ปภวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตสงขลา จัดอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตสงขลา จัดอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 41 หวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการควบคุมระงับอัคคีภัยเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย