วิทยาลัยในโรงงานแมนเอ ร่วมยินดีกับพนักงานที่สำเร็จการศึกษาในโครงการวิทยาลัยในโรงงาน ปี56-58

บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ พนักงานทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาระดับวิชาชีพชั้น สูง(ปวส) สาขา วิชาแปรรูปสัตว์น้ำ ของวิทยาลัย ประมงติณสูลานนท์ และ การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยีการไฟฟ้า ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ...ในโครงการ (วิทยาลัยในโรงงาน) ปี 2556-2558 โดยมีกรรมการผู้จัดการบริษัท คุณ มานะ ศรีพิทักษ์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับพนักงานทุกท่าน