ประชาสัมพันธ์

เชฟรอน จับมือพันธมิตรจัดค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล เรียนรู้คู่ปฏิบัติ บ่มเพาะอนาคตนักวิทยาศาสตร์

เมื่อ: 22:08 น. 14 ส.ค. 61   542 ครั้ง

เชฟรอนจับมือพันธมิตรจัดค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน เรียนรู้คู่ปฏิบัติ บ่มเพาะอนาคตนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล

44.jpg
​ก้าวสู่ปีที่ 26 แล้ว สำหรับโครงการ “ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ด้วยการสนับสนุนของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ที่ได้เพาะเมล็ดพันธุ์สร้างนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลรุ่นเยาว์ของประเทศไปแล้วกว่า 750 คน

โดยในปีนี้ มีนักศึกษาจากทั่วประเทศจำนวน 30 คน เข้าร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทั้งในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึงกลไกและกระบวนการสำคัญที่เกิดขึ้นในทะเล ผ่านการทดลองและฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต เป็นเวลา 1 เดือน การจัดค่ายนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพในด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศมากขึ้นทุกปี อีกทั้งยังเป็นการปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของเราให้แก่คนรุ่นใหม่ต่อไป
42.jpg
นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดเผยว่า "การจัดค่าย 26 ครั้งอย่างต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลของประเทศไทยทั้งในเชิงคุณภาพและประมาณ ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของเชฟรอนในการส่งเสริมการศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป้าหมายของโครงการ ‘Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมของบริษัทฯ ที่มุ่งยกระดับการเรียนการสอนด้านสะเต็ม หรือ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการเรียนการสอนแบบสืบเสาะด้วยการตั้งคำถามและลงมือปฏิบัติเพื่อหาคำตอบ เพื่อสร้างความสนใจและแรงบันดาลใจให้เยาวชนเลือกเรียนตลอดจนประกอบอาชีพในสาขาสะเต็ม ซึ่งเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งค่ายนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจในด้านสะเต็ม ได้เป็นอย่างดี”

นางหทัยรัตน์ กล่าวต่อไปว่า “เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้ง 30 คน ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ สัมผัสประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียนและลงมือปฏิบัติจริง ดิฉันเชื่อมั่นว่านอกจากมิตรภาพที่งอกงามจากการเรียนรู้ร่วมกันแล้วนั้น นิสิตนักศึกษาจะนำวิชาความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนตลอดระยะเวลา 1 เดือน ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการออกภาคสนามไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สถาบันการศึกษา และประเทศชาติต่อไป”
38.jpg
ดร.อุกฤต สตภูมิมินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน เล่าว่า “ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนจะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์มากขึ้นในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยค่ายนี้จะเป็นตัวกระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักศึกษาให้ผลักดันตัวเองมาอยู่ในสายวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นความคาดหวังเล็กๆ ของสถาบัน ว่าคนที่ผ่านค่ายนี้มาจะได้รับทราบสิ่งที่ถูกต้อง ได้รับทราบแง่มุมในการอนุรักษ์ การคุ้มครองสัตว์ทะเล และแผนการจัดการต่างๆ ในฐานะที่มีส่วนร่วมมาตั้งแต่แรก ผมชื่นชมพันธมิตรอย่างเชฟรอนที่สนับสนุนค่ายมายาวนาน โดยทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเอง พร้อมที่จะร่วมผลักดันหลักสูตรนี้ต่อไปให้มีต่อไปอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลของประเทศ ที่จะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเลของประเทศ”
37.jpg
“น้องนนท์” นายสิทธินนท์ เสนาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ค่ายนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้มากกว่าที่คิดไว้ 1 เดือนดูเป็นระยะเวลาที่นานมาก แต่เมื่อได้เข้ามาร่วมแล้ว กลับกลายเป็นว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก สิ่งที่ได้ไปคือความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย ถือเป็นการเปิดโอกาสที่ได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญจริงๆ เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่อื่น ผมชอบการได้ออกไปปฏิบัติในพื้นที่จริงในทะเล มันเป็นครั้งแรกที่เห็นและได้ทดลองใช้เครื่องมือจริง”
36.jpg
ส่วน “น้องแอ๊ป” นางสาวโรจนพรรณ เทพอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวถึงสิ่งที่ตนเองได้รับว่า “ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นพื้นที่ติดป่าชายเลน ส่วนที่ศึกษาจะเน้นไปป่าชายเลน แต่มาค่ายนี้ทำให้เราได้สัมผัสหาดทราย หาดหิน ถือเป็นการเปิดความรู้ใหม่เพราะมีความต่างกับสิ่งที่เรียนมา มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเพื่อนต่างคณะ ต่างมหาวิทยาลัย สามารถนำเอาไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องทำโปรเจคที่มหาวิทยาลัยตอน ปี 3 อยากกลับไปบอกรุ่นน้องหรือใครที่สนใจในด้านทะเล ว่าถ้ามีโอกาส ให้มาค่ายนี้ เพราะหลักสูตรค่ายนี้มีเนื้อหาและการจัดกิจกรรมเหมาะสม เป็นประโยชน์มากๆ”
43.jpg
1 เดือนของค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนกับเชฟรอน ที่จัดต่อเนื่องมายาวนานถึงปีที่ 26 ได้บ่มเพาะนักวิทย์แห่งท้องทะเลไทยแล้วกว่า 750 คน ซึ่งต่างเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการดูแลปกป้องและอนุรักษ์ท้องทะเลไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

 
เมื่อ: 22:08 น. 14 ส.ค. 61   542 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

เชฟรอน สัญจรชุมชน พบสื่อใต้ พาทัวร์ศูนย์ขนส่งทางอากาศและเยี่ยมชุมชนบ้านป่าไหม้
เชฟรอน ส่งมอบเรือจำนวน 3 ลำสนับสนุนการศึกษาแก่นศ.ช่างกลเรือ มทร.ศรีวิชัย
เชฟรอนหนุน แพธทูเฮลท์ รวมพล 8 อปท.ในสงขลา ขับเคลื่อน ท้องถิ่นเพื่อน้อง ดูแลสุขภาวะเยาวชนใต้
บิ๊กบอสเชฟรอน นำชมศูนย์เศรษฐพัฒน์ กับภารกิจพัฒนาพลังคนเพื่อร่วมสร้างพลังงาน
ข่าวล่าสุด
​ ม.หาดใหญ่ พาสื่อ ตามรอยแอพฯท่องเที่ยวพัทลุง ภายใต้ชื่อ มาตะเมืองลุง
เมื่อ: 16:34รอบรั้วการศึกษา
เตือนผู้ลงเล่นน้ำทะเลหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ ระวังอันตรายจากแมงกระพรุนพิษ
เมื่อ: 15:38ประชาสัมพันธ์
รองผู้ว่าฯ เปิดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
เมื่อ: 15:26ประชาสัมพันธ์
ผอ.เขตพื้นที่ประถมสตูล หอบหัวใจลงบูโหลน รร.ในพระราชดำริ
เมื่อ: 15:22รอบรั้วการศึกษา

 1. เก๋งเสียหลักพุ่งเข้าร้านเฟอร์นิเจอร์ย่านคลองหวะ เกิดไฟไหม้ตามมาเสียหายทั้งหลัง
  19122 ครั้ง
 2. ชนระเนระนาดรวม 6คัน หน้าหาดทองแอร์ ถ.ราษฎร์อุทิศเขต8 หาดใหญ่ เจ็บ 2ราย
  16192 ครั้ง
 3. เตรียมเปิดสงขลา Government Center ยก 7 หน่วยราชการมาบริการที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่
  9994 ครั้ง
 4. เปิดรายชื่อผู้สมัครสส.สงขลา ทั้ง 8เขตเลือกตั้ง 270คน 47พรรคการเมือง
  8912 ครั้ง
 5. ตรวจค้นเป้าหมายบ้านหัวเขา สิงหนคร ยึดใบกระท่อม 70กก.ยาแก้ไอ 202ขวด
  7663 ครั้ง
 6. ปชป.ป่วนจนนาทีสุดท้าย ไพร ทิ้งเก้าอี้นายกหาดใหญ่เตรียมลงสส.เขต3 ยันไม่ขัดแย้งกับวิรัตน์
  5510 ครั้ง
 7. รพ.ม.อ. พร้อมเป็น Smart Hospital เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ ครบวงจร Check up Center
  5225 ครั้ง
 8. สยบข่าวมั่ว วิรัตน์ กัลยาศิริ ยืนยันแข็งแรงดีพร้อมลงสมัครสส.เขต3 เหมือนเดิม
  4757 ครั้ง
 9. ​ส่องสนามเขต2 พื้นที่ไข่แดงแห่งสงขลาสมรภูมิของคนรุ่นใหม่เปิดศึกวัดใจชาวหาดใหญ่
  3739 ครั้ง
 10. ไม่ตามอาเซียนแล้ว ม.อ.จะขยับเวลาเปิดเทอมกลับไปแบบเดิมตั้งแต่ปี 63
  2981 ครั้ง
 1. ​ ม.หาดใหญ่ พาสื่อ ตามรอยแอพฯท่องเที่ยวพัทลุง ภายใต้ชื่อ มาตะเมืองลุง
  0 ครั้ง
 2. เตือนผู้ลงเล่นน้ำทะเลหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ ระวังอันตรายจากแมงกระพรุนพิษ
  0 ครั้ง
 3. รองผู้ว่าฯ เปิดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
  0 ครั้ง
 4. ผอ.เขตพื้นที่ประถมสตูล หอบหัวใจลงบูโหลน รร.ในพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 5. ​ผู้ว่าฯ เป็นประธานบำเพ็ญกุศลครบ 100 วันแห่งการมรณภาพพระเทพญาณโมลี วัดทรายขาว
  0 ครั้ง
 6. ​ตั้งชุดสืบสวน 4 หน่วยคลี่คลายคดีลอบยิงอาสาสมัครทหารพรานดับคาบ้านที่ทุ่งหวัง สงขลา
  0 ครั้ง
 7. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดงาน วัน ม.หาดใหญ่ รักษ์โลก HU Green Day
  0 ครั้ง
 8. ฝ่ายปกครองบุกตรวจผับดังหาดใหญ่ พบนักเที่ยวฉี่ม่วง 41ราย เยาวชน 26 และยาเสพติดภายในร้าน
  0 ครั้ง
 9. เกิดเหตุคนร้ายยิงทหารพรานเสียชีวิตภายในบ้านพักขณะที่กำลังนั่งดูทีวีอยู่หน้าบ้าน
  0 ครั้ง
 10. เปิดใช้แพขนานยนต์ลำใหม่ อบจ.10 แก้ปัญหาการจราจรช่วงเร่งด่วน ข้ามฝั่งสงขลา-สิงหนคร
  0 ครั้ง