ม.อ.สภาพัฒน์-ม.อ. ประชุมระดมความเห็นจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่สงขลา-ปัตตานี

สภาพัฒน์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 3-5) ภายใต้โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี

​ภาคีเครือชายแดนภาคใต้ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนวาระ “จังหวัดชายแดนใต้ไร้ครรภ์วัยรุ่น”

ศอ.บต.–ม.อ. และ สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงนาม MOU ขับเคลื่อนวาระจังหวัดชายแดนใต้ไร้ครรภ์วัยรุ่นภายในปี 2570 หลังพบการตั้งครรภ์ซ้ำแซงระดับเขตและประเทศ มุ่งหนุนเสริมเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ นำร่องแล้ว 19 พื้นที่

​ม.อ.ชี้ฟื้นความสัมพันธ์ไทย-ซาอุฯ เพิ่มโอกาสขยายตลาดกิจการฮาลาลไทย

สถาบันฮาลาล ม.อ. ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 อธิการฯ ม.อ.เชื่อหลังฟื้นสัมพันธ์ไทย-ซาอุดิอาระเบีย ช่วยเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการฮาลาลไทยในการขยายตลาดที่กว้างขึ้น

​คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ผนึก ศจย. จัดประชุมวิชาการ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ดำเนินการจัดประชุมวิชาการ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า" ตอน บุหรี่ไฟฟ้า ปังหรือพัง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา