หาดใหญ่แต่แรกตำบลควนลังมีกี่หมู่บ้าน บันทึกไว้ก่อนเลือนหาย

การแบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน ในหลายตำบลที่ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองเริ่มหายไปแล้ว เพราะกฎหมายเดิมระบุไว้ว่าเมื่อเป็นเทศบาลเมืองให้ยุบกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และหมู่บ้านก็หายไปด้วย

ราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.2478 แยกตำบลคอหงษ์ ออกจากหาดใหญ่

ตำบลหาดใหญ่ในอดีต เป็นตำบลที่ใหญ่มากแต่มีพื้นที่ชุมชนอยู่เฉพาะย่านชุมทางรถไฟเท่านั้น และเมื่อมีการจัดตั้งสุขาภิบาลหาดใหญ่ และยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหาดใหญ่ในปี พ.ศ.2478 จึงได้มีการแยกพื้นที่รอบนอกเป็นตำบลใหม่ ดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 8 ธันวาคม 2478 เรื่องเปลี่ยนแปลงเขตตำบล

ศาลาทวดลัง ตำนาน ที่มา ชื่อบ้าน นามเมือง

ทุกที่มีที่มาเรื่องเล่าขานให้ผู้คนจดจำ เช่นเดียวกับตำบลควนลัง จากตำบลชนบทในอดีตก้าวสู่เทศบาลเมืองในวันนี้และกำลังเติบโตเรื่อยๆ ตำบลควนลัง มีที่มาที่ไปอย่างไร เชื่อว่าหลายคนสนใจใคร่รู้แน่นอน