เศรษฐกิจบ้านเรา

จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่แผนงาน IMT-GT และแผนงาน BIMP EAGA

เมื่อ: 14:57 น. 6 ส.ค. 62   1018 ครั้ง

วันนี้ (6 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษาจากธนาคารพัฒนาเอเชีย นำโดย Ms.Pamela Asis-Layugan ในการร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่แผนงาน IMT-GT และแผนงาน BIMP EAGA โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , ธนาคารพัฒนาเอเชีย , สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา , องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ , สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลา , สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันสำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการประเมินนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่แผนงานเขตเศรษฐกิจอาเซียนตะวันออก-บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย (อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย) รวมทั้งการพิจารณาถึงโอกาส ความสำเร็จ และข้อจำกัด

ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้า และการลงทุน จึงได้กำหนดให้ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นรวม 10 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเชียงราย จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา

โดยในส่วนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอสะเดา ได้แก่ ตำบลสะเดา ตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว และตำบลปาดังเบซาร์ รวมพื้นที่ 552.3 ตารางกิโลเมตร (334,187.5 ไร่) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา มีพื้นที่ของรัฐที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ก่อนเบื้องต้น ณ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวนกว่า 1,069 ไร่ มีด่านชายแดนสะเดา และด่านชายแดนปาดังเบซาร์ เป็นจุดผ่านแดนถาวรเชื่อมต่อกับรัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดอันดับหนึ่ง และสอง

ในส่วนของศักยภาพและโอกาสของจังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคใต้ มีด่านศุลกากร ซึ่งเป็นด่านทางบกที่มีมูลค่าสูงสุดอันดับหนึ่งและสองของประเทศ อยู่ใกล้ท่าเรือปีนัง ท่าเรือกลางของมาเลเซีย ซึ่งมีการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย-มาเลเซีย ผ่านทางด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ มีฐานการผลิตในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อาหารทะเล อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ภายใต้โครงการความร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โอกาสการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างสะเดากับบูกิตกายูฮิตัม มาเลเซีย เพื่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม และบริการ รวมทั้งการขยายโอกาสความร่วมมือทางการค้า การลงทุนต่อเนื่องในแนวทางด่วน เหนือ-ใต้ในมาเลเซียเข้าสู่พื้นที่ตอนในของมาเลเซีย สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ กิจการเป้าหมาย ได้แก่ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี , ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริม ได้แก่ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 3 ปี รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี สำหรับกิจการในกลุ่ม A1 (อุตสาหกรรมฐานความรู้กิจการที่ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรไม่สูงเน้น R&D ซึ่งสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในระยะยาว) , A2 (โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศกิจการที่ใช้เทคโนโลยีสูง กิจการด้านสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมพื้นฐานสำคัญที่มีการลงทุนในประเทศน้อย หรือยังไม่มี) ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี 8 ปีอยู่แล้ว จะให้ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปีเพิ่มเติม , สิทธิประโยชน์อื่นๆได้แก่หักค่าขนส่งไฟฟ้าและประปาสองเท่าเป็นเวลา 10 ปีหักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกได้ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็นสำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ

สำหรับกลุ่มกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ประกอบด้วย 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง , กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง , กลุ่มที่ 3 การผลิตเครื่องเรือน , กลุ่มที่ 4 กิจการโลจิสติกส์ , กลุ่มที่ 5 นิคม หรือเขตอุตสาหกรรม , กลุ่มที่ 6 กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และกลุ่มที่ 7 กิจการสิ่งพิมพ์


สุธิดา พฤกษ์อุดม /ข่าว/ภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 14:57 น. 6 ส.ค. 62   1018 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง พร้อมจัดงานฉลองตรุษจีนและงานประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ ประจำปี 2563
เมื่อ: 17:42เศรษฐกิจบ้านเรา
มท.2 ลงพื้นที่บริเวณตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย และคลื่นกัดเซาะบ้านเรือน
เมื่อ: 16:38ข่าวสารบ้านเรา
​ใหม่ถอดด้าม ออกแล้วคำสั่งแต่งตั้ง 3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 13:59ข่าวสารบ้านเรา
​เตรียมพบกับโรงหนังเมเจอร์สาขาใหม่ในโลตัสหน้าม.อ. พร้อมรับสมัครงานหลายอัตรา
เมื่อ: 16:10เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ​ช่วงหน้ามรสุมของโครงการ 269 ล้าน 3 ปีกับการเติมทรายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์
  3271 ครั้ง
 2. ​“นิพนธ์” มท.2 นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพหาดชลาทัศน์ หลังคลื่นลมแรงกัดเซาะชายฝั่ง เป็นเหตุให้ต้นสนอายุเกือบ 100 ปี โค่นล้มจำนวนหลายต้น สั่งการเร่งแก้ไข
  1184 ครั้ง
 3. ​เตือนคลื่นลมแรงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 3-7 ธ.ค.เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
  1024 ครั้ง
 4. ​กิมหยงรีวิว พาชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่ รถร้อนแรงส่งท้ายปี 2019
  1005 ครั้ง
 5. ​เปิดตัว Sonngkhlamasuk ภาคเอกชนเดินแผนเป็นแม่ทัพผลักดันท่องเที่ยวสงขลาสู่สากล
  1000 ครั้ง
 6. ​MGC-ASIA ยกทัพ BMW,MINI,HONDA อัดแคมเปญกว่า 4 ล.รับมอเตอร์เอ็กซ์โป
  923 ครั้ง
 7. ชาวประมงสงขลา บุกศาลากลางยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ
  915 ครั้ง
 8. สุดเจ๋ง นศ.ศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา หยิบเรื่องเล่า “หนูกับแมว” สร้างเกมออนไลน์แนวผจญภัย ชนะเลิศประกวดออกแบบสื่อพัฒนาเมือง
  914 ครั้ง
 9. เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกผักบนโต๊ะกันดีกว่า
  837 ครั้ง
 10. ​BUDDEY FOOD แนะนำตัวพร้อมชวนชาวหาดใหญ่มาใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์​
  828 ครั้ง
 1. ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง พร้อมจัดงานฉลองตรุษจีนและงานประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 2. มท.2 ลงพื้นที่บริเวณตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย และคลื่นกัดเซาะบ้านเรือน
  0 ครั้ง
 3. ​ใหม่ถอดด้าม ออกแล้วคำสั่งแต่งตั้ง 3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 4. ​เตรียมพบกับโรงหนังเมเจอร์สาขาใหม่ในโลตัสหน้าม.อ. พร้อมรับสมัครงานหลายอัตรา
  0 ครั้ง
 5. ​วช.พบนักวิจัยภาคใต้ ประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
  0 ครั้ง
 6. ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการ "ปล่อยปู ปลูกป่า" ร่วมน้ำใจ ทำความดี เพื่อครอบครัวสิงหนคร โดย กต.ตร.สภ.สิงหนคร
  0 ครั้ง
 7. ต้องนัดช้อปด่วน " Wow Weekend " ลดสูงสุด 50% 14-15 ธ.ค. 2562
  0 ครั้ง
 8. ​หาดทิพย์ สนับสนุนโครงการรับบริจาควัสดุอลูมิเนียมและถุงน่อง ใช้ผลิตขาเทียมเพื่อผู้พิการ
  0 ครั้ง
 9. ​สุดยอดนักเรียนแสงทองวิทยา-ธิดานุเคราะห์ คว้าเหรียญวิทยาศาสตร์โลก 3 ทอง 2 เงิน
  0 ครั้ง
 10. ประชาชนชาวสงขลา ร่วมรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
  0 ครั้ง