กฟผ.เทพากฟผ.พร้อมซื้อน้ำมันปาล์มดิบสำหรับผลิตไฟฟ้า มั่นใจช่วยเหลือเกษตรกรได้ตามแผน

กระทรวงพลังงาน กรมการค้าภายใน และ กฟผ. ลงพื้นที่ภาคใต้ ติดตามความก้าวหน้า การรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบสำหรับผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ต้นทาง มั่นใจสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ตามแผน

กฟผ.ร่วมมอบเสื้อ(ชุดรายอ) และผ้าถุง เนื่องในเทศกาลฮารีรายอกับผู้ยากไร้ในอำเภอเทพา

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ตัวแทนโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมกับโต๊ะอิหม่ามบาลายบางหลิงตำบลปากบาง ร่วมเยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ และเด็กกำพร้า ณ บ้านคลองประดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง พร้อมพูดคุยถึงสารทุกข์สุกดิบ ความเป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน หลังจากนั้นคณะทำงานฯได้ร่วมมอบเสื้อ(ชุดรายอ) และผ้าถุง เพื่อสวมใส่ในเทศกาลฮารีรายอที่กำลังใกล้จะมาถึงให้กับพี่น้องในชุมชน ทั้งนี้ได้สร้างความสุขและความปลาบปลื้มใจแก่เด็กๆ ไปจนถึงผู้ใหญ่ในชุมชนเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมครั้งนี้ขอขอบคุณ คุณณิชารีย์ กิตตะคุปต์ เจ้าหน้าที่ กฟผ. สวนกลางจากบางกรวย ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและให้ความอนุเคราะห์มอบงบเพื่อซื้อชุดในครั้งนี้ด้วย

รวมพลัง 3 การไฟฟ้า เปิดตัวมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ตั้งเป้าประหยัดไฟฟ้าให้ถึง 206 ล้านหน่วยในระยะเวลา 5 ปี

การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดตัวการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน พร้อมจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการนำร่องต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ตั้งเป้าการประหยัดไฟฟ้าในช่วงนำร่อง 5 ปี ได้ถึง 206 ล้านหน่วย (15 มิถุนายน 2561) นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดตัวการดำเนินมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resources Standards หรือ มาตรการ EERS) ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 3 การไฟฟ้า โดยมีนายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมงาน ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม B โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ยกระดับและพัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่ามากขึ้น โดยผสมผสานการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาตรการ EERS นับเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยให้แผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล โดยนำองค์ความรู้การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าของแต่ละหน่วยงานมาพัฒนาและต่อยอดให้กับผู้ใช้บริการไฟฟ้าในทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ด้านนายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการ กฟน. กล่าวว่า นอกจากดำเนินภารกิจหลักในการจำหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการด้วยความมั่นคงและเชื่อถือได้แล้ว กฟน. ยังสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการต่าง ๆ มาโดยตลอด เช่น โครงการ กฟน. ล้างแอร์ลดโลกร้อน โครงการ Energy Mind Award โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร (MEA Energy Saving Building) รวมไปถึงโครงการให้บริการด้านธุรกิจพลังงานแก่ภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับเป็นความสำเร็จร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง สำหรับการดำเนินมาตรการ EERS ในช่วงโครงการนำร่องปี 2561 – 2565 กฟน. กำหนดแนวทางเพื่อรองรับมาตรการ EERS ได้แก่ การให้คำปรึกษา ตรวจวัดการใช้พลังงาน นำเสนอแนวทางการประหยัดพลังงาน และให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ตลอดจนดำเนินโครงการ Energy Alert โดยพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนให้สามารถแจ้งเตือนข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้แบบตามเวลาจริง (Real Time) ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าตรวจสอบสถิติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังและตระหนักถึงการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้ สำหรับนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ กฟภ. กล่าวต่อไปว่า กฟภ. ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนได้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ การสร้างความตระหนักรู้ในการใช้พลังงาน การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการจัดการพลังงานในรูปแบบการอนุรักษ์พลังงาน (ESCO) โดยมีการสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินศักยภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มคนเทพารวมพลังคัดค้านกิจกรรมกลุ่มกรีนพีช-ประกาศจุดยืนให้คนในชาติตัดสินอนาคตตัวเอง

กลุ่มคนเทพาร่วมชุมนุมเพื่อแสดงเจตนารมณ์คัดค้านการเข้ามามำกิจกรรมของ NGOs กลุ่มกรีนพีชในพื้นที่อำเภอเทพา ชี้ไม่เห็นมีประโยชน์และยังเป็นการสร้างความขัดแย้ง พร้อมสวดดูอาขอให้สิ่งเลวร้ายออกไปให้พ้นจากพื้นที่