สัตว์เปิดโครงการฝึกอบรมยกระดับฟาร์มเกษตรกรสู่มาตรฐาน สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพิ่มโอกาสแข่งัขน

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมยกระดับฟาร์มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GFM เพื่อสร้างความรับรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

​ปศุสัตว์สงขลา รณรงค์ 5 มาตรการสำคัญในการรับมือโรคอุบัติใหม่ โรคลัมปีสกิน ในโค กระบือ

ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา รณรงค์ 5 มาตรการสำคัญในการรับมือโรคอุบัติใหม่ โรคลัมปีสกิน ในโค กระบือ Lumpy Skin Disease (LSD)

จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่

คนเลี้ยงว่าไง เล็งให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องขึ้นทะเบียนสัตว์ 450 บาท

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ มุ่งให้เกิดการขึ้นทะเบียนสัตว์ทุกประเภท