กกพ.กกพ.จัดเวทีนำร่องพบปะสื่อสงขลา รับฟังมุมมองข้อเสนอแนะด้านต่างๆ

กกพ.ส่วนกลาง ร่วมกับกกพ.เขต 12 พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จัดเวทีพบปะรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชนภูมิ นำเสนอบทบาทและรับฟังข้อคิดเห็นด้านต่างๆ