รอบรั้วการศึกษา

รมว.วิทย์ ลงใต้ บรรยาย BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน พร้อมหนุน Innovation Hub และ Big Rock

เมื่อ: 15:12 น. 14 ธ.ค. 61   2007 ครั้ง

รัฐบาลชูโมเดลเศรษฐกิจใหม่  ส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยและบรรยายโมเดลเศรษฐกิจใหม่เพื่อพัฒนาภาคใต้ ในหัวข้อ BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน ด้าน ม.อ.ชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมระดมเครือข่ายให้การต้อนรับ

page.jpg

วันนี้(14 ธ.ค. 61) ณ คณะแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคใต้ ภาคอุตสาหกรรมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้า งานวิจัยภายใต้ การสนับสนุน Innovation Hub และ Big Rock ปี 2560 และฟังการบรรยาย “BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน” หนึ่งในโครงการ “BCG in Action and southern of Thailand ด้ามขวาน 4.0” นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้ชี้แจงถึงโมเดลเศรษฐกิจ BCG พร้อมรับฟังข้อเสนอเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

IMG_3574.jpg

จากการเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลของประชาคมวิจัย ทั้งภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัยรวม 500 คน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาโดยการนำของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ได้นำเสนอ และมอบสมุดปกขาวมี “BCG in Action : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) เพื่อให้ข้อมูลว่า BCG Model เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ กับการยั่งยืน ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการนำองค์ความรู้มาต่อยอดฐานความเข้มแข็งภายในประเทศไทย คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ และผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมกับปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อรักษาความมั่นคงทางวัตถุดิบ ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

นอกจากนี้ Model ดังกล่าว ยังเป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ คือเศรษฐกิจชีวภาพ, เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ไปพร้อมๆกัน ซึ่งแนวคิดนี้ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติอย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน , การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ , การอนุรักษ์ความหลากหลาย , ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งยังสอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม อีกครั้ง อย่างมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมี BCG ที่ครอบคลุม 4 เป้าหมาย ได้แก่เกษตรและอาหารพลังงาน และเคมีชีวภาพการแพทย์ และสุขภาพ รวมถึงการท่องเที่ยว โดยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ถูกต้อง นำไปใช้กับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งจะเน้นเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าใน 3 เรื่อง คือ การใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างเต็มวงจร การแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่ สุดท้ายคือการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด ทั้งนี้เมื่อเกิดการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจสีเขียวที่สมบูรณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูง มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไว้ได้อย่างยั่งยืน

20181214_๑๘๑๒๑๔_0023.jpg

ด้าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยภายใต้การสนับสนุน Innovation Hub และ Big Rock พร้อมให้เกียรติบรรยาย "BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน" และร่วมเสวนา “การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ "BCG in action @ Southern of Thailand : ด้ามขวาน 4.0"   

IMG_3581.jpg

ซึ่ง BCG ก็จะเป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ มาจาก Bioeconomy (เศรษฐกิจชีวภาพ) Circular economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) และ Green economy (เศรษฐกิจสีเขียว) ซึ่งรัฐบาลมุ่งมั่นจะนำแนวคิดเศรษฐกิจ ทั้ง 3 มาหลอมรวมเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้หลักคิด 3 ประการคือ สอดรับกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างถ้วนหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และ เป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG ขององค์การสหประชาชาติ ที่ต้องการร่วมกันพัฒนาความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติและดูแลโลกของเราในทุกมิติ

การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการติดตามความก้าวหน้าจากโครงการที่ผ่านมา และอธิบายให้ทีมนักวิจัยทั้งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคใต้ ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจถึงโมเดลเศรษฐกิจ BCG แล้ว ยังเป็นการรับฟังทุกข้อเสนอ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

IMG_3603.jpgIMG_3624.jpgIMG_3540.jpg20181214_๑๘๑๒๑๔_0011.jpgIMG_3627.jpgIMG_3628.jpgIMG_3632.jpgIMG_3636.jpg20181214_๑๘๑๒๑๔_0004.jpg20181214_๑๘๑๒๑๔_0014.jpg20181214_๑๘๑๒๑๔_0015.jpg20181214_๑๘๑๒๑๔_0016.jpgIMG_3559.jpgIMG_3561.jpgIMG_3562.jpgIMG_3563.jpgIMG_3504.jpg

 
เมื่อ: 15:12 น. 14 ธ.ค. 61   2007 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.อ.จับมือกรมประมง พัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ม.อ.ร่วม Teleste ฟินแลนด์ พัฒนาความร่วมมือสร้างนวัตกรรมสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
ไม่ตามอาเซียนแล้ว ม.อ.จะขยับเวลาเปิดเทอมกลับไปแบบเดิมตั้งแต่ปี 63
ม.อ.จริงจัง รวมพลังทุกฝ่าย ลดการใช้พลาสติก
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
เมื่อ: 10:33G-SPECIAL
ยิงถล่มโหดพี่ชายกำนันใหม่ดับกลางตลาดควนเนียง ตร.มุ่งปมขัดแย้งการเมืองท้องถิ่น
เมื่อ: 20:21ข่าวสารบ้านเรา
หน่วยแพทย์พอ.สว. ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์
เมื่อ: 14:15ข่าวสารบ้านเรา
สลด นศ.นิติปี1 โพสเฟสบุ๊คสั่งลาก่อนหายตัวไปผูกคอตายในห้องน้ำใต้หอพักม.ดัง
เมื่อ: 14:05ข่าวสารบ้านเรา

 1. คึกคัก!!! ชาวบ้านแห่จับกุ้ง-ปลาที่ลอยคอในอู่ตะเภา
  10796 ครั้ง
 2. จับได้แล้ว หญิงสาวที่อ้างรถน้ำมันหมดขอยืมรถชาวบ้านแล้วชิ่งหนี มาเปิดห้องโรงแรมนอนสบาย
  6464 ครั้ง
 3. เปลี่ยนนาร้างที่กระแสสินธุ์ เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสงขลา
  5149 ครั้ง
 4. รายละเอียดปิดการจราจร เพื่อจัดงานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ 62
  4630 ครั้ง
 5. ​ส่องสนามการเมืองคลองแห เปิดตัวลงสนามแล้วแล้วอย่างน้อย 4 ทีม
  3860 ครั้ง
 6. รื้อฟื้นงานแหลมคืนความสุขให้ชาวสงขลา เตรียมจัดงานฤดูร้อนและงานกาชาด 19-30 เม.ย.นี้
  2683 ครั้ง
 7. ประเพณีลากพระเดือน ๕ คนลากต้องใช้กำลังค่อนข้างเยอะ(ลากโดยไม่มีล้อ)​
  2626 ครั้ง
 8. ​โยธาฯ ยกเลิกโครงการพัฒนาพื้นที่กอบกาญจน์ ทน.หาดใหญ่ลุยสร้างด้วยวิธีอุทิศที่ดินแทน
  2583 ครั้ง
 9. ​ศิริโชค โสภา ประกาศทำทีมฟุตบอลนักรบเขาน้ำค้าง นาทวีซีตี้ พร้อมพาลุยลีกอาชีพ
  2297 ครั้ง
 10. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 14 เมษายน 2562
  2024 ครั้ง
 1. ยิงถล่มโหดพี่ชายกำนันใหม่ดับกลางตลาดควนเนียง ตร.มุ่งปมขัดแย้งการเมืองท้องถิ่น
  0 ครั้ง
 2. หน่วยแพทย์พอ.สว. ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์
  0 ครั้ง
 3. สลด นศ.นิติปี1 โพสเฟสบุ๊คสั่งลาก่อนหายตัวไปผูกคอตายในห้องน้ำใต้หอพักม.ดัง
  0 ครั้ง
 4. ชวนเที่ยวตลาดถนนคนเดิน อู่หลินไนท์มาร์เก็ตตลาดวัฒนธรรมจีนหนึ่งเดียวในสงขลาที่ด่านนอก
  0 ครั้ง
 5. การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน โกงเงินรูปแบบใหม่ โอนเงินหมดเกลี้ยงภายในไม่กี่นาที
  0 ครั้ง
 6. การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต ฝากชีวิตได้แค่ไหน ?
  0 ครั้ง
 7. สงขลา ร่วมพลังทุกภาคส่วน Big cleaning day ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่สำคัญในพื้นที่อำเภอสิงหนคร
  0 ครั้ง
 8. สงขลา ร่วมกับ บิ๊กซี เปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
  0 ครั้ง
 9. หัวขโมยไม่เข็ด ถูกจับครั้งที่ 15 หลังขโมยบาตรพระขนาดใหญ่พร้อมเงินในบาตรของวัดมงคลเทพาราม
  0 ครั้ง
 10. รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อพิจารณาการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง
  0 ครั้ง