กฟผ.จะนะ​กฟผ.ร่วมกับ ก.พลังงาน ,ปตท. มอบแอลกอฮอล์​ ให้กับจังหวัดต่างๆ รวมจำนวน 2.4 ล้านลิตร

กระทรวงพลังงานร่วมกับ กฟผ.และ ปตท. มอบแอลกอฮอล์ ให้กับจังหวัดต่างๆ เพื่อส่งต่อสาธารณสุขจังหวัดกระจายต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศกว่า 9,800 แห่ง รวมจำนวน 2.4 ล้านลิตร เพื่อพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง

​โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมสนับสนุนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ โดยมีนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ และนายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับ ซึ่งในวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2563 เป็นการจัดการฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคูและองค์การบริหารส่วนตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รายละเอียดการฝึกมีทั้งการฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในเรื่องการจัดการสาธารณภัย การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัย การใช้ระบบความปลอดภัยและการโรยตัวจากที่สูง การป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น

​โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าพัฒนาสินค้าให้ได้รับมาตรฐานโอทอปไทย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 8 บ้านศาลาน้ำ ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมอบรมการทอผ้าให้กับกลุ่มสมาชิก โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะนะ ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา โรงไฟฟ้าจะนะ ก็ได้สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเสมอมา และจะสนับสนุนให้กลุ่มได้รับมาตรฐาน OTOP ต่อไป

​กฟผ.จะนะ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่

ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 กฟผ.ได้ร่วมออกร้านนิทรรศการภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 62 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีนายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมพร้อมมอบของรางวัลให้เยาวชนที่เข้าชมนิทรรศการและร่วมสนุกกับ กฟผ.