กุญชรเกมส์หาดใหญ่จัดแข่ง กุญชรเกมส์ ต้านยาเสพติด สร้างความสามัคคีและสุขภาพ

วันที่ 22 เมษายน 2558 ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กุญชรเกมส์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นนโยบายของคณะผู้บริหารในการพัฒนาด้านกีฬา ส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ และส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี และสร้างสร้างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร