กรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสัมมนามุ่งสร้างบรรทัดฐานทางจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพให้สื่อมวลชน

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน” มุ่งสร้างบรรทัดฐานทางจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพให้สื่อมวลชนทั่วประเทศใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน

กรมประชาสัมพันธ์ จัดดนตรีในสวนสัญจร ตอน สมิหลาพาฝัน สร้างสุขริมหาด

รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดงาน “ดนตรีในสวนสัญจร ตอน สมิหลาพาฝัน กรมประชาสัมพันธ์พาสุข” ที่จังหวัดสงขลา ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามริมหาดสมิหลา

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดงาน สัมมนาฯประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่สงขลา

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดงาน "สัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อการประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ" ที่ จ.สงขลา เดินหน้าสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้สื่อมวลชน และ อป.มช. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กรมประชาสัมพันธ์ เดินหน้ารณรงค์กิจกรรม “จำขึ้นใจ” พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบ

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมประชาสัมพันธ์ เดินหน้ารณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรม “จำขึ้นใจ” ที่ จ.สงขลา พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม