เศรษฐกิจบ้านเรา

จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่แผนงาน IMT-GT และแผนงาน BIMP EAGA

เมื่อ: 14:57 น. 6 ส.ค. 62   918 ครั้ง

วันนี้ (6 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษาจากธนาคารพัฒนาเอเชีย นำโดย Ms.Pamela Asis-Layugan ในการร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่แผนงาน IMT-GT และแผนงาน BIMP EAGA โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , ธนาคารพัฒนาเอเชีย , สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา , องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ , สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลา , สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันสำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการประเมินนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่แผนงานเขตเศรษฐกิจอาเซียนตะวันออก-บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย (อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย) รวมทั้งการพิจารณาถึงโอกาส ความสำเร็จ และข้อจำกัด

ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้า และการลงทุน จึงได้กำหนดให้ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นรวม 10 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเชียงราย จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา

โดยในส่วนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอสะเดา ได้แก่ ตำบลสะเดา ตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว และตำบลปาดังเบซาร์ รวมพื้นที่ 552.3 ตารางกิโลเมตร (334,187.5 ไร่) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา มีพื้นที่ของรัฐที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ก่อนเบื้องต้น ณ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวนกว่า 1,069 ไร่ มีด่านชายแดนสะเดา และด่านชายแดนปาดังเบซาร์ เป็นจุดผ่านแดนถาวรเชื่อมต่อกับรัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดอันดับหนึ่ง และสอง

ในส่วนของศักยภาพและโอกาสของจังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคใต้ มีด่านศุลกากร ซึ่งเป็นด่านทางบกที่มีมูลค่าสูงสุดอันดับหนึ่งและสองของประเทศ อยู่ใกล้ท่าเรือปีนัง ท่าเรือกลางของมาเลเซีย ซึ่งมีการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย-มาเลเซีย ผ่านทางด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ มีฐานการผลิตในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อาหารทะเล อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ภายใต้โครงการความร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โอกาสการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างสะเดากับบูกิตกายูฮิตัม มาเลเซีย เพื่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม และบริการ รวมทั้งการขยายโอกาสความร่วมมือทางการค้า การลงทุนต่อเนื่องในแนวทางด่วน เหนือ-ใต้ในมาเลเซียเข้าสู่พื้นที่ตอนในของมาเลเซีย สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ กิจการเป้าหมาย ได้แก่ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี , ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริม ได้แก่ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 3 ปี รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี สำหรับกิจการในกลุ่ม A1 (อุตสาหกรรมฐานความรู้กิจการที่ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรไม่สูงเน้น R&D ซึ่งสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในระยะยาว) , A2 (โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศกิจการที่ใช้เทคโนโลยีสูง กิจการด้านสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมพื้นฐานสำคัญที่มีการลงทุนในประเทศน้อย หรือยังไม่มี) ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี 8 ปีอยู่แล้ว จะให้ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปีเพิ่มเติม , สิทธิประโยชน์อื่นๆได้แก่หักค่าขนส่งไฟฟ้าและประปาสองเท่าเป็นเวลา 10 ปีหักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกได้ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็นสำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ

สำหรับกลุ่มกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ประกอบด้วย 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง , กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง , กลุ่มที่ 3 การผลิตเครื่องเรือน , กลุ่มที่ 4 กิจการโลจิสติกส์ , กลุ่มที่ 5 นิคม หรือเขตอุตสาหกรรม , กลุ่มที่ 6 กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และกลุ่มที่ 7 กิจการสิ่งพิมพ์


สุธิดา พฤกษ์อุดม /ข่าว/ภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 14:57 น. 6 ส.ค. 62   918 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ชาวสงขลา นับหมื่นคน หลอมดวงใจ ร่วมโครงการ "๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์"
เมื่อ: 11:51ข่าวสารบ้านเรา
​อัยย๊ะ พัทลุง บูมท่องเที่ยวชุมชนขนสินค้าดีที่เที่ยวเด่นยกมาไว้ที่หาดใหญ่ ชวนทุกคนไปเที่ยวกัน ​
เมื่อ: 11:35เศรษฐกิจบ้านเรา
รองนายกรัฐมนตรี นำประชาชนชาวสงขลานับพันคน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เมื่อ: 09:30ข่าวสารบ้านเรา
ศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบป้ายเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
เมื่อ: 08:28ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ย้ายฟ้าผ่าสลับตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลากับสตูล หลังทำงานได้ไม่ถึง 1 ปี
  10728 ครั้ง
 2. ​โกยาว ป้าหวิน คู่ชีวิตดีกรีทีมชาติเปิดสอนบาสเก็ตบอลฟรีแก่เยาวชนหาดใหญ่มายาวนานกว่า 25ปี
  3545 ครั้ง
 3. ​ชื่นชม น้องท็อปกัน เด็กเก่งโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนโลก
  1788 ครั้ง
 4. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๗-๙ ก.ย.๖๒
  1578 ครั้ง
 5. ​๕๐ ปีจาก วศ. มศว.สู่มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
  1483 ครั้ง
 6. ขอเชิญร่วมงาน "รถโรงหนัง" จัดฉายภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและประชาชนที่สงขลา
  1418 ครั้ง
 7. เชิญร่วมโครงการ 99 ปี ล้านความดีเพื่อรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 24 ส.ค.นี้
  1346 ครั้ง
 8. ก้านยาวโล 20 สนหม้าย
  1326 ครั้ง
 9. ​คณะวิทย์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ถ่ายเอกสาร
  1248 ครั้ง
 10. ขนส่งสงขลา เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขม นำรายได้ช่วยการกุศล
  1218 ครั้ง
 1. ชาวสงขลา นับหมื่นคน หลอมดวงใจ ร่วมโครงการ "๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์"
  0 ครั้ง
 2. ​อัยย๊ะ พัทลุง บูมท่องเที่ยวชุมชนขนสินค้าดีที่เที่ยวเด่นยกมาไว้ที่หาดใหญ่ ชวนทุกคนไปเที่ยวกัน ​
  0 ครั้ง
 3. รองนายกรัฐมนตรี นำประชาชนชาวสงขลานับพันคน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
  0 ครั้ง
 4. ศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบป้ายเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
  0 ครั้ง
 5. ผู้ว่าฯ ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการขยะขับเคลื่อนสงขลา เป็นเมืองปลอดขยะอย่างยั่งยืน
  0 ครั้ง
 6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบสภาพการจ้างของแรงงานที่ทำงานบนเรือประมงอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 7. สงขลา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบ
  0 ครั้ง
 8. ​สธ.สงขลา เน้นย้ำ 3 เก็บ เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกัน 3 โรคอันตราย
  0 ครั้ง
 9. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 10. ​เริ่มแล้ว งานแฟร์เรื่องบ้านที่ทุกคนต้องมา "โฮมโปรแฟร์" ลดจัดหนักสูงสุด 70%
  0 ครั้ง