ช้างสวนสัตว์สงขลา จัดกิจกรรมวันช้างไทย 13 มีนาคมของทุกปี

สวนสัตว์สงขลา จัดกิจกรรมวันช้างไทย ณ ส่วนจัดแสดงช้าง ซึ่งวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี กำหนดให้เป็นวันช้างไทย เพื่อให้ประชาชนรักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างไทย อีกทั้งเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติตั้งแต่อดีต

วันช้างไทย 13 มีนาคม

ที่มาของวันช้างไทย

รัฐบาล กำหนดแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ตามมาตรการปราบการค้างาช้าง

รัฐบาล กำหนดแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย เพื่อรณรงค์ป้องกัน ปราบปรามการค้างาช้างอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรการปราบการค้างาช้างเร่งแก้ปัญหาการลักลอบค้างาช้างในประเทศไทย