รอบรั้วการศึกษา

Chevron Enjoy Science ยกระดับครูสงขลา หวังสร้างเครือข่าย PLC ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

เมื่อ: 18:25 น. 9 พ.ค. 62   324 ครั้ง

Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต รวมพลังครูทั่วประเทศ ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านคุณครูในจังหวัดสงขลาตื่นตัวร่วมกิจกรรมคึกคัก


วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล, หาดใหญ่ มีการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ดร.เกศรา อมรวุฒิวร ผู้จัดการอาวุโสด้านโครงการและวิชาการฯ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ผู้บริหารโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต , นายสมชาติ เหลืองสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา และแขกผู้มีเกียรติ คุณครู ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้


ดร.เกศรา อมรวุฒิวร ผู้จัดการอาวุโสด้านโครงการและวิชาการฯ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ผู้บริหารโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เปิดเผยว่า โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต มีจุดเป้าหมาย “ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ด้วยการพัฒนาศักยภาพคน โดยเฉพาะกลุ่ม “ครู” แม่พิมพ์สำคัญ จึงนำกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC (Professional Learning Community) ที่สอดรับแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาปรับใช้กับ “ครู” ในจังหวัดสงขลา ซึ่งผลตอบรับก็มีโรงเรียนในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกว่า 70 โรงเรียน จาก 650 โรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม


เพราะทางโครงการเชื่อว่าหากสร้าง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในจังหวัดสงขลา” ให้เกิดขึ้นได้จริง จะทำให้ครูเกิดการรวมตัวเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา และหาทางออกเรื่องการเรียนรู้ของนักเรียนที่พบเหมือนๆ กันได้ ทั้งยังช่วยเพิ่มพูนทักษะการสอนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงแก้ปัญหาหนักอกที่ครูบางท่านอาจพบบ่อยแต่ยังหาทางออกไม่ได้ ทั้งช่วยให้เกิดการติดตาม ประเมินผลและแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน เกิดเป็นเครือข่ายครูที่เข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ก็มีตัวแทนของเครือข่ายวิชาชีพครูจากทั่วประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ว่าสิ่งที่โครงการฯ นำมาใช้ในการร่วมพัฒนาคุณภาพวิชาชีพครูในจังหวัดสงขลา คือ การนำ Best Practice ของกระบวนการการสร้าง PLC รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า School Improvement Network ซึ่งมีต้นสังกัดของโรงเรียนในพื้นที่เป็นแกนหลักขับเคลื่อนการพัฒนาชั้นเรียนและโรงเรียนแบบครบวงจรทั้งระบบร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้นำและพี่เลี้ยงวิชาการในเครือข่าย ซึ่งโมเดลดังกล่าวค้นพบจากการถอดบทเรียนการทำงานตลอด 4 ปีของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ด้านนายสมชาติ เหลืองสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ในช่วงแรกๆของการเข้าร่วมกระบวนการ PLC ของโครงการฯ ทางคุณครูก็มีการปรับตัว โดยครูและสมาชิกเครือข่าย ก็มีร่วมกันตั้งเป้าหมายในการยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียน วางแผนบทเรียนและสังเกตชั้นเรียนของกันและกัน ร่วมกันสะท้อนและอภิปรายถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่สังเกตเห็นและวิเคราะห์ภาระงานของนักเรียนด้วยกันเพื่อนำไปปรับปรุงบทเรียนและกระบวนการเรียนการสอน


หลังจากนี้ก็จะมีการวางแผนต่อยอดผนึกกำลังของโรงเรียนเครือข่าย PLC ในพื้นที่ ให้มีความแข็งแกร่งและสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในวงกว้าง มีการร่วมกันทำงาน รับรู้ปัญหา กำหนดเป้าหมายและหาทางออกร่วมกันผลักดันในขั้นตอนปฏิบัติให้รวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

ดร.เกศรา อมรวุฒิวร กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” นับเป็นโครงการระยะยาว 5 ปี ที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยมีมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเป็นผู้ดูแลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศไทยผ่านการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) รวมถึงการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ต้องขอบคุณความร่วมมือที่เกิดขึ้น ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา สังคมและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในครั้งนี้


 
เมื่อ: 18:25 น. 9 พ.ค. 62   324 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ขอเชิญชวนผู้สนใจ ประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ "50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ in Memory"​
เมื่อ: 15:56รอบรั้วการศึกษา
เกิดเหตุคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมีเรื่องและใช้มีดแทงเด็กปั้มได้รับบาดเจ็บ มีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ตลอด
เมื่อ: 15:51ข่าวสารบ้านเรา
ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
เมื่อ: 15:37รอบรั้วการศึกษา
มรภ.สงขลา จัดสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิต นศ. “ราชภัฏ” ทั่วประเทศ สุดยิ่งใหญ่
เมื่อ: 15:34รอบรั้วการศึกษา

 1. นาหม่อม รักไร้พรมแดน ทอมหล่อสุดเท่แต่งงานกับเจ้าสาวสุดสวยท่ามกลางความชื่นมื่นทั้ง 2ฝ่าย
  32051 ครั้ง
 2. ขนส่งสงขลาแห่งที่2 (หาดใหญ่)​แจ้งเลื่อนการย้ายกลับมาเปิดที่เดิมออกไปก่อน
  10492 ครั้ง
 3. ​ไม่ทนแล้ว ถาวร-นายกชาย แจ้งความโรงงานแอบปล่อยน้ำเสียลงคลอง ด้านผู้ว่าฯ เรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องประชุมด่วน
  7832 ครั้ง
 4. เปิดใหม่โรงแรมดับเบิ้ลยูทรี ( W3 hotel ) สวยหรู7 ชั้น เผยห้อง 5 รูปแบบแห่งการพักผ่อน
  7741 ครั้ง
 5. เด็ก1ขวบติดในรถเก๋ง แม่ไม่ยอมให้ทุบกระจกและจะเอาเรื่องคนที่ช่วยทำให้รถมีรอยขูดขีด
  7011 ครั้ง
 6. ทรัพย์สิน 175 ล.‘ไพร พัฒโน’ก่อนถูก ป.ป.ช.สอบเชิงลึก-โดนฟันหาทุนซื้อทองคำปิดองค์พระ
  5305 ครั้ง
 7. ​ลูกบ้านอิงกมลบ้านพรุ รวมตัวร้องเร่งแก้ปัญหาฝุ่นจาก 2โรงงานใหญ่ทำสุขภาพย่ำแย่
  5270 ครั้ง
 8. หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
  4508 ครั้ง
 9. จับได้แล้วผู้ต้องหายิงถล่มอดีตสารวัตรกำนันกลางตลาดควนเนียง ผบช.ภ.9 นำทำแผนที่เกิดเหตุ
  4498 ครั้ง
 10. เปิดตลาดถนนคนเดิน อู่หลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดวัฒนธรรมจีนหนึ่งเดียวในสงขลาที่ด่านนอก
  3977 ครั้ง
 1. ขอเชิญชวนผู้สนใจ ประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ "50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ in Memory"​
  0 ครั้ง
 2. เกิดเหตุคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมีเรื่องและใช้มีดแทงเด็กปั้มได้รับบาดเจ็บ มีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ตลอด
  0 ครั้ง
 3. ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
  0 ครั้ง
 4. มรภ.สงขลา จัดสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิต นศ. “ราชภัฏ” ทั่วประเทศ สุดยิ่งใหญ่
  0 ครั้ง
 5. โอกาสเป็นนักเตะอาชีพมาแล้ว ร่วมเปิดประสบการณ์ระดับเจลีก ในโครงการ ยูเมะพลัส โรดทู เซเรโซ่ ปี 2
  0 ครั้ง
 6. ชาวสงขลาร่วมชมการแสดงงานมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างคึกคัก
  0 ครั้ง
 7. จับได้แล้ว2คนร้าย ตามตีและแทงพนักงานในหาดใหญ่ที่เดินเล่นมือถือ สารภาพคนตีเพิ่งออกจากคุก
  0 ครั้ง
 8. เกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารสายหาดใหญ่-สตูล ชนต้นไม้กลางถนนสายเอเชียแถวบางกล่ำ
  0 ครั้ง
 9. กปภ.เขต 5 รักษ์ชุมชน จัดกิจกรรมวางซึ้งกอ สร้างบ้านให้ปลา คืนสัตว์น้ำสู่ทะเล@เก้าเส้งสงขลา
  0 ครั้ง
 10. เปิดโอกาสธุรกิจฮาลาล ชวนผู้ประกอบการร่วมออกบูธในงานWorld HAPEX 2019
  0 ครั้ง