จังหวัดชายแดนใต้สนช. จับมือ ศอ.บต. จัดอบรมการจัดการนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการจังหวัดชายแดนใต้

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมสรุปโครงการ หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ Deep South Innovation Business Coaching Program 2020 ใน วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา13.00 น.-16.00 น.ณ ห้องกลางชล ชั้น 8 โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี

ส.พัฒนาฯสิ่งทอ สัมมนาสื่อสัญจร โชว์ผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 5 จชต.

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โชว์ผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดึงอัตลักษณ์วิถีภาคใต้จาก “ข้าวต้มใบกระพ้อ” สร้างสรรผลงานการออกแบบ พร้อมต่อยอดพัฒนาเส้นใยดาหลาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ หวังยกระดับคุณภาพผลักดันสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม