เก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาอนุรักษ์​“อพ.สธ. มรภ.สงขลา” ผนึกเครือข่าย เก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาอนุรักษ์

โครงการ อพ.สธ. มรภ.สงขลา จับมือภาคีเครือข่าย เก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาอนุรักษ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ พร้อมเข้าร่วมเวทีเสวนา “มุมมองความมั่นคงทางอาหารของชุมชน” หวังสร้างความหวงแหนอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี