ป่าชายเลนทช.จัดกิจกรรมวันป่าชายเลน ปลูกพันธุ์ไม้และปล่อยปลาเพิ่มความอุดสมบูรณ์ทางธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน ภายใต้โครงการ "วันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2563" มุ่งอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์

ชาวสิงหนคร รำลึกวันฉัตรมงคลร่วมปลูกป่าชายเลนน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

5 พ.ค.60 ชาวบ้านในพื้นที่ริมป่าชายเลนตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกซ่อมแซมไม่โกงกางในพื้นที่ผืนป่าชายเลนพระราชทาน เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานพระราชดำริให้เกิดผืนป่าชายเลนชุมชนในพื้นที่ตำบลหัวเขารวมกว่า 100 ไร่ ให้เป็นแหล่งอนุบาลปลาทะเล สร้างความอุดมสมบูรณ์และรายได้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ตลอดมา

ชาวสิงหนคร ร่วมภาครัฐ-เอกชน ปลูกป่า-ปล่อยปลาฟื้นฟูนิเวศน์ป่าชายเลน

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่38ร่วมกับชาวบ้าน และภาคเอกชน จัดกิจกรรมปลูกต้นโกงกาง1,000ต้น และปล่อยพันธุ์ปลา30,000ตัว เพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ซึ่งเป็นห่วงโซ่อาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำ และบำรุงรักษาทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน 840,000 กล้า

กองทัพภาคที่ 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน 840,000 กล้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา