คว้ารางวัล​อาจารย์-นศ. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัล

อาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลดีมากนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากผลงานวิจัย “การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บยางคอมพาวด์สำหรับการผลิตยางล้อ” เวทีประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้ารางวัล “ชุมชนนวัตกรรมยอดเยี่ยม”

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้ารางวัล “ชุมชนนวัตกรรมยอดเยี่ยม” จากผลงานวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงและการขยายพันธุ์ผึ้งชันโรง เพื่อยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา” ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนาชุมชนเพาะเลี้ยงผึ้งหลวงและชันโรงสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรมอย่างยั่งยืนจังหวัดสงขลา รับโล่ห์พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท จากการประกวดชุมชนนวัตกรรม เทคโนโลยีพร้อมใช้ และนวัตกร ดีเด่น ในงาน "มหกรรมชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้" Leaning and Innovation Community จัดโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม S31 Sukhumvit