โรงไฟฟ้าจะนะโรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับ บ.ดับเบิ้ลไนน์เอ็นจิเนียริ่ง เข้าดูงานด้านการเดินเครื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพน้ำ

12 กันยายน 2561 โรงไฟฟ้าจะนะ ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากบริษัท ดับเบิ้ลไนน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการเดินเครื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพน้ำ และการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยของโรงไฟฟ้าจะนะ โดยมี วก.ภัชญาณี เดชชัง วิทยากรระดับ 6 แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วศ.กิตติภัค วินสนถิรเดช วิศวกรระดับ 6 แผนกเดินเครื่องกะ 2/3 และ วท.ซุลกอรนัยน์ ยะเอ๊ะ นักวิทยาศาสตร์ระดับ 6 แผนกเคมีและสิ่งแวดล้อม กองเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าจะนะ บรรยายสรุปพร้อมตอบข้อซักถาม และนำชมพื้นที่บริเวณห้องควบคุมโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2

โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับพลังงานจังหวัดสงขลา นำชมพื้นที่อาคารควบคุมโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2

7 กันยายน 2561 โรงไฟฟ้าจะนะ ให้การต้อนรับ นายสุทธิชัย สุขสีเสน พลังงานจังหวัดสงขลา พร้อมหน่วยงานด้านพลังงานในจังหวัดสงขลา อาทิ โรงไฟฟ้าจะนะ บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย จำกัด ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 (ปตท.) บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย จำกัด มหาชน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเดค จำกัด บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเซีย จากัด (มหาชน) บริษัท อีเอวินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด และบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแผนพลังงานระดับจังหวัดของจังหวัดจัดโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมโคกแก้ว โรงไฟฟ้าจะนะ หลังจากนั้น ได้นำชมพื้นที่อาคารควบคุมโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ เป็นลำดับต่อไป

คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าจะนะ

คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าจะนะ ครั้งที่ 1/2561

เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจะนะครอบคลุมทุกมิติ

จังหวัดสงขลา เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจะนะครอบคลุมทุกมิติ