มรภ.สงขลา​อาจารย์-นศ. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัล

อาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลดีมากนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากผลงานวิจัย “การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บยางคอมพาวด์สำหรับการผลิตยางล้อ” เวทีประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5

​อาจารย์สาขาเคมี มรภ.สงขลา คว้า 3 รางวัลเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ฯ

คณาจารย์สาขาวิชาเคมี มรภ.สงขลา แทคทีมคว้า 3 รางวัล ดีเด่น-ดีมาก-ดี นำเสนอผลงานเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมครั้งที่ 5 มรภ.เลยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ทีมคณาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เดินทางไปร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรภ.เลย) จ.เลย ผลปรากฏว่าสามารถคว้ามาได้ 3 รางวัล ดังนี้ 1. รางวัลดีเด่น การนำเสนอภาคโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ จากผลงาน “การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนด้วยสารสกัดจากผลมะม่วงเบา” โดย ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์, สุนารี นิลอักษร, จิตรานุช นพสถิต, วชิรพงษ์ ก้าวพัฒนากิจ และ กนิษฐา พงศ์อาทิตย์ 2. รางวัลดีมาก การนำเสนอภาคโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ จากผลงาน “องค์ประกอบทางเคมีของข้าว กข 43 ในจังหวัดสงขลา” โดย เชาวนีพร ชีพประสพ, นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ, ฟาตีมา สะแม และ อัสนา ดือราแม 3. รางวัลดี การนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากผลงาน “วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระจากผลสวาสายพันธุ์มะกอก (Manikara achras Mill.) ในพื้นที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา” โดย นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ และ เชาวนีพร ชีพประสพ

​ศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ผนึกมูลนิธิเรารักสงขลา-วงดุริยางค์สากล จัดค่ายวงขับร้องประสานเสียง .

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา จับมือมูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ และวงดุริยางค์สากลฟิลฮาร์โมนิกแห่งสงขลา “ในความรำลึกถึงพลเอกเปรม ติณสูลานนท์” เปิดบ้านจัดอบรมด้านดนตรี ค่ายวงขับร้องประสานเสียง THE SPO CHORUS หวังยกระดับการศึกษาด้านดนตรีให้เยาวชน 54 โรงเรียน จาก 16 อำเภอของ จ.สงขลา ทัดเทียมระดับประเทศและนานาชาติ

​“เกษตร” มรภ.สงขลา ร่วมทำนาตามพ่อสอน พลิกฟื้นผืนนาร้าง อ.สิงหนคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำคณาจารย์และนักศึกษาร่วมโครงการ “ทำนาตามพ่อสอน” ในพื้นที่นาร้าง อ.สิงหนคร พร้อมสนับสนุนต้นดาวเรือง วัสดุเพาะกล้า ดินผสมสำหรับเพาะเมล็ดข้าว เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ