เขตเศรษฐกิจพิเศษอบจ.เดินหน้าต่อ ศึกษาออกแบบโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดประชุมสัมมนาศึกษาออกแบบโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ต่อยอดจากครั้งที่แล้ว นำเสนอข้อมูลเพิ่ม พร้อมรับฟังความคิดเห็น

ประชุมติดตามความคืบหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เร่งขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2560 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม

สะเดา เมื่อความเจริญโตเร็วกว่าเมือง...เขตเศรษฐกิจพิเศษจะช่วยได้ไหม (บทความ)

จังหวัดสงขลา เมืองที่ได้รับสมญาว่าเป็นเมืองหลวงของภาคใต้ หากไล่เรียงลำดับความเจริญและการเติโตของเมืองทั้ง 16 อำเภอ แน่นอนว่าอำเภอหาดใหญ่ ใหญ่สุดในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และเมืองสงขลา ที่เป็นศูนย์ราชการแล้ว อำเภอต่อมาต้องยกให้อำเภอสะเดา ซึ่งได้รับการจัดตั้งให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา

ประชุมหาแนวทางจัดการผู้บุกรุกที่ราชพัสดุ-เรียกคืนพื้นที่พัฒนาสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการในที่ดินราชพัสดุเพื่อหารือการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร การบังคับใช้กฎหมายในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา