แม่​ว.พยาบาลบรมราชชนนี จัดกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายอาหารของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา และภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายอาหารของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ภายใต้โครงการอาหารของแม่ เพื่อส่งเสริมโภชนาการของครอบครัวและชุมชน จังหวัดสงขลา

สงขลา จัดโครงการอาหารแม่เพื่อส่งเสริมโภชนาการของครอบครัวและชุมชน

จังหวัดสงขลา จัดโครงการอาหารแม่เพื่อส่งเสริมโภชนาการของครอบครัวและชุมชน พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างเครือข่าย เพื่อแนวทางในการปรับเปลี่ยนภาวะโภชนาการของกลุ่มเปราะบางและขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับอาหารของแม่ในอนาคต