Eat Pray Love​ม.อ.สร้างมิติใหม่ดึงรถตุ๊กตุ๊กเป็นไกด์นำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองหาดใหญ่

"Eat Pray Love @หาดใหญ่" ม.อ.หาดใหญ่ ดึงผู้ประกอบการรถโดยสารขนาดเล็กมาติดอาวุธร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ฝึกเป็นไกด์นำเที่ยว ถ่ายภาพสวยๆ ไว้อวดนักท่องเที่ยว พร้อมรับการเปิดเมืองฟื้นหาดใหญ่ด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม