว์ของประเทศไปแล้วกว่า 750 คน

โดยในปีนี้ มีนักศึกษาจากทั่วประเทศจำนวน 30 คน เข้าร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทั้งในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึงกลไกและกระบวนการสำคัญที่เกิดขึ้นในทะเล ผ่านการทดลองและฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต เป็นเวลา 1 เดือน การจัดค่ายนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพในด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศมากขึ้นทุกปี อีกทั้งยังเป็นการปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของเราให้แก่คนรุ่นใหม่ต่อไป
42.jpg
นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดเผยว่า "การจัดค่าย 26 ครั้งอย่างต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลของประเทศไทยทั้งในเชิงคุณภาพและประมาณ ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของเชฟรอนในการส่งเสริมการศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป้าหมายของโครงการ ‘Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมของบริษัทฯ ที่มุ่งยกระดับการเรียนการสอนด้านสะเต็ม หรือ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการเรียนการสอนแบบสืบเสาะด้วยการตั้งคำถามและลงมือปฏิบัติเพื่อหาคำตอบ เพื่อสร้างความสนใจและแรงบันดาลใจให้เยาวชนเลือกเรียนตลอดจนประกอบอาชีพในสาขาสะเต็ม ซึ่งเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งค่ายนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจในด้านสะเต็ม ได้เป็นอย่างดี”

นางหทัยรัตน์ กล่าวต่อไปว่า “เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้ง 30 คน ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ สัมผัสประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียนและลงมือปฏิบัติจริง ดิฉันเชื่อมั่นว่านอกจากมิตรภาพที่งอกงามจากการเรียนรู้ร่วมกันแล้วนั้น นิสิตนักศึกษาจะนำวิชาความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนตลอดระยะเวลา 1 เดือน ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการออกภาคสนามไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สถาบันการศึกษา และประเทศชาติต่อไป”
38.jpg
ดร.อุกฤต สตภูมิมินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน เล่าว่า “ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนจะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์มากขึ้นในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยค่ายนี้จะเป็นตัวกระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักศึกษาให้ผลักดันตัวเองมาอยู่ในสายวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นความคาดหวังเล็กๆ ของสถาบัน ว่าคนที่ผ่านค่ายนี้มาจะได้รับทราบสิ่งที่ถูกต้อง ได้รับทราบแง่มุมในการอนุรักษ์ การคุ้มครองสัตว์ทะเล และแผนการจัดการต่างๆ ในฐานะที่มีส่วนร่วมมาตั้งแต่แรก ผมชื่นชมพันธมิตรอย่างเชฟรอนที่สนับสนุนค่ายมายาวนาน โดยทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเอง พร้อมที่จะร่วมผลักดันหลักสูตรนี้ต่อไปให้มีต่อไปอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลของประเทศ ที่จะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเลของประเทศ”
37.jpg
“น้องนนท์” นายสิทธินนท์ เสนาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ค่ายนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้มากกว่าที่คิดไว้ 1 เดือนดูเป็นระยะเวลาที่นานมาก แต่เมื่อได้เข้ามาร่วมแล้ว กลับกลายเป็นว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก สิ่งที่ได้ไปคือความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย ถือเป็นการเปิดโอกาสที่ได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญจริงๆ เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่อื่น ผมชอบการได้ออกไปปฏิบัติในพื้นที่จริงในทะเล มันเป็นครั้งแรกที่เห็นและได้ทดลองใช้เครื่องมือจริง”
36.jpg
ส่วน “น้องแอ๊ป” นางสาวโรจนพรรณ เทพอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวถึงสิ่งที่ตนเองได้รับว่า “ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นพื้นที่ติดป่าชายเลน ส่วนที่ศึกษาจะเน้นไปป่าชายเลน แต่มาค่ายนี้ทำให้เราได้สัมผัสหาดทราย หาดหิน ถือเป็นการเปิดความรู้ใหม่เพราะมีความต่างกับสิ่งที่เรียนมา มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเพื่อนต่างคณะ ต่างมหาวิทยาลัย สามารถนำเอาไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องทำโปรเจคที่มหาวิทยาลัยตอน ปี 3 อยากกลับไปบอกรุ่นน้องหรือใครที่สนใจในด้านทะเล ว่าถ้ามีโอกาส ให้มาค่ายนี้ เพราะหลักสูตรค่ายนี้มีเนื้อหาและการจัดกิจกรรมเหมาะสม เป็นประโยชน์มากๆ”
43.jpg
1 เดือนของค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนกับเชฟรอน ที่จัดต่อเนื่องมายาวนานถึงปีที่ 26 ได้บ่มเพาะนักวิทย์แห่งท้องทะเลไทยแล้วกว่า 750 คน ซึ่งต่างเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการดูแลปกป้องและอนุรักษ์ท้องทะเลไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

 
เมื่อ: 22:08 น. 14 ส.ค. 61   304 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

สงขลาผนึกภาคเอกชน เดินหน้าโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน
เชฟรอนฯ สนับสนุนเงินบริจาคกว่า 2 แสนบาท ให้สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
เชฟรอน ร่วมสนับสนุนงานวันเด็กที่ปากพูน นครศรีธรรมราช
เชฟรอน เลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนจังหวัดสงขลา
ข่าวล่าสุด
รพ.สงขลา เปิดสำนักงานมูลนิธิพระราชทานสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถา ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อ: 15:40ข่าวสารบ้านเรา
โรงพยาบาลสงขลา จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหิดล
เมื่อ: 15:35G-SPECIAL
บิ๊กโจ๊กสั่งเอง ตั้งทีมสอบสวนคดีสาวจีนจมน้ำที่โตนงาช้าง หลังพบน่าจะเป็นฆาตรกรรมอำพราง
เมื่อ: 15:27ข่าวสารบ้านเรา
เปิดคลิปเตือนภัย โค้งระตะ จุดอันตรายที่ต้องระวังของถนนสายหาดใหญ่-สะเดา (มีคลิป)
เมื่อ: 14:05คอลัมน์แนะนำ

 1. จับเมียแล้วจับผัวต่อ สภ.สทิงพระ รวบ 2คนร้ายพร้อมยาบ้า-เฮโรอีน-พบเมียเพิ่งโดนจับไปเดือนกว่าๆ
  16689 ครั้ง
 2. กองปราบรวบเซียนวัวชนหนีหมายจับมานาน 4ปี ขับรถฝ่าด่านหนีแต่ยางแตกไปไม่รอด
  12187 ครั้ง
 3. พบแล้วร่างสาวใหญ่ชาวประมงที่ออกหาปูแต่เจอพายุจนเรืออับปางกลางทะเลสาบสงขลา
  10357 ครั้ง
 4. ไขทุกข้อข้องใจ ก่อนเปิดใช้สะพานสะพานข้ามห้าแยกน้ำกระจาย
  9669 ครั้ง
 5. ชาวหาดใหญ่ว่าไง หากจะมีซุ้มประตูเมืองไชน่าทาวส์ บนถนนศุภสารรังสรรค์
  8009 ครั้ง
 6. จะนะ จับคู่รักรับจ้างขนยาบ้านับพันเม็ด ขณะจับกุมมีข้าราชการโทรหาด้วย
  5171 ครั้ง
 7. จังหวัดสงขลา ได้รองผู้ว่าฯ เพิ่มอีก 1 คน จาก 3 เป็น 4 ในปีงบประมาณใหม่
  4532 ครั้ง
 8. เตรียมพบกับท่าอากาศยานหาดใหญ่ รูปโฉมใหม่ที่ทุกคนต้องร้อง ว้าว
  3609 ครั้ง
 9. 10คดีมีใครโดนบ้าง ปปช.สงขลา แถลงผลการปราบปราบทุจริตในรอบปี61
  3505 ครั้ง
 10. งานบุญเดือนสิบปีนี้ อย่าลืมหลบเรินกันมั่งพี่น้องเห้อ
  3075 ครั้ง
 1. รพ.สงขลา เปิดสำนักงานมูลนิธิพระราชทานสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถา ในพระบรมราชูปถัมภ์
  0 ครั้ง
 2. โรงพยาบาลสงขลา จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหิดล
  0 ครั้ง
 3. บิ๊กโจ๊กสั่งเอง ตั้งทีมสอบสวนคดีสาวจีนจมน้ำที่โตนงาช้าง หลังพบน่าจะเป็นฆาตรกรรมอำพราง
  0 ครั้ง
 4. เปิดคลิปเตือนภัย โค้งระตะ จุดอันตรายที่ต้องระวังของถนนสายหาดใหญ่-สะเดา (มีคลิป)
  0 ครั้ง
 5. เปิดตัว MUMUSO สาขาไดอาน่า ไลฟ์สไตล์ช้อปชั้นนำระดับโลก สินค้าคุณภาพดีราคาน่าคบหา
  0 ครั้ง
 6. ธุรกิจต้องมีการปรับตัว 10ปีห้างทองไชยณรงค์ เปิดสาขา2 โตสวนทางเศรษฐกิจ
  0 ครั้ง
 7. อบจ.สงขลา จัดเก็บภาษีแบบใหม่ ใช้ QR Code อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ
  0 ครั้ง
 8. ยืนยันรักประชาธิปัตย์ ถาวร เสนเนียม ชีแจงกรณีหนุนหมอวรงค์ ชิงหัวหน้าพรรค
  0 ครั้ง
 9. เปิดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ HATYAI MOON FESTIVAL 2018
  0 ครั้ง
 10. ถาวร ออกโรงหนุนหมอวรงค์ ชิงหัวหน้าปชป.กระทบชิ่งถึงเขต5 สงขลาหรือไม่
  0 ครั้ง