หมู่บ้านประชาธิปไตยผู้ว่าฯมอบรางวัลหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ม.1 ต.ทุ่งหวัง เมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณแก่ หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2559 ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยฯ