ปาล์ม​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน

ข่าวดี รัฐบาลปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มเร็วขึ้น จากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน ในงวดที่ 7 8 และ 9

​แจ้งเกษตรกรชาวสวนปาล์มรีบแจ้งขึ้นทะเบียน เพื่อรับเงินช่วยเหลือภายในวันที่ 24 เมษายน 2563

เกษตรกรชาวสวนปาล์มรีบแจ้งขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อรับเงินช่วยเหลือโครงการฯ งวดที่ 6- 8 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563

นาทวี มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไร่1,800 ปาล์ม1,500 หลังราคาตกต่ำต่อเนื่อง

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ คนกรีดยาง และเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

แจกด้วยช่วยชาวสวนปาล์มไร่ละ 1,500 รีบขึ้นทะเบียนด่วนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เชิญชวนเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าบริหารจัดการสวนปาล์ม ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ไร่ละ1,500บาท ครัวเรือนละไม่เกิน15ไร่