อบรมสนช. จับมือ ศอ.บต. จัดอบรมการจัดการนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการจังหวัดชายแดนใต้

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมสรุปโครงการ หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ Deep South Innovation Business Coaching Program 2020 ใน วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา13.00 น.-16.00 น.ณ ห้องกลางชล ชั้น 8 โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี

ชวนร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของภาคอุตสาหกรรมไทย

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของภาคอุตสาหกรรมไทย

ชวนร่วมงานสัมมนาวิชาการ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ ปี 2559 ที่สงขลา

ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคใต้ตอนล่าง The Lower Southern Safety Officer Club ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ "งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ ปี 2559(จังหวัดสงขลา) ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2559 ณ โรงแรม หรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน นายจ้าง ลูกจ้าง นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายและลดการสูญเสียอันเนื่องจากการทำงาน

ขนส่งสงขลาเดินหน้าอบรม ร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้รถโรงเรียน จ.สงขลา

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา จับมือ กปถ. กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าอบรม “ร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้รถโรงเรียน จ.สงขลา” มุ่งสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนจัดระเบียบรถรับ-ส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งด้านตัวรถ คนขับ และพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อลดการบาดเจ็บและสูญเสียของเยาวชน