ชายฝั่งม.อ.เชิญผู้สนใจร่วมเวทีประชุมโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

ขอเรียนเชิญผู้สนใจประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1 จัดโดยโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา