รอบรั้วการศึกษา

รมว.วิทย์ ลงใต้ บรรยาย BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน พร้อมหนุน Innovation Hub และ Big Rock

เมื่อ: 15:12 น. 14 ธ.ค. 61   1904 ครั้ง

รัฐบาลชูโมเดลเศรษฐกิจใหม่  ส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยและบรรยายโมเดลเศรษฐกิจใหม่เพื่อพัฒนาภาคใต้ ในหัวข้อ BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน ด้าน ม.อ.ชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมระดมเครือข่ายให้การต้อนรับ

page.jpg

วันนี้(14 ธ.ค. 61) ณ คณะแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคใต้ ภาคอุตสาหกรรมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้า งานวิจัยภายใต้ การสนับสนุน Innovation Hub และ Big Rock ปี 2560 และฟังการบรรยาย “BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน” หนึ่งในโครงการ “BCG in Action and southern of Thailand ด้ามขวาน 4.0” นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้ชี้แจงถึงโมเดลเศรษฐกิจ BCG พร้อมรับฟังข้อเสนอเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

IMG_3574.jpg

จากการเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลของประชาคมวิจัย ทั้งภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัยรวม 500 คน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาโดยการนำของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ได้นำเสนอ และมอบสมุดปกขาวมี “BCG in Action : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) เพื่อให้ข้อมูลว่า BCG Model เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ กับการยั่งยืน ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการนำองค์ความรู้มาต่อยอดฐานความเข้มแข็งภายในประเทศไทย คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ และผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมกับปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อรักษาความมั่นคงทางวัตถุดิบ ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

นอกจากนี้ Model ดังกล่าว ยังเป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ คือเศรษฐกิจชีวภาพ, เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ไปพร้อมๆกัน ซึ่งแนวคิดนี้ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติอย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน , การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ , การอนุรักษ์ความหลากหลาย , ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งยังสอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม อีกครั้ง อย่างมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมี BCG ที่ครอบคลุม 4 เป้าหมาย ได้แก่เกษตรและอาหารพลังงาน และเคมีชีวภาพการแพทย์ และสุขภาพ รวมถึงการท่องเที่ยว โดยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ถูกต้อง นำไปใช้กับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งจะเน้นเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าใน 3 เรื่อง คือ การใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างเต็มวงจร การแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่ สุดท้ายคือการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด ทั้งนี้เมื่อเกิดการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจสีเขียวที่สมบูรณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูง มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไว้ได้อย่างยั่งยืน

20181214_๑๘๑๒๑๔_0023.jpg

ด้าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยภายใต้การสนับสนุน Innovation Hub และ Big Rock พร้อมให้เกียรติบรรยาย "BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน" และร่วมเสวนา “การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ "BCG in action @ Southern of Thailand : ด้ามขวาน 4.0"   

IMG_3581.jpg

ซึ่ง BCG ก็จะเป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ มาจาก Bioeconomy (เศรษฐกิจชีวภาพ) Circular economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) และ Green economy (เศรษฐกิจสีเขียว) ซึ่งรัฐบาลมุ่งมั่นจะนำแนวคิดเศรษฐกิจ ทั้ง 3 มาหลอมรวมเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้หลักคิด 3 ประการคือ สอดรับกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างถ้วนหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และ เป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG ขององค์การสหประชาชาติ ที่ต้องการร่วมกันพัฒนาความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติและดูแลโลกของเราในทุกมิติ

การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการติดตามความก้าวหน้าจากโครงการที่ผ่านมา และอธิบายให้ทีมนักวิจัยทั้งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคใต้ ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจถึงโมเดลเศรษฐกิจ BCG แล้ว ยังเป็นการรับฟังทุกข้อเสนอ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

IMG_3603.jpgIMG_3624.jpgIMG_3540.jpg20181214_๑๘๑๒๑๔_0011.jpgIMG_3627.jpgIMG_3628.jpgIMG_3632.jpgIMG_3636.jpg20181214_๑๘๑๒๑๔_0004.jpg20181214_๑๘๑๒๑๔_0014.jpg20181214_๑๘๑๒๑๔_0015.jpg20181214_๑๘๑๒๑๔_0016.jpgIMG_3559.jpgIMG_3561.jpgIMG_3562.jpgIMG_3563.jpgIMG_3504.jpg

 
เมื่อ: 15:12 น. 14 ธ.ค. 61   1904 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ไม่ตามอาเซียนแล้ว ม.อ.จะขยับเวลาเปิดเทอมกลับไปแบบเดิมตั้งแต่ปี 63
ม.อ.จริงจัง รวมพลังทุกฝ่าย ลดการใช้พลาสติก
ม.อ.ผนึกปปช.จัดสัมมนาการขับเคลื่อนและพัฒนาความโปร่งใสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้
ม.อ.รับมอบทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลาจาก ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
​ ม.หาดใหญ่ พาสื่อ ตามรอยแอพฯท่องเที่ยวพัทลุง ภายใต้ชื่อ มาตะเมืองลุง
เมื่อ: 16:34รอบรั้วการศึกษา
เตือนผู้ลงเล่นน้ำทะเลหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ ระวังอันตรายจากแมงกระพรุนพิษ
เมื่อ: 15:38ประชาสัมพันธ์
รองผู้ว่าฯ เปิดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
เมื่อ: 15:26ประชาสัมพันธ์
ผอ.เขตพื้นที่ประถมสตูล หอบหัวใจลงบูโหลน รร.ในพระราชดำริ
เมื่อ: 15:22รอบรั้วการศึกษา

 1. เก๋งเสียหลักพุ่งเข้าร้านเฟอร์นิเจอร์ย่านคลองหวะ เกิดไฟไหม้ตามมาเสียหายทั้งหลัง
  19197 ครั้ง
 2. ชนระเนระนาดรวม 6คัน หน้าหาดทองแอร์ ถ.ราษฎร์อุทิศเขต8 หาดใหญ่ เจ็บ 2ราย
  16213 ครั้ง
 3. เตรียมเปิดสงขลา Government Center ยก 7 หน่วยราชการมาบริการที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่
  9998 ครั้ง
 4. เปิดรายชื่อผู้สมัครสส.สงขลา ทั้ง 8เขตเลือกตั้ง 270คน 47พรรคการเมือง
  8924 ครั้ง
 5. ตรวจค้นเป้าหมายบ้านหัวเขา สิงหนคร ยึดใบกระท่อม 70กก.ยาแก้ไอ 202ขวด
  7666 ครั้ง
 6. ปชป.ป่วนจนนาทีสุดท้าย ไพร ทิ้งเก้าอี้นายกหาดใหญ่เตรียมลงสส.เขต3 ยันไม่ขัดแย้งกับวิรัตน์
  5512 ครั้ง
 7. รพ.ม.อ. พร้อมเป็น Smart Hospital เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ ครบวงจร Check up Center
  5227 ครั้ง
 8. สยบข่าวมั่ว วิรัตน์ กัลยาศิริ ยืนยันแข็งแรงดีพร้อมลงสมัครสส.เขต3 เหมือนเดิม
  4760 ครั้ง
 9. ​ส่องสนามเขต2 พื้นที่ไข่แดงแห่งสงขลาสมรภูมิของคนรุ่นใหม่เปิดศึกวัดใจชาวหาดใหญ่
  3747 ครั้ง
 10. ไม่ตามอาเซียนแล้ว ม.อ.จะขยับเวลาเปิดเทอมกลับไปแบบเดิมตั้งแต่ปี 63
  2982 ครั้ง
 1. ​ ม.หาดใหญ่ พาสื่อ ตามรอยแอพฯท่องเที่ยวพัทลุง ภายใต้ชื่อ มาตะเมืองลุง
  0 ครั้ง
 2. เตือนผู้ลงเล่นน้ำทะเลหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ ระวังอันตรายจากแมงกระพรุนพิษ
  0 ครั้ง
 3. รองผู้ว่าฯ เปิดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
  0 ครั้ง
 4. ผอ.เขตพื้นที่ประถมสตูล หอบหัวใจลงบูโหลน รร.ในพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 5. ​ผู้ว่าฯ เป็นประธานบำเพ็ญกุศลครบ 100 วันแห่งการมรณภาพพระเทพญาณโมลี วัดทรายขาว
  0 ครั้ง
 6. ​ตั้งชุดสืบสวน 4 หน่วยคลี่คลายคดีลอบยิงอาสาสมัครทหารพรานดับคาบ้านที่ทุ่งหวัง สงขลา
  0 ครั้ง
 7. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดงาน วัน ม.หาดใหญ่ รักษ์โลก HU Green Day
  0 ครั้ง
 8. ฝ่ายปกครองบุกตรวจผับดังหาดใหญ่ พบนักเที่ยวฉี่ม่วง 41ราย เยาวชน 26 และยาเสพติดภายในร้าน
  0 ครั้ง
 9. เกิดเหตุคนร้ายยิงทหารพรานเสียชีวิตภายในบ้านพักขณะที่กำลังนั่งดูทีวีอยู่หน้าบ้าน
  0 ครั้ง
 10. เปิดใช้แพขนานยนต์ลำใหม่ อบจ.10 แก้ปัญหาการจราจรช่วงเร่งด่วน ข้ามฝั่งสงขลา-สิงหนคร
  0 ครั้ง