เศรษฐกิจบ้านเรา

จัดทำ Road Map ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา สร้างการรับรู้สู่ภาคประชาชน

เมื่อ: 14:42 น. 27 ก.ย. 62   747 ครั้ง

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Road Map ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการค้าการลงทุน สามารถสร้างงานและสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยื

(25 ก.ย. 62) ที่โรงแรม แกรนด์ โอลิเวอร์ (ด่านนอก) ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Road Map ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานด้านวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมเพื่อให้การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลามีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมก่อให้เกิดการค้าการลงทุน สามารถสร้างงานและสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่และเชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอาเซียนบรรลุเป้าหมาย " มั่นคง มั่งคั่งและยังยืน" ตามนโยบายของรัฐบาล

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รัฐบาลได้ประกาศให้จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว ตำบลปาดังเบซาร์ และตำบลสะเดา พื้นที่ทั้งหมด 345,187 ไร่ โดยจังหวัดได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ยึดหลักการสำคัญในการขับเคลื่อนประกอบด้วย พื้นที่ พลเมือง ชุมชน เน้นหลักการอยู่ร่วมกันยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งควบคู่กับการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบนพื้นฐานการร่วมคิดร่วมทำและร่วมขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ปี 2562 เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างฐานการผลิตเชื่อมโยงกับอาเซียน พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการค้า การลงทุน พื้นที่บริเวณชายแดน

สำหรับศักยภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ประกอบด้วย 1. มีด่านศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็นด่านทางบกที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดอันดับหนึ่งและอันดับสองของไทยตามลำดับ ทั้งสองพื้นที่อยู่ใกล้ท่าเรือปีนังและท่าเรือกลางของมาเลเซีย และมีการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย – มาเลเซีย ผ่านทางด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ มีฐานการผลิตในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อาหารทะเล อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 2. เป็นพื้นที่ภายใต้โครงการความร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT) 3. โอกาสพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างสะเดากับบูกิตกายูฮีตัม (มาเลเซีย) เพื่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและบริการ และ4. การขยายโอกาสความร่วมมือทางการค้าการลงทุนต่อเนื่องในแนวทางด่วน เหนือ – ใต้ (North – South Expressway) ในมาเลเซียเข้าสู่พื้นที่ตอนในของมาเลเซีย

ดังนั้นเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาเป็นโอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมด้านการค้า การลงทุนในพื้นที่ชายแดน โดยการจัดประชุมวันนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาล “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ด้านนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 ในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามโครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ปี 2562 วงเงินงบประมาณ 1,924,000 บาท โดยการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Road Map ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เป็นการกำหนดเป้าหมายทิศทางการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ในการนำนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ไปสู่การปฏิบัติ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.สงขลา

 
เมื่อ: 14:42 น. 27 ก.ย. 62   747 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
เมื่อ: 16:25ข่าวสารบ้านเรา
​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา
​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ปลากัดเนื้อเด็กที่แก่งหูแร่ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง ควรแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง
  10335 ครั้ง
 2. ​ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและศึกษาข้อมูลพื้นที่จังหวัดสงขลา
  1831 ครั้ง
 3. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ผู้แทนกรมศิลปากร ร่วมประชุมวิชาการ "เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562" ที่จังหวัดสงขลา
  1609 ครั้ง
 4. ​ส่องความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายในสนามบิน-คลองแงะ (ช่วงโคกม่วง-เขาวังชิง) 05-10-62
  1524 ครั้ง
 5. เตรียมตัวเลย! มาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย เริ่มลงทะเบียน 11 พฤศจิกายนนี้
  1515 ครั้ง
 6. ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกันยายน 2562
  1480 ครั้ง
 7. เชิญชมนิทรรศการศิลปะ ​​“Singora Comes Alive…ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา”
  1479 ครั้ง
 8. ​เอไอเอส ฉลอง 30 ปี ยกขบวน 12 พรีเซนเตอร์สุดฮอตมอบความสุขสนุกครั้งประวัติศาสตร์
  1409 ครั้ง
 9. นักวิชาการ หนุนไทยคงห้ามบุหรี่ไฟฟ้า ล่าสุดอินเดียประกาศห้ามด้วย
  1397 ครั้ง
 10. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโบราณสถานย่านเมืองเก่าสิงหนคร-สงขลา
  1369 ครั้ง
 1. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
  0 ครั้ง
 2. ​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
  0 ครั้ง
 3. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 5. ​สพร.12 สงขลา สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้ว่าฯ ขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
  0 ครั้ง
 7. มทร.ศรีวิชัย ผนึกทรู ลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาส่งว่าที่บัณฑิตเรียนรู้นอกห้องเรียน
  0 ครั้ง
 8. เสี่ยอสังหาฯ แจ้งความเอาผิดสื่อหลังลงข่าวว่า "ไหว้ขอขมา พ.ต.อ.หน้าบัลลังก์ศาล"
  0 ครั้ง
 9. ​เกาะติดสถานการณ์ น้ำ ฟ้า ลม ฝน ประจำฤดูกาล 2562-63 (17-10-62)
  0 ครั้ง
 10. ​GRIP นิมิตรออโต้คาร์ ครบเครื่องเรื่องยางและการดูแลรถยนต์ที่ครบวงจร
  0 ครั้ง