รอบรั้วการศึกษา

รมว.วิทย์ ลงใต้ บรรยาย BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน พร้อมหนุน Innovation Hub และ Big Rock

เมื่อ: 15:12 น. 14 ธ.ค. 61   2142 ครั้ง

รัฐบาลชูโมเดลเศรษฐกิจใหม่  ส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยและบรรยายโมเดลเศรษฐกิจใหม่เพื่อพัฒนาภาคใต้ ในหัวข้อ BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน ด้าน ม.อ.ชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมระดมเครือข่ายให้การต้อนรับ

page.jpg

วันนี้(14 ธ.ค. 61) ณ คณะแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคใต้ ภาคอุตสาหกรรมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้า งานวิจัยภายใต้ การสนับสนุน Innovation Hub และ Big Rock ปี 2560 และฟังการบรรยาย “BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน” หนึ่งในโครงการ “BCG in Action and southern of Thailand ด้ามขวาน 4.0” นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้ชี้แจงถึงโมเดลเศรษฐกิจ BCG พร้อมรับฟังข้อเสนอเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

IMG_3574.jpg

จากการเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลของประชาคมวิจัย ทั้งภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัยรวม 500 คน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาโดยการนำของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ได้นำเสนอ และมอบสมุดปกขาวมี “BCG in Action : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) เพื่อให้ข้อมูลว่า BCG Model เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ กับการยั่งยืน ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการนำองค์ความรู้มาต่อยอดฐานความเข้มแข็งภายในประเทศไทย คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ และผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมกับปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อรักษาความมั่นคงทางวัตถุดิบ ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

นอกจากนี้ Model ดังกล่าว ยังเป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ คือเศรษฐกิจชีวภาพ, เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ไปพร้อมๆกัน ซึ่งแนวคิดนี้ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติอย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน , การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ , การอนุรักษ์ความหลากหลาย , ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งยังสอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม อีกครั้ง อย่างมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมี BCG ที่ครอบคลุม 4 เป้าหมาย ได้แก่เกษตรและอาหารพลังงาน และเคมีชีวภาพการแพทย์ และสุขภาพ รวมถึงการท่องเที่ยว โดยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ถูกต้อง นำไปใช้กับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งจะเน้นเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าใน 3 เรื่อง คือ การใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างเต็มวงจร การแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่ สุดท้ายคือการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด ทั้งนี้เมื่อเกิดการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจสีเขียวที่สมบูรณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูง มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไว้ได้อย่างยั่งยืน

20181214_๑๘๑๒๑๔_0023.jpg

ด้าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยภายใต้การสนับสนุน Innovation Hub และ Big Rock พร้อมให้เกียรติบรรยาย "BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน" และร่วมเสวนา “การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ "BCG in action @ Southern of Thailand : ด้ามขวาน 4.0"   

IMG_3581.jpg

ซึ่ง BCG ก็จะเป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ มาจาก Bioeconomy (เศรษฐกิจชีวภาพ) Circular economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) และ Green economy (เศรษฐกิจสีเขียว) ซึ่งรัฐบาลมุ่งมั่นจะนำแนวคิดเศรษฐกิจ ทั้ง 3 มาหลอมรวมเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้หลักคิด 3 ประการคือ สอดรับกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างถ้วนหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และ เป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG ขององค์การสหประชาชาติ ที่ต้องการร่วมกันพัฒนาความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติและดูแลโลกของเราในทุกมิติ

การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการติดตามความก้าวหน้าจากโครงการที่ผ่านมา และอธิบายให้ทีมนักวิจัยทั้งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคใต้ ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจถึงโมเดลเศรษฐกิจ BCG แล้ว ยังเป็นการรับฟังทุกข้อเสนอ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

IMG_3603.jpgIMG_3624.jpgIMG_3540.jpg20181214_๑๘๑๒๑๔_0011.jpgIMG_3627.jpgIMG_3628.jpgIMG_3632.jpgIMG_3636.jpg20181214_๑๘๑๒๑๔_0004.jpg20181214_๑๘๑๒๑๔_0014.jpg20181214_๑๘๑๒๑๔_0015.jpg20181214_๑๘๑๒๑๔_0016.jpgIMG_3559.jpgIMG_3561.jpgIMG_3562.jpgIMG_3563.jpgIMG_3504.jpg

 
เมื่อ: 15:12 น. 14 ธ.ค. 61   2142 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​เอไอเอส จับมือ ม.อ.พัฒนา 5G ที่ภาคใต้ โชว์สาธิตบังคนรถไร้คนขับจากกรุงเทพมาวิ่งหาดใหญ่
ม.อ.พาสื่อเยี่ยมชม วิทยาเขตภูเก็ต โชว์ความเป็นนานาชาติ มุ่งเป็นศูนย์ความรู้ ด้านบริการท่องเที่ยวของเอเชีย
ม.อ.จับมือกรมประมง พัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ม.อ.ร่วม Teleste ฟินแลนด์ พัฒนาความร่วมมือสร้างนวัตกรรมสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
นายหัวชวน เปิดงานม.อ.วิชาการท่ามกลางนักเรียนและผู้สนใจร่วมงานอย่างเนืองแน่น
เมื่อ: 11:52รอบรั้วการศึกษา
​กฟผ.จะนะ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
เมื่อ: 10:04ประชาสัมพันธ์
​ตม.เสริมกำลังประจำการเพิ่ม 59 อัตราหวังแก้ปัญหาความล่าช้าของด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
เมื่อ: 09:41เศรษฐกิจบ้านเรา
​สส.ศาสตรา วอนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างจุดขายใหม่เมืองหาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นแค่เมืองผ่าน
เมื่อ: 14:40เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ​ย้ายฟ้าผ่าสลับตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลากับสตูล หลังทำงานได้ไม่ถึง 1 ปี
  10375 ครั้ง
 2. ​โกยาว ป้าหวิน คู่ชีวิตดีกรีทีมชาติเปิดสอนบาสเก็ตบอลฟรีแก่เยาวชนหาดใหญ่มายาวนานกว่า 25ปี
  3301 ครั้ง
 3. ​ชื่นชม น้องท็อปกัน เด็กเก่งโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนโลก
  1521 ครั้ง
 4. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๗-๙ ก.ย.๖๒
  1259 ครั้ง
 5. ​คณะวิทย์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ถ่ายเอกสาร
  1214 ครั้ง
 6. ​๕๐ ปีจาก วศ. มศว.สู่มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
  1201 ครั้ง
 7. ขอเชิญร่วมงาน "รถโรงหนัง" จัดฉายภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและประชาชนที่สงขลา
  1199 ครั้ง
 8. ขนส่งสงขลา เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขม นำรายได้ช่วยการกุศล
  1189 ครั้ง
 9. อดีตสส.​ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ผลักดันสร้างถนนเลียบชายทะเลสิงหนคร-ระโนด
  1165 ครั้ง
 10. การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน สลากออมทรัพย์ ลุ้นอย่างไรให้ตอบโจทย์
  1029 ครั้ง
 1. นายหัวชวน เปิดงานม.อ.วิชาการท่ามกลางนักเรียนและผู้สนใจร่วมงานอย่างเนืองแน่น
  0 ครั้ง
 2. ​กฟผ.จะนะ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. ​ตม.เสริมกำลังประจำการเพิ่ม 59 อัตราหวังแก้ปัญหาความล่าช้าของด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
  0 ครั้ง
 4. ​สส.ศาสตรา วอนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างจุดขายใหม่เมืองหาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นแค่เมืองผ่าน
  0 ครั้ง
 5. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
  0 ครั้ง
 6. โรงเรียนพัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ 3 ปีซ้อน การประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย
  0 ครั้ง
 7. สคร.12 สงขลา เตือน ระวังการทำงานในที่อับอากาศ เสี่ยงอันตรายสูง
  0 ครั้ง
 8. ​มรภ.สงขลา เปิดเวทีประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 2
  0 ครั้ง
 9. ​ประสบการณ์คุณครูฝึกสอนมือใหม่ "ครูนิว" ทำไมถึงเลือกไปฝึกสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 10. ​เอไอเอส จับมือ ม.อ.พัฒนา 5G ที่ภาคใต้ โชว์สาธิตบังคนรถไร้คนขับจากกรุงเทพมาวิ่งหาดใหญ่
  0 ครั้ง