รอบรั้วการศึกษา

Chevron Enjoy Science ยกระดับครูสงขลา หวังสร้างเครือข่าย PLC ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

เมื่อ: 18:25 น. 9 พ.ค. 62   530 ครั้ง

Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต รวมพลังครูทั่วประเทศ ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านคุณครูในจังหวัดสงขลาตื่นตัวร่วมกิจกรรมคึกคัก


วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล, หาดใหญ่ มีการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ดร.เกศรา อมรวุฒิวร ผู้จัดการอาวุโสด้านโครงการและวิชาการฯ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ผู้บริหารโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต , นายสมชาติ เหลืองสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา และแขกผู้มีเกียรติ คุณครู ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้


ดร.เกศรา อมรวุฒิวร ผู้จัดการอาวุโสด้านโครงการและวิชาการฯ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ผู้บริหารโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เปิดเผยว่า โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต มีจุดเป้าหมาย “ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ด้วยการพัฒนาศักยภาพคน โดยเฉพาะกลุ่ม “ครู” แม่พิมพ์สำคัญ จึงนำกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC (Professional Learning Community) ที่สอดรับแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาปรับใช้กับ “ครู” ในจังหวัดสงขลา ซึ่งผลตอบรับก็มีโรงเรียนในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกว่า 70 โรงเรียน จาก 650 โรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม


เพราะทางโครงการเชื่อว่าหากสร้าง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในจังหวัดสงขลา” ให้เกิดขึ้นได้จริง จะทำให้ครูเกิดการรวมตัวเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา และหาทางออกเรื่องการเรียนรู้ของนักเรียนที่พบเหมือนๆ กันได้ ทั้งยังช่วยเพิ่มพูนทักษะการสอนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงแก้ปัญหาหนักอกที่ครูบางท่านอาจพบบ่อยแต่ยังหาทางออกไม่ได้ ทั้งช่วยให้เกิดการติดตาม ประเมินผลและแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน เกิดเป็นเครือข่ายครูที่เข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ก็มีตัวแทนของเครือข่ายวิชาชีพครูจากทั่วประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ว่าสิ่งที่โครงการฯ นำมาใช้ในการร่วมพัฒนาคุณภาพวิชาชีพครูในจังหวัดสงขลา คือ การนำ Best Practice ของกระบวนการการสร้าง PLC รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า School Improvement Network ซึ่งมีต้นสังกัดของโรงเรียนในพื้นที่เป็นแกนหลักขับเคลื่อนการพัฒนาชั้นเรียนและโรงเรียนแบบครบวงจรทั้งระบบร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้นำและพี่เลี้ยงวิชาการในเครือข่าย ซึ่งโมเดลดังกล่าวค้นพบจากการถอดบทเรียนการทำงานตลอด 4 ปีของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ด้านนายสมชาติ เหลืองสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ในช่วงแรกๆของการเข้าร่วมกระบวนการ PLC ของโครงการฯ ทางคุณครูก็มีการปรับตัว โดยครูและสมาชิกเครือข่าย ก็มีร่วมกันตั้งเป้าหมายในการยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียน วางแผนบทเรียนและสังเกตชั้นเรียนของกันและกัน ร่วมกันสะท้อนและอภิปรายถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่สังเกตเห็นและวิเคราะห์ภาระงานของนักเรียนด้วยกันเพื่อนำไปปรับปรุงบทเรียนและกระบวนการเรียนการสอน


หลังจากนี้ก็จะมีการวางแผนต่อยอดผนึกกำลังของโรงเรียนเครือข่าย PLC ในพื้นที่ ให้มีความแข็งแกร่งและสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในวงกว้าง มีการร่วมกันทำงาน รับรู้ปัญหา กำหนดเป้าหมายและหาทางออกร่วมกันผลักดันในขั้นตอนปฏิบัติให้รวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

ดร.เกศรา อมรวุฒิวร กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” นับเป็นโครงการระยะยาว 5 ปี ที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยมีมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเป็นผู้ดูแลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศไทยผ่านการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) รวมถึงการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ต้องขอบคุณความร่วมมือที่เกิดขึ้น ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา สังคมและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในครั้งนี้


 
เมื่อ: 18:25 น. 9 พ.ค. 62   530 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
นายหัวชวน เปิดงานม.อ.วิชาการท่ามกลางนักเรียนและผู้สนใจร่วมงานอย่างเนืองแน่น
เมื่อ: 11:52รอบรั้วการศึกษา
​กฟผ.จะนะ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
เมื่อ: 10:04ประชาสัมพันธ์
​ตม.เสริมกำลังประจำการเพิ่ม 59 อัตราหวังแก้ปัญหาความล่าช้าของด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
เมื่อ: 09:41เศรษฐกิจบ้านเรา
​สส.ศาสตรา วอนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างจุดขายใหม่เมืองหาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นแค่เมืองผ่าน
เมื่อ: 14:40เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ​ย้ายฟ้าผ่าสลับตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลากับสตูล หลังทำงานได้ไม่ถึง 1 ปี
  10377 ครั้ง
 2. ​โกยาว ป้าหวิน คู่ชีวิตดีกรีทีมชาติเปิดสอนบาสเก็ตบอลฟรีแก่เยาวชนหาดใหญ่มายาวนานกว่า 25ปี
  3302 ครั้ง
 3. ​ชื่นชม น้องท็อปกัน เด็กเก่งโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนโลก
  1522 ครั้ง
 4. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๗-๙ ก.ย.๖๒
  1260 ครั้ง
 5. ​คณะวิทย์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ถ่ายเอกสาร
  1214 ครั้ง
 6. ​๕๐ ปีจาก วศ. มศว.สู่มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
  1202 ครั้ง
 7. ขอเชิญร่วมงาน "รถโรงหนัง" จัดฉายภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและประชาชนที่สงขลา
  1200 ครั้ง
 8. ขนส่งสงขลา เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขม นำรายได้ช่วยการกุศล
  1189 ครั้ง
 9. อดีตสส.​ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ผลักดันสร้างถนนเลียบชายทะเลสิงหนคร-ระโนด
  1165 ครั้ง
 10. การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน สลากออมทรัพย์ ลุ้นอย่างไรให้ตอบโจทย์
  1029 ครั้ง
 1. นายหัวชวน เปิดงานม.อ.วิชาการท่ามกลางนักเรียนและผู้สนใจร่วมงานอย่างเนืองแน่น
  0 ครั้ง
 2. ​กฟผ.จะนะ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. ​ตม.เสริมกำลังประจำการเพิ่ม 59 อัตราหวังแก้ปัญหาความล่าช้าของด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
  0 ครั้ง
 4. ​สส.ศาสตรา วอนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างจุดขายใหม่เมืองหาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นแค่เมืองผ่าน
  0 ครั้ง
 5. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
  0 ครั้ง
 6. โรงเรียนพัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ 3 ปีซ้อน การประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย
  0 ครั้ง
 7. สคร.12 สงขลา เตือน ระวังการทำงานในที่อับอากาศ เสี่ยงอันตรายสูง
  0 ครั้ง
 8. ​มรภ.สงขลา เปิดเวทีประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 2
  0 ครั้ง
 9. ​ประสบการณ์คุณครูฝึกสอนมือใหม่ "ครูนิว" ทำไมถึงเลือกไปฝึกสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 10. ​เอไอเอส จับมือ ม.อ.พัฒนา 5G ที่ภาคใต้ โชว์สาธิตบังคนรถไร้คนขับจากกรุงเทพมาวิ่งหาดใหญ่
  0 ครั้ง